İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1184
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :78
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1184
Şikayetçi:
 Biltem Kurum. Hiz. Tem. Turz. Nak. Bas. Yay. Gıd. İtr. ve İnş. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti. ATB İşmerkezi C Blok No: 38 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3706
Başvuruya konu ihale:
 2007/181654 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama ve Haşere İle Mücadele Hizmetleri Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.0439.0148/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama ve Haşere İle Mücadele Hizmetleri Hizmet Alım’’ ihalesine ilişkin olarak Biltem Kurumsal Hizmetler Tem. Turz. Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtr. ve İnş. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2008 tarih ve 3706 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.’’ hükmü bulunmasına rağmen, uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri ile ilgili düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            2) Kamu İhale Genel Tebliğinde Teknik Şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği, İdari Şartnamede yer verileceği belirtildiği halde, Teknik Şartnamede teklif fiyatını etkileyebilecek düzenlemeler yapılması nedeniyle tereddüde düşüldüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            Sözleşme Taslağının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde ise; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” denilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin dördüncü bendinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

             Yine anılan Yönetmelik eki Tip Sözleşmenin 22 nci maddesinin 31 nolu dipnotunda da; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

           

            Yukarıda belirtilen mevzuat maddelerinden hareketle sigorta teminat ve limitlerinin belirtilmesinin sigortanın gerektiği durumlarla sınırlı olduğu ve her ihale konusu iş için sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmasının mecburiyet taşımadığı, kaldı ki incelenen ihalede sigortanın gerektiği bir durum olsaydı yukarıda belirtilen sözleşme maddesinde bu durumun ayrıntılarının düzenlenmesinin gerekeceği anlaşılmış olup, idarece sigortayı gerektirir bir husus olmadığından yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

        İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Ayrıca, Yüklenici tarafından çalıştırılacak personele verilecek yol, yemek ve giyecek gibi giderler teklif fiyata dahildir. Ekip sorumlusuna (üç kişi) ve vasıflı işçilere (üç kişi) aylık brüt asgari ücretin %30 u oranında ücret ödenecektir, bunun altında bir ücretle çalıştırılamaz. Her bir personelin bir aylık periyodik gideri 26(yirmi altı) takvim günü üzerinden gösterilecektir. İşçilerin yemek ihtiyaçları karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Giyecek giderleri ayni olarak karşılanacak işçilere nakdi olarak ödenecektir. Yol bedelinin aylık brüt tutarı aşağıya çıkartılmıştır.

 

Yol Gideri :94,38 YTL.

        26.4.        Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı" çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

         26.5.       Söz konusu işte çalıştırılacak personel için İş  kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (yüzde iki) dir.

 

26.6.                 Dini ve resmi bayram günlerinde 1 günde 3 personel çalıştırılacaktır. Dolayısıyla

sözleşme Dini ve resmi Bayram günü olduğundan, Yüklenici firma dini ve resmi bayram günleri çalıştırdığı personele; 3 x 26 gün = 78 gün karşılığı ücreti çalıştırdığı personele ödeyecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır..

       

        Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde ise yüklenicinin sorumlulukları başlığı altında, ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler arasında, başvuru sahibi firmanın itirazen şikayet başvurusunda belirttiği üzere,

 

             “Yüklenici; çalıştırdığı personeli için maske, eldiven bulunduracak ve personelin bunları kullanması sağlanacaktır.

 

            Yüklenici; çalıştırdığı personelin üç ayda bir ve ayrıca idarenin uygun gördüğü tarihlerde portör muayenelerini yaptıracaktır. Bu raporlar muayene komisyonuna ibraz edilecektir.

 

            Yüklenici; çalıştırdığı personeli, kullandırdığı ekipman ve araçlar hakkında, ayrıca yaptığı işin kalitesini arttırmak için personelini işe almadan önce ve işin ifası esnasında dahi iki ayda bir eğitime tabi tutacaktır. Eğitim notları muayene komisyonuna belgelendirilecek ve eğitim günü ve saati önceden muayene komisyonuna bildirilecektir.

           

             Yüklenici; hizmetin görülmesi esnasında gerekli olup da idarenin teslim ettiği ve şartnamede istediği araç, gereç ve malzeme dışında, hizmetin daha kaliteli olması için muayene komisyonunca gerek görülen ek malzeme, araç ve gereci sağlamakla yükümlüdür.’’    

 

             düzenlemelerinin de bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemeler teklif fiyatını etkileyebilecek, isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte bulunmuştur.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           1) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “ İstekli, söz konusu işte; 93 temizlik personeli, 3 ekip sorumlusu, 3 vasıflı işçi olmak üzere 99 personeli S.S.K. ve İş Hukuku Mevzuatına uygun olarak çalıştıracağını, ekip sorumlusu personelin ev ekonomisi, turizm, otelcilik yüksekokulu, hemşirelik yüksek okulu, sağlık idaresi yüksekokulu v.b. bir okul mezunu olacağını ekip sorumlularının merkez bina ve Ulucanlar ile Balgat ek hizmet binalarını ekip sorumluları olacağını, mesai saatleri içerisinde kurumda bulunacağını, kabul eden noter tasdikli taahhütname verecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır. 

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

            Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir.’’ hükmü  bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca personel taahhütnamesi istenilemeyeceğinden, idarenin yaptığı düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          2) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “ …Teknik Şartnamede belirtilen makine ve ekipmanlar 5 yaşından büyük olmayacaklar ve istekliler bunu belgelendirecektir. (Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

         

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak makine ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak idari şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, söz konusu malzemelere ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak makine ve ekipmanın uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki, makine ve malzemelere ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmadığı hususu da dikkate alındığında, kullanılacak makinelere ve malzemelere ilişkin olarak ürün kataloğunun istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

          3) İdari Şartnamenin 26.6 ncı maddesinde, “Dini ve resmi bayram günlerinde 1 günde 3 personel çalıştırılacaktır. Dolayısıyla sözleşme süresince 26 gün dini ve resmi bayram günü olduğundan, yüklenici firma dini ve resmi bayram günlerinde çalıştıracağı personele,

3 X 26 gün = 78 gün karşılığı ücreti çalıştırdığı personele ödeyecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

          İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde ise, 93 temizlik personeli, 3 ekip sorumlusu, 3 vasıflı işçi olmak üzere toplam 99 personeli  S.S.K. ve İş Hukuku Mevzuatına uygun olarak çalıştırılacağı,

         

          Ekip sorumlusu için aylık brüt asgari ücretin % 30 u oranında fazla ücret  ödeneceği; vasıflı personele de aylık brüt asgari ücretin % 30 u oranında fazla ücret  ödeneceği; 93 eleman için ise brüt asgari ücret üzerinden ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

          İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde de paralel düzenlemeye yer verilmekle birlikte  resmi tatil ve bayramda çalışacak işçilerin niteliğine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.  Bu durum tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.  

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.           

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda dört adet teklifin geçerli olduğu, geçerli tekliflerden üç adedinin  yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul