İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1185
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :79
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1185
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi Gurbet Sokak Nu 11/6 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Tembel Hacı Mehmet Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi Nu 69 Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4765
Başvuruya konu ihale:
 2007/175639 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçe Sınırları Dah.Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli İle Cad. ve Sok. El ve Mak. İle Süpürülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.05.23.0102/2008-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üsküdar İlçe Sınırları Dah. Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli İle Cad. ve Sok. El ve Mak. İle Süpürülmesi” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına, 

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde katı atık kamyonlarının tamamının müteahhit tarafından karşılanacağı, 24 adet büyük 13 m3’lük, 3 adet 11 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı, 2 adet büyük en az 20 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı, 5 adet küçük 7 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, l adet tıbbi atık aracı, l adet konteynır yıkama aracı, 2 adet 6m3 vakumlu yol süpürme aracı, 3 tır çekici, 4 adet damperli kamyon, 2 adet loder, 4 adet binek otomobil ve 6 adet çift kabin kamyonetin (pikap) iş başında bulundurulacağı, araçların GPRS cihazı ile teçhiz edilmiş olacağı ve araç takip sistemlerinin yüklenici tarafından kurularak idareye teslim edileceği, tüm araçların 2004 model ve üzeri olacağı ve sözleşme süresi içerisinde başka bir işte çalışmayacağı düzenlemesi bulunduğu, Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti ve eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde ise; “gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü bulunduğu, ihalede ise 65 aracın 2004 model ve üzeri olmasının istendiği, idarece hizmetin hangi gereğine istinaden piyasada gerek satın alma, gerekse kiralama anlamında hali hazırda maliyetleri zaten yüksek olan bu araçların 2004 model ve üzeri olmasının istenmesi ve böylece model sınırlaması getirilmesinin anlaşılamadığı gibi, bu durumun ihalenin de maliyetini artırdığı, düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabete aykırı bir düzenleme olduğu, araçlara model şartı getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İsteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 24.12.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 24.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermediği, ihaleye 2 istekli tarafından  teklif verildiği, 2 istekliye ait teklifinde geçerli sayıldığı, ihale komisyon kararının 24.12.2007 tarihinde alındığı, kesinleşen ihale kararında ihale komisyon kararının 24.12.2007 tarihinde onaylandığının belirtildiği, kesinleşen ihale kararının isteklilere 24.12.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği, sözleşmeye davet yazısının 24.12.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ edildiği, 27.12.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 28.12.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı değerlendirildiğinden iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                          

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi ve ilgili diğer maddeler hakkında yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2007 günlü ve E:2007/10455 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine 18.02.2008 tarihli ve 2008/DK.D-24 sayılı Kurul Kararıyla; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın kabulüne, yayınlatılmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay kararının tebellüğ tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu dikkate alındığında; Yönetmelikle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararına dönük olarak hazırlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanamayacağından ve henüz 30 günlük süre de geçmemiş olduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yürürlükte olan 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca sözleşmesi imzalanan ihalede iddiaların incelenmesine geçilemeyeceği gerekçesi ile iddiaların incelenmesine geçilmemesine ilişkin karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul