İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1186
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :80
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1186
Şikayetçi:
 Mustafa Köksal - Köksal Ticaret, Meydan Yeri Nu 28 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü,Develik Mah. Çamlık Cad. Nu: 9 66200 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 4292
Başvuruya konu ihale:
 2007/196925 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Kullanıcısı Veri Giriş Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.04.91.0102/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Kullanıcısı Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa  Köksal - Köksal  Ticaret’in 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye teklif verdikleri, ancak iş deneyim belgesi ve anahtar teknik personel belgeleri uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde bilgisayarla ilgili en az 4 yıllık fakülte bitirmiş eleman düzenlemesi bulunduğu, kendilerinin bu maddeye istinaden İşletme Fakültesi Mezunu elaman beyan ettikleri,  sundukları iş deneyim belgesinin de ihale konusu iş veya benzer iş tanımı ile uyumlu olduğu, ancak sundukları iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından iş deneyim belgesine konu işin adı konusunda hata yapılmış olduğu, bu eksikliklerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi uyarınca tamamlatılabilecek nitelikte eksiklikler olduğu, ihale ilanında anahtar teknik personel ile ilgili olarak “bilgisayarla ilgili bir 4 yıl süreli fakülte bitirmiş eleman” düzenlemesi yer aldığı, ilanda yer alan bilgisayarla ilgili ifadesinin niteliğe yönelik bir belirleme olmadığı, işletme fakültesi öğrencilerinin de bilgisayarla ilgili dersler aldığı, anahtar teknik personel olarak beyan ettikleri personelin bilgisayar sertifikasının da bulunduğu, ihale ilanında nitelik belirlemesi yapılmadığından 4 yıllık fakülte mezunu olunmasının yeterli olması gerektiği, varsa eksikliklerin  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi çerçevesinde tamamlatılabileceği, bu nedenle ihalenin üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalede 3 adet doküman satın alınmış olup, 07.01.2008 tarihinde yapılan ihaleye 2 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Mustafa Köksal-Köksal Ticaret, ihaleye en düşük fiyat teklif vermiş olmakla birlikte,  iş deneyim belgesi ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı ve anahtar teknik personel için sunduğu belgeleri uygun olmadığı gerekçeleriyle ihale dışı bırakılmıştır.

 

            İdari şartnamenin  ve ihale ilanının 2.a maddesinde ihale konusu iş; “Bilgisayar Kullanıcısı Veri Girişi 7 Kişi hizmet Alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesi ile ihale ilanının 4.3.1 maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilerek, isteklilerce teklif edilen bedelin % 40’ı oranında iş deneyim belgesi verilmesi gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesi ile ihale ilanının 4.4 maddesinde; “Bilgisayar veri hazırlama işi ve/veya faturalandırma hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Başvuru sahibi Mustafa Köksal-Köksal Ticaret, ihale zarfı içerisinde;  TEDAŞ Genel Müdürlüğü Çamlıbel EDAŞ Yozgat İl Müdürlüğü tarafından 12.12.2007 tarih ve 5015 sayı ile düzenlenen, 65.623,60 YTL belge tutarı ihtiva eden, İş Durum Belgesi sunmuş olup, belgede İş Deneyim Belgesine konu hizmetin tanımı; “Elektrik Fatura Tahsilatı” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanında tanımlandığı haliyle, ihale konusu iş veya benzer iş tanımı ile uyumlu olmadığından, ihale komisyonunca kabul edilmemesinde ihale dokümanı ile oluşturulan mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

            Diğer taraftan “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2 maddesinde; “Müdürlüğümüz satın alma biriminde kullanılan programda versiyon değişikliğinin zorunlu olması ve/veya yapılan hizmetlerin fiyatlarında değişiklik olması durumunda versiyon değişikliğini ve değişen fiyatları bilgisayara yükleme işini bilgisayarla ilgili bir 4 yıl süreli fakülte bitirmiş eleman vasıtasıyla yapacak bu eleman firmanın bünyesinde ihale tarihinden önce çalışıyor olacaktır. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik kurulum belgesi ile tevsik edecektir. Ayrıca istihdam edilecek 7 kişilik personelin eğitimini de yapacaktır. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden şahıs şirketi ortaklarından anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu üyeleri murahhas Müdür ve Genel Müdür ortaklarından ortak girişimlerin gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Mustafa Köksal-Köksal Ticaret’in bu maddeye karşılık olmak üzere, ihale zarfı içerisinde; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu bir anahtar teknik personel önerdiği ve önerdiği bu anahtar teknik personele ait Diploma ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Sigortalı Hizmet Listesi belgeleri sunmuş olup, sunulan belgelerin idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2 maddesinde belirtilen “bilgisayarla ilgili bir 4 yıl süreli fakülte bitirmiş eleman” ifadesini karşılamadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale dokümanında belirtilen yeterlilik kriterlerine ilişkin olarak uygun olmayan belge sunan isteklinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması işleminde ihale dokümanı ile oluşturulan mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuru sahibi başvuru dilekçesinde ayrıca, bu belgelerin uygun değerlendirilmemesi halinde, değerlendirme dışı bırakılmadan uygun olmayan belgelerin idarece tamamlatılması gerektiğini ileri sürmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü bulunmakta olup, ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun olmayan belge sunan isteklinin belgelerinin tamamlatılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          Başvuru sahibi Mustafa Köksal 65.621,03 YTL teklif fiyat vermiş olup, ihale tarihinin 07.01.2008 ve iş için 7 kişi istendiği ile işin süresinin 11 ay olduğu, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan, yemek için 21 gün üzerinden 3,00YTL, yol için 21 gün üzerinden 1,60YTL ödeneceği, giyeceğin ayni karşılanacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olduğu düzenlemeleri esas alınarak Kurum İşçilik Hesaplama Modülünde yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik maliyeti 67.499,15 YTL olmaktadır. Bu tutar başvuru sahibinin teklif fiyatından yüksek bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, ihale ilanının 9 uncu maddesi ile idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi, idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51.b maddesinde; “idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasını teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar olan dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırmaya veya araçlara ihtiyaç duyulmaması durumunda % 20 iş azalışıyla işi tamamlanmasına idare yetkilidir.” düzenlemesi, Sözleşme Tasarısının 30 uncu maddesinde; “….sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması veya idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya yetkilidir….” düzenlemesi bulunmakta olup, ihale dokümanında yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde ihale konusu iş için götürü bedel olarak teklif alınmasına karşın, iş artışı veya eksilişi öngörüldüğü anlaşılmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı VIII maddesinde yer alan; “4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” hükmü uyarınca, anılan  düzenlemelerin uygulanması mümkün olmadığından, bu durum esasa etkili görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede üç adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

 

2) İhale konusu iş için götürü bedel teklif istenilmesine karşın işe ait idari şartnamenin 51.b maddesinin ve sözleşme tasarının birim fiyat sözleşmelere göre düzenlendiği, götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımı ihalelerinde iş artışı söz konusu olmayacağından ihale dokümanın mevzuata aykırı olarak düzenlendiği anlaşıldığından,

Yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul