İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1187
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :81
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1187
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 SHÇEK İzmir İl Müdürlüğü,Gazi Bulvarı Nu: 97 K 2-7 35000 Çankaya-Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4444
Başvuruya konu ihale:
 2007/188881 İhale Kayıt Numaralı “272 Kişilik 10 Aylık Özel Hizmet (Bakım Elemanları) Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.05.03.0102/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SHÇEK İzmir İl Müdürlüğü’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “272 Kişilik 10 Aylık Özel Hizmet (Bakım Elemanları) Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilmiştir” düzenlemesi bulunduğu, idari şartnamenin 2.a maddesinde işin adı 272 kişilik 10 aylık özel hizmet bakım elemanı alımı işi olarak belirtildiği, bu haliyle ihale konusu iş ile benzer iş tanımının bire bir aynı olduğu, benzer iş tanımının daha geniş kapsamlı ve kapsamlı ve rekabeti destekleyici olması gerektiği, kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale belirli firmaları işaret eder hale geldiği,

 

2-  İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların ayrıntılı olarak verilmediği, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

3- İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yol bedeli olarak günlük 4,00 YTL öngörüldüğü, ancak aynı zamanda yüklenicinin çalışanların ulaşımını karşılayacağı düzenlemesine yer verildiği, bu durumun tereddüde yol açtığı, Kamu İhale Genel Tebliğ’inin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar hükmüne uygun olmadığı, maliyet hesaplarının tam ve doğru olarak yapılabilmesi için yemek, yol vb. konularda ayrıntılı ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde doğru bilgi verilmesi gerektiği,

 

4- İdari şartnamenin 52.5 maddesinde; yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7 (yedi)’ sine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını, işçilerin maaşlarını belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez” düzenlemesi, idari şartnamenin 52.5.1 maddesinde; "İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesinin (a) bendinde yer alan 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon (100.- YTL) lira para cezası... verilir." hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir." denildiği, idarenin işçi ile yüklenici (işveren) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir hususta kanun koyucunun belirlediğinin aksine şartnamede idare lehine cezai şart niteliğinde hükümler getirilmesinin hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

Başvuru sahibi, kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet işlerinin, başvuruya konu ihalede benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde işin adı; “272 Kişilik 10 Aylık (01.03.2008/31.12.2008 ) Özel Hizmet (Bakım Elemanları) Alımı İşi” olarak belirtilmiş, idari şartnamenin 2.a maddesinde de; “272 Kişilik 10 Aylık (01.03.2008/31.12.2008 ) Özel Hizmet (Bakım Elemanı) Alımı İşi” şeklinde, işin adı konusunda aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilerek, isteklilerden mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak teklif bedelin en az % 25’i oranında ihale konusu iş yada benzer iş tanımı ile uyumlu iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işe ilişkin; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin; “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adının; “Özel Hizmet (Bakım Elemanı) Alımı İşi” olarak tanımlandığı, benzer iş tanımın da  ise “Özel Hizmet (Bakım Elemanı) Alımı İşi” ifadesine “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri” açıklaması getirildiği, işin özelliği ve önemi dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, başvuruya konu ihalede benzer iş tanımının; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde  yapıldığı, bu düzenlemeden “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı  işlerinden her birine ait iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanında benzer iş tanımına yönelik yapılan düzenlemenin de buna göre, diğer bir ifade ile çocuk bakımı, genç bakımı, özürlü bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı işlerinden her birine ait iş deneyim belgelerinin ayrı ayrı kabul edilebileceği şeklinde daha açık olarak yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu iş; 272 elemen ile 10 ay süreli Özel Hizmet (Bakım Elemanı) alımı işi olarak tanımlanmıştır.

 

           İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1 maddesinde; “çalışacak personelin aylık (26 gün) yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup, günlük 4,00 YTL olacak şekilde bordroda brüt ücreti gösterilecektir. Çalışanların ulaşımının yüklenici firma tarafından sağlanması halinde ise yüklenici firma istisnasız bütün çalışanların hangi güzergahta olursa olsun ulaşım imkanından yararlandırmak zorundadır. Mamul yemek alımı yapılan kuruluşlarda özel hizmet alımı yoluyla çalışanların yemekleri mamul yemek alımını üstlenmiş firma ile özel hizmet alımını üstlenen firmanın yapacakları bir protokol çerçevesinde ücreti mukabilinde ödenecektir. Mamul yemek alımı yapılmayan kuruluşlarda çalışan personele, aylık (26 gün ) yemek ücreti nakdi olarak ödenecek ve ilin yemek şartları göz önüne alınarak günlük en az 4.00 YTL. Brüt ücreti olarak bordroda gösterilecektir. Çalışacak personele giyim yardımı ayni olarak verilecektir. Çalışacak personellere 1´er adet yazlık ve kışlık önlük ile kaloriferciye 1 adet çizme verilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde; “Bakım hizmetinde, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi mezunları dışında olanlar sertifikasız olarak çalıştırılmayacaktır. Çocuk Yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az Lise ve Dengi Okul            mezunu olacaktır. Huzurevleri ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir. Bakım hizmetlerinde çalışan İlkokul ve İlköğretim Okulu mezunlarına brüt asgari ücretin % 20 (yüzde        yirmi)  fazlası, Lise ve Dengi Okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası, Yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası ücret         ödenecektir."  şeklinde düzenlenecektir. Resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personel 10,5 gün üzerinden 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi gereğince Çocuk Yuvalarında 60 bakım elemanı için brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz), Huzurevleri ve Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde 40 bakım elemanı için brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası üzerinden hesaplanacak günlük bedel teklif edilen fiyata dahil olup bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “…özel hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak işçilerin iş yeri tehlike sınıfı l olarak alınmış olup iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi % 1,50 olarak alınmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede düzenlendiği üzere personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde olan ihale konusu iş için, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; yemek, yol, giyim, ücret ve sigorta primine ilişkin açıklamalar ve düzenlemelerin yer aldığı anlaşıldığından, iddiaların yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1 maddesinde; “çalışacak personelin aylık (26 gün) yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup, günlük 4,00YTL olacak şekilde bordroda brüt ücreti gösterilecektir. Çalışanların ulaşımının yüklenici firma tarafından sağlanması halinde ise yüklenici firma istisnasız bütün çalışanların hangi güzergahta olursa olsun ulaşım imkanından yararlandırmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan düzenlemenin “çalışacak personelin aylık (26 gün) yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup, günlük 4,00YTL olacak şekilde bordroda brüt ücreti gösterilecektir.” cümlesi ile yol gideri için idarece nakdi düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Ancak bu cümlenin devamında yer alan “çalışanların ulaşımının yüklenici firma tarafından sağlanması halinde ise yüklenici firma istisnasız bütün çalışanların hangi güzergahta olursa olsun ulaşım imkanından yararlandırmak zorundadır.” cümlesi tereddüt yaratıcı nitelikte olduğundan, başvuru sahibinin de ileri sürdüğü üzere teklif fiyat oluşturmayı güçleştirici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “cezalar ve kesintiler” başlıklı 52.5 maddesinde; “yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7 (yedi)’sine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını, işçilerin maaşlarını belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 52.5.1 maddesinde; “işçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesinin (a) bendinde yer alan, “32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon (100.- YTL) lira para cezası verilir, hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare, ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme ile işçi ücretlerini zamanında ödemeyen yükleniciye yönelik olarak cezai yaptırım öngörülmüş bulunulmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde; “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” düzenlemesi bulunmakta olup, düzenleme ile idareye işçi ücretlerinin ödenmesini temin ve takip etme görevi verilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, başvuruya konu ihale dokümanında yer alan işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesini temin amacıyla ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için yaptırım öngörülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Ancak, idari şartnamenin başvuruya konu 52.5.1 maddesinde yer alan, “…Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare, ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesi, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel şartnamesinin 54 ve takip eden maddeleri ve Sözleşme Tasarısının 27 ve takip eden maddelerinde yer alan hükümlere, işçi ücretlerinin zamanında ödenememesi ile bağlantılı ek bir düzenleme getirmesinin anılan mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1- İhale dokümanında ihale konusu iş, 272 kişi ile bakım elemanı çalıştırılması olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edileceği belirtilmiştir.

 

          İhale konusu işe ilişkin Birim Fiyat teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvel; Çocuk Yuvaları Bakım Elemanları Brüt Asgari Ücretin % 30 fazlası ve Huzurevleri İle Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Bakım Elemanları Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası şeklinde 2 kalem olarak düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde ise; “Bakım hizmetinde, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi mezunları dışında olanlar sertifikasız olarak çalıştırılmayacaktır. Çocuk Yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az Lise ve Dengi  Okul           mezunu olacaktır. Huzurevleri ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir. Bakım hizmetlerinde çalışan İlkokul ve İlköğretim Okulu mezunlarına brüt asgari ücretin % 20 (yüzde        yirmi)  fazlası, Lise ve Dengi Okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası, Yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası ücret         ödenecektir."  şeklinde düzenlenecektir. Resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personel 10,5 gün üzerinden 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi gereğince Çocuk Yuvalarında 60 bakım elemanı için brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz), Huzurevleri ve Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde 40 bakım elemanı için brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası üzerinden hesaplanacak günlük bedel teklif edilen fiyata dahil olup bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, Birim Fiyat Cetvelinde 2 ücret grubuna yer verilmesine karşın, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bu haliyle 3 ücret grubu düzenlemesine yer verildiği, dolayısıyla idari şartnamenin 26 ncı maddesi ile Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelinde yer alan düzenlemelerin bir biri ile uyumlu olmadığı görülmektedir.

 

          İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünde ise; “ihaleye katılacak istekli firmalar tekliflerini Huzurevleri ve Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışacak Bakım Elemanları için Yüksek Okul üzerinden teklif fiyat verecekler ve bu doğrultuda değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemelerin bir biri ile çeliştiği, açık olmadığı ve tereddüde neden olacağı gibi ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

          Diğer taraftan çalıştırılacak 272 kişilik personelin kaçının İlkokul ve İlköğretim Okulu mezunu, kaçının Lise ve Dengi Okul mezunu ve  kaçının  Yüksekokul mezunu olması gerektiğine ilişkin açık ve net bir düzenleme isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde yer almamaktadır. Ayrıca, idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde; “çalışacak personellere 1´er adet yazlık ve kışlık önlük ile kaloriferciye 1 adet çizme verilecektir.” düzenlemesi bulunmasına karşın, kaç kaloriferci istendiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı görülmektedir. Bu durumun teklif oluşturmayı engelleyici nitelikte olduğu açıktır.

 

           2- İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1 maddesinde; “çalışacak personelin aylık (26 gün) yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup, günlük 4,00YTL olacak şekilde bordroda brüt ücreti gösterilecektir. Çalışanların ulaşımının yüklenici firma tarafından sağlanması halinde ise yüklenici firma istisnasız bütün çalışanların hangi güzergahta olursa olsun ulaşım imkanından yararlandırmak zorundadır. Mamul yemek alımı yapılan kuruluşlarda özel hizmet alımı yoluyla çalışanların yemekleri mamul yemek alımını üstlenmiş firma ile özel hizmet alımını üstlenen firmanın yapacakları bir protokol çerçevesinde ücreti mukabilinde ödenecektir. Mamul yemek alımı yapılmayan kuruluşlarda çalışan personele, aylık ( 26 gün ) yemek ücreti nakdi olarak ödenecek ve ilin yemek şartları göz önüne alınarak günlük en az 4.00 YTL. Brüt ücreti olarak bordroda gösterilecektir. Çalışacak personele giyim yardımı ayni olarak verilecektir. Çalışacak personellere 1´er adet yazlık ve kışlık önlük ile kaloriferciye 1 adet çizme verilecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, yemek ve yol giderine ilişkin olarak nakdi ve ayni düzenlemenin birlikte yapıldığı, dolayısıyla düzenlemenin bu haliyle isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

           3- İhale ilanının 4.3.2 maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak yer alan; “Teknik ve İdari Şartnamede belirtilen sayı ve nitelikteki (272 kişi) bakım hizmetlerinde çalıştırılacak işçiler: Çocuk,yaşlı ve özürlü bakımı konusunda eğitim almış (Meslek Yüksek Okulları,Sağlık Meslek Lisesi,Kız Meslek Lisesinin çocuk gelişimi ve hemşirelik bölümü v.b.) olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı yada diğer Kamu kuruluşlarınca tasdik edilmiş sertifika sahibi olanlar çalıştırılacaktır.Bakım hizmetlerinde belirtilen sayı,nitelik ve özelliklerde eleman çalıştırmaları zorunludur.” düzenlemesi idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin 7.3 maddesinde yer almadığı, dolayısıyla idari şartname ila ilanın birbiri ile uyumlu olmadığı görülmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede 12 adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu, geçerli olan her üç teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

 

2) İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adının; “Özel Hizmet (Bakım Elemanı) Alımı İşi” olarak tanımlandığı, benzer iş tanımının; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde  yapıldığı, bu düzenlemeden “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı  işlerinin tamamının bir arada yapıldığı işlere ait iş deneyim belgesinin kabul edileceği anlaşıldığından ihale dokümanında benzer iş tanımına yönelik yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığından,

 

3) İşçi ücretlerini de kapsayan yüklenicinin hak edişlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin düzenlemelere Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 ve 42 nci maddelerinde ve İş Kanununda  yer verilmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin “cezalar ve kesintiler” başlıklı 52.5 maddesi ile 52.5.1 maddesinde işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesini temin amacıyla ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için yaptırım öngörülmesi mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden,

Söz konusu ihalenin yukarıda belirtilen nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul