İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1188
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :82
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1188
Şikayetçi:
 Öz-Görkem Temizlik Peyzaj Hizm. Tur. Bil. Öz Sağ. Hiz. Yemek Ürt. San. Tic. Ltd. Şti., Milli Kuvvetler Cad. Birlik Apt. Nu: 38/2 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 4278
Başvuruya konu ihale:
 2007/188747 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Hizmet Binası Temizliği ile Belediye´ye Bağlı Dış Birimlerin Temizliğinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.04.90.0102/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Hizmet Binası Temizliği ile Belediye´ye Bağlı Dış Birimlerin Temizliğinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz-Görkem Temizlik Peyzaj Hizm. Tur. Bil. Öz Sağ. Hiz. Yemek Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-İhaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin daha yüksek fiyat teklifi veren Umut- Ay Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, tekliflerinin temizlik işçisine ait gideri ve %3 oranındaki sözleşme giderini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif fiyatlarının % 3 oranındaki sözleşme gideri dahil olmak üzere işçilik maliyetini karşıladığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bayram ve resmi günlerde çalışılacak gün sayısının  belirtildiği, ancak bu iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir satır açılmadığı, istekli olarak buna itiraz etmedikleri, bayram ve tatil günlerine ilişkin maliyetin birim fiyat cetvelinin 1 ve 2 nolu birimlerinde belirtilen işçilik maliyetleri içerisinde yer aldığı, bu durumu aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda belgelendirdikleri, teklif fiyatları içerisinde fazla olarak 58,82 YTL firma karı bulunduğu, belgelendirmek suretiyle yaptıkları açıklamaya rağmen ihalenin kendilerinin üzerine bırakılmamasının mevzuata uygun olmadığı,

 

2- İhale üzerinde bırakılan ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin doğru düzenlenmediği, dolayısıyla iki teklif sahibinin de ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihale, ihale ilanı ve idari şartnamede belirtildiği üzere; 1 yıl süreli, 3’ü ekip sorumlusu olmak üzere 60 kişi ile temizlik hizmeti alımı işidir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “…kontrol elemanları (Ekip sorumluları) için brüt asgari ücretin en az % 26,45 fazlası, temizlik işçileri için brüt asgari ücretin %14,52 fazlası teklif fiyat dahildir. İhale konusu hizmet işinin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca bu personeller için ilave bir günlük ücret ödenecek olup teklif fiyat dahildir. İş süresince 10 temizlik işçisi ile 3 kontrol elemanı (Ekip sorumlusu) Ramazan ve Kurban Bayramlarının 1 inci günü olmak üzere toplam 2 tam gün (13 kişi X 2 gün= 26 tam gün), ayrıca yemekhanede çalışacak 4 temizlik işçisi tüm resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 12 tam gün (4 kişi X 12 gün=48 tam gün) olarak ücret hesaplanmıştır. Yüklenici çalıştıracağı personele idarenin onaylayacağı tek tip yazlık ve kışlık olmak üzere ayrı kıyafet giydirecek olup giysi ücretleri teklif fiyat dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları %2 olup, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 48.1 maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuruya konu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, 10 adet doküman satın alınmış olup, 6 istekli tarafından ihaleye teklif verilmiş bulunmaktadır.

 

            İhaleye ilişkin Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvel idarece aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

Sıra no

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

1

Kontrol elemanı (ekip sorumlusu)

kişi

3

 

 

2

Temizlik işçisi

kişi

57

 

 

3

İş giysisi(kışlık)

Adet

60

 

 

4

Kışlık bone (bayanlar için)

Adet

28

 

 

5

İş giysisi yazlık

Adet

60

 

 

6

Yazlık bone (Bayanlar için)

Adet

28

 

 

7

Çizme

Adet

60

 

 

8

Terlik

Adet

60

 

 

 

 

            İhale komisyonu, başvuru sahibi Öz-Görkem Tem. Pey. Hizm. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yem. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.’ni, Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelin 2 nolu sırasında yer alan; “57 kişilik temizlik işçisine” ait önerilen tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle ihale dışı bırakmış bulunmaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak, Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelin 2 nolu sırasında yer alan; “57 kişilik temizlik işçisi” için yapılan hesaplamada; 577.733,22 YTL tutar ortaya çıkmaktadır. Başvuru sahibi Öz-Görkem Tem. Pey. Hizm. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yem. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. ise bu kalem için 577.172,31 YTL tutar beyan etmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla isteklinin Birim Fiyat Cetvelinin 2 nci kalemi için beyan ettiği tutar, asgari işçilik maliyetinin altında bulunmaktadır. Öz-Görkem Tem. Pey. Hizm. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yem. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamasında  ise Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2 nci kalemi için 577.733,22 YTL açıklamasında bulunmuş olup, bu açıklamanın da Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2 nci kalemi için teklif ettiği 577.172,31 YTL tutar ile uygun olmadığı açık olup, asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren ve aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin beyanında uygun açıklama yapmayan isteklinin, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İhaleye ilişkin Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvel idarece aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

Sıra no

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

1

Kontrol elemanı (ekip sorumlusu)

kişi

3

 

 

2

Temizlik işçisi

kişi

57

 

 

3

İş giysisi(kışlık)

Adet

60

 

 

4

Kışlık bone (bayanlar için)

Adet

28

 

 

5

İş giysisi yazlık

Adet

 60

 

 

6

Yazlık bone (Bayanlar için)

Adet

28

 

 

7

Çizme

Adet

60

 

 

8

Terlik

Adet

60

 

 

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Umut-Ay Tem. Tur. Sağ. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. ile ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Çınar Turizm Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelinin bu kalemleri içerdiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.” düzenlemesi, idari şartnamenin 51 inci maddesinde; “… sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırmaya yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ilişkin Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelde isteklilerin fiyatlandıracakları iş kalemleri arasında çalıştırılacak personele ödenecek ücret için idarece yapılan düzenlemede; kontrol elemanı (3 kişi) ve temizlik işçisi (57 kişi) olmak üzere iki iş kalemine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “…iş süresince 10 temizlik işçisi ile 3 kontrol elemanı (Ekip sorumlusu) Ramazan ve Kurban Bayramlarının 1 inci günü olmak üzere toplam 2 tam gün (13 kişi X 2 gün= 26 tam gün), ayrıca yemekhanede çalışacak 4 temizlik işçisi tüm resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 12 tam gün (4 kişi X 12 gün=48 tam gün) olarak ücret hesaplanmıştır.” düzenlemesi, yapılmasına rağmen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Resmi Tatil ve Bayram günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin ayrı bir iş kalemine yer verilmemesi hususu mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden,

 

2- “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı ihale ilanının 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer verilen; “İstekliler; ihale konusu işi yerine getirmek için  3 Kontrol Elemanı (Ekip Sorumlusu) ile 29 Erkek, 28 Kadın  olmak üzere toplam 57 Temizlik İşçisi aşağıda öngörülen personelleri ihale üzerinde kaldığı takdirde çalıştıracaklardır.” düzenlemesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesindeki; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden,
Yukarıda açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul