İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1189
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :83
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1189
Şikayetçi:
 Anadolu Medikal Temizlik Yemek Ofis Otomasyon Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. Öz Ankara Toptancılar Sitesi 7. Blok No: 227 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:15 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3379
Başvuruya konu ihale:
 2007/170623 İhale Kayıt Numaralı “Teşekkülümüz PMUM Binası Kapalı ve Açık Alanlarının Her Türlü Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.04.22.0097/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “Teşekkülümüz PMUM Binası Kapalı ve Açık Alanlarının Her Türlü Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Medikal Temizlik Yemek Ofis Otomasyon Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3379 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında yapmış oldukları açıklamanın reddedildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamasına rağmen teklif fiyata dahil olan masraflar arasında yer alan giyime ilişkin bedeli piyasa koşullarında karşılamasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin “Teşekkülümüze ait PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) binasının kapalı ve açık alanlarının her türlü temizlik ve ilaçlama hizmetlerinin 50 kişi üzerinden 24 ay süre ile yaptırılması” olduğunun belirtildiği, işin fiziki miktarı ve türünün ise 2.c maddesinde “50 kişi ile 24 ay (720 takvim günü) süreli” olarak belirlendiği,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca,

Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri

 

-Çalışan işçi başına günlük 7,00YTL (yediyenitürklirası) olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 182,00YTL (yüzseksenikiyenitürklirası) yemek ücreti, (işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

 

-Çalışan işçi başına günlük 5,00YTL (beşyenitürklirası) olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 130,00YTL (yüzotuzyenitürklirası) yol ücreti, (işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

 

-Haşerelere Karşı İlaç Uygulaması; Teknik Şartnamenin 4. maddesi hükümleri çerçevesinde haşerelere karşı ilaç uygulama bedeli,

 

-İş Elbisesi; Çalıştırılacak personele Teknik Şartnamede cins ve özellikleri yazılı (yılda bir kez yazlık, 1 kez kışlık olmak üzere 4 (dört) dönem) iş elbisesi yüklenici firma tarafından ayni olarak verilecektir.

           Teklif fiyata dahildir.

 

           Not: 1- Temizlik sarf malzemeleri idare tarafından verilecektir.

                  2- Haşerelere karşı ilaç idare tarafından verilecektir.

                  3- Bu işte toplam 50 (elli) işçi çalıştırılacak olup söz konusu 50 işçiden biri temsilci olacaktır.

                4- İşçiler  pazar ve resmi (milli ve dini) bayram tatillerinde çalıştırılmayacaktır.

 

                26.4…

                26.5. SSK Ankara Bölge Müdürlüğünden alınan ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları %2’dir.” düzenlemesinin,

 

49.2 maddesinde ise, “İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 24 ay, 720 (yediyüzyirmi) takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde ise ; “…Firma tarafından yılda 2 defa yazlık ve kışlık olmak üzere pantolon ve iş önlüğü ayni olarak verilecektir.

 

a)Yazlık Kıyafet: Keten vb. kumaştan pantolon ve iş önlüğü

b)Kışlık Kıyafet: Pamuklu vb. kumaştan pantolon ve iş önlüğü” düzenlemesi yer almaktadır.

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

50 kişinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan  (giyim ve haşerelere karşı ilaç uygulaması hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.344.335,40 YTL olduğu görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye teklif veren Modern Kimya Kim. Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Işılsu İnş. Tur. Gıda Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Beyaztem İnş. Med. Mak. Elek. Sağ. Özel Güv. ve Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Anadolu Medikal Tem. Yem. Ofis Otom. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Taş-Tem Sos. Hiz. İnş. Kon. Özel Güv. ve Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği firmalara gönderilen 25.12.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin (asgari işçilik maliyeti, haşerelere karşı ilaç uygulaması, iş elbisesi) açıklamalarda bulunmalarının istenildiği, Işılsu İnş. Tur. Gıda Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif açıklamasında bulunmadığı, teklif açıklamasında bulunan dört isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde, Modern Kimya Kim. Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasının uygun görülerek, ihalenin en düşük geçerli teklif sahibi söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

1) Modern Kimya Kim. Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1.344.336,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, giyim gideri için toplam 0,58YTL teklif açıklamasında bulunduğu, ancak idarece önemli bir teklif bileşeni olarak görülen haşerelere karşı ilaç uygulaması için bir bedel öngörülmediği görülmüştür.

 

Haşerelere karşı ilaç uygulama bedeli ile ilgili olarak söz konusu isteklinin teklif açıklamasında, “..ilaçların idare tarafından karşılanacak olması ve ilaçlama ile ilgili makine ve ekipmanın olması nedeniyle firmamıza ek bir mali külfet getirmeyeceği için tarafımızca bir bedel öngörülmemiştir.” ifadesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “Yapılacak ilaçlama işi, İlaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılabilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde ise; “ Binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri,böcek ve diğer haşarata karşı “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde ayda bir defa cumartesi günü öğleden sonra ilaçlanacaktır. (ilaç idare tarafından karşılanacaktır.)

 

İlaçlama;  Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi”ne sahip olması durumunda yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise yüklenici ilaçlamayı anılan izin belgesine sahip olan firmalara yaptırabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden haşerelere karşı ilaç uygulamasının Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda yüklenici tarafından yapılabileceği, yüklenicinin bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise anılan belgeye sahip olanlara yaptırabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Söz konusu isteklinin teklif dosyası kapsamında Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilaçlama yaptırılacağına ilişin taahhütname sunduğu görülmüştür. Her ne kadar teklif açıklamasında, ilaçlama uygulamasında kullanılacak makine ve ekipmana sahip olduklarını gösterir fatura ve demirbaş listesi sunulmuş olsa da ilaçlama uygulamasının yaptırılmasının istekliye bir maliyetinin olacağı açıktır.

 

Öte yandan; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 50 kişinin giyim gideri için toplam 0,58 YTL teklif edilmiş olduğu ve bu bedeli tevsik eden proforma fatura sunulduğu görülmüştür. İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ise her bir kişi için 120,00 YTL olmak üzere, 50 kişi için toplam 6.000,00 YTL’lik giyim bedelinin öngörüldüğü belirlenmiştir. Diğer isteklilerin teklif açıklamaları incelendiğinde başvuru sahibinin giyim bedeli için öngörmüş olduğu bedelin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olduğu, bu nedenle giyim bedeline ilişkin açıklamasının piyasa koşulları ile hayatın olağan akışına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Beyaztem İnş. Med. Mak. Elek. Sağ. Özel Güv. ve Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1.344.720,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, haşerelere karşı ilaç uygulaması için 48,00 YTL, giyim gideri için 326,00YTL’lik  bir bedel öngördüğü ve bu bedeli tevsik eden proforma fatura sunduğu, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen giyim ve ilaç uygulaması gideri eklendiğinde, 1.344.335,40+ 326,00+48,00=1.344.709,40 YTL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 1.344.720,00 YTL’lik teklif bedeli ile karşılandığı görülmüştür.

 

Sözkonusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim için teklif etmiş olduğu 326,00 YTL’lik bedelin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası ise yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul