İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1190
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :84
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1190
Şikayetçi:
 Tokgöz Gıda Paz. ve Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti., Yükselen Mah. Doğu Garajı Karşısı Ali Çetinkaya Cad. Dönmez Apt. No 27 K 1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Finike Belediye Başkanlığı, Eski Mah. Belediye İşhanı Kat 2 07740 Finike / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2864
Başvuruya konu ihale:
 2007/189251 İhale Kayıt Numaralı “Sokakların Temizliği Çöp ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Nakli İle Park Bahçelerin Bakım Dikim ve Sulanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.03.56.0092/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Finike Belediye Başkanlığı tarafından 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sokakların Temizliği Çöp ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Nakli İle Park Bahçelerin Bakım Dikim ve Sulanması” ihalesine ilişkin olarak Tokgöz Gıda Paz. ve Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2008 tarih ve 2864 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Tıbbi Atık Taşıma Aracı Lisansı (Kendisine ait) istenmesi suretiyle, Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” üst başlıklı maddesinin ihlal edildiği,

 

2) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinin boş bırakıldığı, bu durumun ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

 

            iddia edilmektedir.

 

 

 

Yapılan incelemede, ihaleye ilişkin sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak 31.12.2007 tarihinde imza altına alındığı, başvuru sahibi tarafından ise sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir tarih olan, 09.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ilk fıkrasında; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” Ve aynı Kanunun beşinci fıkrasında ise; “Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin, 4 üncü maddesinin 8 nci fıkrasında; “Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.”  ve aynı Tebliğin 10 uncu fıkrasında ise, “Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabileceğinden, şikayet başvurularının bu sürelerin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul