İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1191
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :85
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1191
Şikayetçi:
 Mersin İmaj Özel Güvenlik Eğt. ve Koruma Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Camişerif Mahallesi Mücahitler Cad. No 8/2 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Dörtyol Devlet Hastanesi, Numune Evler Mah. İstasyon Cad. Dörtyol / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3001
Başvuruya konu ihale:
 2007/162450 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.03.86.0092/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dörtyol Devlet Hastanesince 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mersin İmaj Özel Güvenlik Eğt. ve Koruma Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  sundukları bilançolar yeterli olduğu, yetersiz görülerek ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, ayrıca ihale dışı bırakılma kararının ihale işlem sırasına uygun olmadığı, tekliflerinin önce geçerli kabul edilip aşırı düşük fiyat açıklaması istendiği, kendilerinin istenen açıklamayı yaptığı, daha sonra farklı bir gerekçe ile ihale dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu  iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iş ortaklığı olarak teklif vermiş olduğu ihalede, Mersin İmaj Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin pilot ortak, Atılım Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin ise diğer ortak olduğu, idarece yapılan değerlendirme neticesinde başvuru sahibinin teklifinin yeterli bulunduğu ve aşırı düşük fiyat sorgulamasına tabi tutulmak suretiyle teklif fiyatının bileşenlerine ilişkin açıklama istendiği, bunun üzerine başvuru sahibinin açıklamada bulunduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklanmasının istenilmesinden daha sonraki bir aşamada fark edildiği anlaşılan, kısa vadeli yabancı kaynakların eksi bakiye vermesinden hareketle, sunulmuş bulunan bilançonun Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine uygun hazırlanmadığı hususunun ortaya konulduğu ve başvuru sahibinin bu suretle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. İdarece, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanıp, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinden sonra da olsa, yeterlilik değerlendirilmesine ilişkin bir aykırılığın bulunduğunun fark edilmesi suretiyle, alınan söz konusu ihale dışı bırakma kararının usul yönünden yerinde olduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin sunduğu bilançonun uygun olup olmadığı hususu incelendiğinde ise; pilot ortak Mersin İmaj Öz. Güv. Ltd. Şti. tarafından 2005 ve 2006 yıllarına ait şirket bilançolarının sunulduğu, bahse konu 2006 yılı bilançosunun pasifinde yer alan Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları  Hesabında 1.089,68 YTL, buna karşılık bu hesabın altında yer alan Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabında ise 1.093,79 YTL’lik kayıt   bulunduğu,  dolayısıyla Ödenecek  Vergi  ve  Diğer Yükümlülükler  Hesabında   toplam ( - ) 4,11 YTL’lik (eksi Dört Yeni Türk Lirası Onbir Yeni Kuruş) bir tutar oluştuğu, bu tutarın da Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar tutarını oluşturduğu tespit edilmiştir.

 

Tek Düzen Muhasebe Sistemini (TDMS) düzenleyen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ekindeki Tek Düzen Hesap Planında (TDHP), şikayet konusunu oluşturan  370- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı ve 371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı  ile ilgili olarak;

 

“Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının; vergi mevzuatı gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi (geçici vergi) ile yıl içinde stopaj yolu ile ödenen vergiler ve diğer yükümlülükler ile dönem karı üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri ile diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar bu hesapta gösterilir. Gelir ve gider hesapları arasında fark işletmenin brüt ticari karını veya zararını gösterir. Ticari kârdan mali kara geçiş tablosu düzenlenerek mali kâr (vergi matrahı) bulunur. Mali kâr üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergileri ve bunlarla ilgili fonlar önce gelir tablosu hesabı olan 691. DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesaplarına aktarılır.  Brüt ticari kâr ile dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük arasındaki fark 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI hesabına yazılır.        Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, dönem karı hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar “371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri” ile mahsup edilerek kalan tutar “360- Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabına aktarılır.

 

Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-); Vergi mevzuatı gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi (geçici vergi) ile yıl içinde stopaj yolu ile ödenen vergiler ve diğer yükümlülükler bu hesapta takip edilir. Yıl içinde peşin veya stopaj yolu ile ödenen vergiler yıl sonunda tahakkuk eden yıllık vergilerden düşülür. Yıl içinde 193. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR hesabının borcuna yazılan bu gibi ödenmiş vergiler yıl sonunda 371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ bilanço hesabına devredilir.

370 no.lu Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabından indirilmek üzere, 193 no.lu Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabından aktarmalar bu hesabın borcuna, 193 no.lu hesabın alacağına kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda alacak kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar 370 no.lu Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabı ile mahsuplaştırılarak kalan tutar 360 no.lu Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına aktarılır.” açıklamaları yapılmıştır.

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 maddesinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

 

Yeterlik kriterleridir  ve sayılan üç kriter birlikte aranır. …” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler bölümünün “İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin,

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,


Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.hükmü yer almaktadır.

Buna göre, pilot ortak tarafından sunulmuş bulunan 2006 yılı bilançosunun, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ekindeki Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) açıklamalarına uygun bir şekilde düzenlenmiş olduğu, dolayısıyla idare tarafından bilançonun Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun hazırlanmadığı ve bu nedenle doğru verilere ulaşılamayacağı yönünde alınan ihale kararının yerinde olmadığı, diğer taraftan bahse konu olan 2006 yılı bilançosunun idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenilen cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli borç - öz kaynak oranını sağladığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, diğer ortağın sunmuş olduğu 2006 yılı bilançosunun da idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenen rasyoları sağladığı görüldüğünden, başvuru sahibi isteklinin bilançosunun uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması yönünde alınmış bulunan kararının yerinde olmadığı belirlenmiştir.

Diğer taraftan, başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine rağmen, 2006 yılı bilançosunun sonradan uygun bulunmayarak hakkında ihale dışı bırakma kararı alınması nedeniyle, ilgili istekli tarafından yapılan açıklamanın değerlendirmeye tabi tutulmadığının anlaşılması üzerine, başvuru sahibinin 847.042,03 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamanın incelenmesi gerektiği belirlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamada;

 

Asgari İşçilik Gideri (% 3 Söz. Gid.Dahil)

845.755,78 YTL

Mali Sorumluluk Sigorta Gideri

618,75 YTL

Giyim Gideri

667,50 YTL

Firma Karı

--

Toplam Teklif Tutarı

847.042,03YTL

 

Fiyat verildiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre; 25 güvenlik personeline verilecek giyim eşyası için ortalama kişi başına 26,70 YTL olmak üzere 667,50 YTL’lik gider öngörüldüğü ve bu hususun belgelere dayandırıldığı, asgari işçilik maliyetinin ve mali sorumluluk sigortası bedelinin karşılandığı tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olmadığı, teklifinin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği bahse konu ihalede, ilgili teklifin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhaleye teklif veren ABS Güv. Ltd. Şti.’nin de, başvuru sahibi gibi bilançosunun uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Ancak, adı geçen ABS Güv. Ltd. Şti.’nin sunduğu 2005 ve 2006 yılı bilançoları incelendiğinde, 2006 yılı bilançosunun idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde öngörülen rasyo değerlerini karşılayamadığı görülmekle birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde yer alan, istenen şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılması gerektiği yönündeki hüküm uyarınca, sunulmuş bulunan bilançolar birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenilen cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli borç - öz kaynak oranının sağlandığı belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, ABS Güv. Ltd. Şti.’nin sunduğu 2005 ve 2006 yılı bilançosunun uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması yönünde alınan kararın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Buna karşılık, yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre fiyatı düşük kalan isteklilerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve yapılan açıklamalar değerlendirildiği halde, başvuru sahibi gibi ABS Güv. Ltd. Şti.’nin yaptığı açıklamaların da değerlendirilmediği anlaşılmış olup, adı geçen istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik verilen cevap incelendiğinde;

 

Asgari İşçilik Gideri (% 3 Söz. Gid.Dahil)

845.577,43 YTL

Mali Sorumluluk Sigorta Gideri

75,00 YTL

Giyim Gideri

150,00 YTL

Firma Karı

47,57 YTL

Toplam Teklif Tutarı

845.850,00YTL

 

Fiyat verildiği anlaşılmıştır.

           

ABS Güv. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik yapmış olduğu açıklamada; % 3’lük sözleşme giderleri dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 845.735,75 YTL olması gerektiği halde, ilgili istekli tarafından teklif edilen asgari işçilik maliyet toplamının olması gereken tutardan (845.735.75 YTL - 845.577,43 YTL=) 158,32 YTL eksik olduğu, söz konusu eksik kalan 158,32 YTL’lik tutarın ise resmi tatil işçilik maliyeti toplamı olan 5.277,15 YTL’nin % 3’lük sözleşme giderine tabi tutulmamasından kaynaklandığı belirlendiğinden, adı geçen isteklinin idarenin tespit ettiği gerekçe ile değil de % 3’lük sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyet toplamının olması gereken tutardan daha az bir tutarın teklif edilmiş olması gerekçesi ile ihale dışı bırakılması gerektiği belirlendiğinden, ABS Güv. Ltd. Şti. hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan Vega-Tim Özel Güv. Eğitim Kurumu, Önka Özel Güv. Koruma Ltd. Şti. ve Defance Özel Güv. Ltd. Şti.-HMS Grup Güv. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğu, yapılan değerlendirme neticesinde adları belirtilen isteklilerin giyim gideri için öngördükleri bedelin uygun görülmemesi suretiyle açıklamalarının kabul edilmediği ve ihale dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

Vega-Tim Özel Güv. Eğitim Kurumu tarafından  giyim gideri için kişi başına ortalama 8,64 YTL olmak üzere toplam 216,00 YTL, Önka Özel Güv. Koruma Ltd. Şti. tarafından giyim gideri için kişi başına ortalama 5,40 YTL olmak üzere 135,00 YTL ve Defance Özel Güv. Ltd. Şti.-HMS Grup Güv. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından ise giyim gideri için kişi başına ortalama 31,12 YTL olmak üzere 778,00 YTL öngörüldüğü, yapılan tüm açıklamaların belgelendirildiği, üç isteklinin de % 3’lük sözleşme giderleri dahil tüm asgari işçilik maliyetini ve zorunlu sigorta giderini karşıladığı, anlaşıldığından, haklarında alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olmadığı, tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli ile birlikte Vega-Tim Özel Güv. Eğitim Kurumu, Önka Özel Güv. Koruma Ltd. Şti. ve Defance Özel Güv. Ltd. Şti.-HMS Grup Güv. Ltd. Şti. ortak girişiminin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul