İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1192
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :86
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1192
Şikayetçi:
 Yüksel Turizm Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 105/13 Anıttepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kepez Mevkii 09010 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3297
Başvuruya konu ihale:
 2007/170991 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.04.06.0092/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Turizm Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2008 tarih ve 3297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyatın aşırı düşük olduğu, teklif fiyatına dahil edilmesi gereken yaka kartı ve ilaçlama bedelinin kabul edilen fiyat içerisinde bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyat içerisinde, personel yaka kartı gideri ile her ay sonu yapılması istenilen ilaçlama giderinin bulunmadığı, ilgili teklifin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve personel yaka kartı gideri ile ilaçlama giderinin aranması suretiyle, ilgili teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şikayet konusu edilmektedir.

 

İdare tarafından başvuru sahibine verilen cevap yazısında özetle; “İhale dosyasında söz konusu hizmetlerin yerine getirileceğine dair taahhütnamelerin bulunduğu, ayrıca belirtilen giderlerin % 3 sözleşme giderleri içerisinde olduğu, bu nedenle söz konusu giderlerin teklifin bileşenleri olarak belirtilmeyeceği” hususları yer almaktadır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin teklif fiyatına dahil masraflar başlıklı 26.3 maddesinde; “Ayrıca, personele ödenecek günlük brüt 2,00 YTL aylık 26 gün üzerinden yol ücreti, 3,00 YTL aylık 26 gün üzerinden yemek ücreti, personelin takması zorunlu olan yaka kimlik kartı bedeli, yüklenicinin karı teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin firmanın yapacağı ve uyacağı esaslar başlıklı “C- Haşaratla mücadele” bölümünde; “Aksi söylenmedikçe bu şartnamenin ikinci maddesinde belirtilen yerler her ay firma tarafından etkin ilaçlama yapılarak haşarat ve böceklerden arındırılacak ve bu konuda mutlak sonuç alınacaktır. Sonuç alınmadığı ve/veya haşarat tekrar ortaya çıktığı taktirde, işveren tekrar ilaçlama yapılmasını talep eder. Firmaya sonuç alınmayan ilaçlamalar için ve ilaçlamanın tekrarından dolayı ayrıca ödeme yapılmaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu edilen ihalede alım konusu edilen işin, gerekli olan ekipman ve malzemenin idare tarafından sağlanması suretiyle, belirlenmiş bulunan hizmet binalarının 100 işçi ile temizlenmesini kapsadığı, buna göre işin ifası sırasında gerekli olan tüm ekipman ile malzemenin idarece verileceği öngörülmektedir.

 

Bu çerçevede, gerek idari şartnamenin 26.3 maddesinde yer alan hususlar, gerekse de teknik şartnamenin ilaçlama yapılmasına ilişkin düzenlemeleri ile ihale konusu işin malzemesiz olarak gerçekleştirileceği yönündeki düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; yaka kartı giderinin teklif fiyatı içerisinde yer alması gerektiği, ilaçlama gideri ile ilgili olarak ise, ilaçlamaya ilişkin gerekli olan ilacın ve her tür gerekli ekipmanın idare tarafından karşılanması gerektiğinden, teklif fiyatının bir bileşeni olarak ilaçlama giderinin öngörülmesine yer olmadığı belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, isteklilerce teklif edilen fiyat içerisinde; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen yemek ve yol ücreti ile birlikte asgari işçilik maliyetinin ve bu tutarın % 3’ü oranında sözleşme giderinin ve de şikayet konusu edilen yaka kartı giderinin bulunduğu, buna karşılık ilaçlama işi için ayrı bir gider kalemi oluşması söz konusu olmadığı anlaşıldığından, yapılan şikayetin uygun olmadığı, idare tarafından gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin ve alınan ihale kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul