İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1193
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :87
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1193
Şikayetçi:
 Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş., Cemal Sahir Sok. No:8 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Arakiyeci Hacı Mehmet Mah. Op.Dr.Burhanettin Üstünel Cad. Nu 10 34668 Zeynep Kamil Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5665
Başvuruya konu ihale:
 2007/193575 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Genetik Testler Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.06.24.0085/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Genetik Testler Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5665 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “2008 Yılı Genetik Testler Hizmeti Alımı İşi”’nin 09.01.2008 tarihinde ihale edildiği,  söz konusu ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararının firmalarına bildirildiği, bu kararda firmalarının değerlendirme dışı bırakıldıklarının ifade edildiği, idareye yapılan şikayet başvurularının reddedildiği, idarenin cevap yazısında, firmalarının idari şartnamenin 7.3.1.2 maddesine ve teknik şartnamenin G ve I bentlerine uygun teklif  vermediğinin, şartnamelerde sitogenetik ve moleküler genetik için ayrı ayrı anlaşmalı merkezlerin İstanbul’da olmasının belirtildiği, firmalarının birleşik ve genel olarak veya ayrı ayrı her iki tanı merkezinin beraber olduğu bir ruhsatının bulunmadığı, ayrıca firmalarının iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığının belirtildiği,  oysa idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (o) bendinde, belirtilen ruhsatın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş genetik tanı merkezi moleküler genetik ruhsatı olduğu, firmalarının söz konusu ihale için sunduğu tüm belgelerinin uygun olduğu, firmaları tarafından sunulan belgeleri arasında, firmalarına ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Genetik Tanı Merkezi Moleküler Genetik Ruhsatının noter tasdikli suretinin bulunduğu, ayrıca iş deneyim belgelerinin de şartnameye uygun olduğu iddia edilmektedir. 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1. Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                        Söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartnameye göre şikayet konusu ihale Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Tanı merkezinde altyapı yetersizliği nedeniyle veya hizmet kapasitesi üzerinde başvuru nedeniyle yapılamayan sitogenetik ve moleküler sitogenetik tetkiklerin mevcut mevzuat gereğince hizmet alımı ihalesi ile satın alınması işidir. İhale 09.01.2008 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılmış, ihaleye ilişkin 5 adet ihale dokümanının satın alınmış ve ihaleye 2 istekli katılmıştır.

 

                        Başvuru dilekçesinde idari şartnamede istenen Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Genetik Tanı Merkezi Moleküler Ruhsatının verilmiş olmasına rağmen, bu belge nedeniyle elenmelerinin mevzuata aykırı olduğu, belgelerinin idari şartnameye uygun şekilde sunulduğu iddia edilmektedir.  

 

                        Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (o) bendinde; “İstekliler, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Genetik Tanı Merkezi Moleküler Genetik Ruhsatı aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.”  düzenlemesi,

 

                        Aynı şartnamenin 7.3.1.2 maddesinde; “ İstekliler istenilen testleri yapacak sayıda ve yeterlilikte personel çalıştıracak olup, tanı merkezleri İstanbul içinde olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.              

                       

                        Şikayet  konusu ihalenin teknik  şartnamesinin  Sitogenetik  Testlere ilişkin bölümünün “I. Anlaşma Yapılacak Kurumun Özellikleri” başlığı altında; “ Anlaşmalı merkez İstanbul sınırları içerisinde olmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından Genetik Tanı Merkezi Ruhsatı olmalıdır.” düzenlemesi,

 

                        Anılan şartnamenin Moleküler Genetik Testlere İlişkin bölümünün “ G. Anlaşma Yapılacak Kurumun Özellikleri”  başlığı altında; “ Anlaşmalı merkez İstanbul sınırları içerisinde olmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından Genetik Tanı Merkezi Moleküler Genetik Ruhsatı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

                       

                        Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu belgelerden; başvuru sahibi tarafından Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından başvuru sahibi adına Ankara ilinde sitogenetik alanında çalışma iznini düzenleyen genetik hastalıklar tanı merkezi ruhsatının ve yine moleküler genetik alanında İstanbul ilinde çalışma iznini gösterir genetik hastalıklar tanı merkezi ruhsatının sunulduğu tespit edilmiştir.

 

                        Başvuru konusu husus ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde; ihale dokümanında ihale konusu işin sitogenetik ve moleküler genetik testler olarak iki gruba ayrıldığı, idari şartnamede ve teknik şartnamede de iki grup için tanı merkezlerinin İstanbul içinde olması hususu belirtildiği ancak başvuru sahibinin sitogenetik alanında çalışma iznini düzenleyen genetik hastalıklar tanı merkezi ruhsatının Ankara ili için verildiği görüldüğünden, ayrıca İstanbul ili için genel veya birleşik bir ruhsat ta sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

                        2. Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                        Başvuru dilekçesinde firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun olduğu iddia edilmiştir.

 

                        Kesinleşen ihale komisyon kararında; başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin başlangıç tarihinin 1999, gerçekleşme oranının % 100 olarak belirtilmiş olmasına rağmen, derkenar el yazısı ile işin halen devam etmekte olduğunun belirtildiği, işi eğer % 100 gerçekleşmişse iş deneyim belgesinin iş bitirme olarak düzenlenmesi gerektiği, iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesine göre son beş yıl içerisinde alınmış olması gerektiği, ayrıca belgenin sayısı ve mührünün bulunmadığı, belgenin geçerliliği konusunda tereddüt oluşturan saptamalar yapıldığı, ancak zaten söz konusu isteklinin başka bir nedenden dolayı değerlendirme dışı kalacak olması nedeniyle, iş deneyim belgesini düzenleyen idareye görüş sorulmasına gerek görülmediği hususlarına yer verilmiştir.   

 

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında iş deneyim belgesinden; başvuru sahibi tarafından 03/09/2007 tarihinde T.C. Emekli Sandığı tarafından firmaları adına düzenlenmiş “Labartuvar, genetik testler ve görüntüleme hizmeti verilmesi işi” ne ilişkin iş durum belgesinin sunulduğu belirlenmiştir. Söz konusu belgede sözleşme tarihi olarak 1999 yılı belirtilmiştir. İş deneyim belgesinin sayısının bulunmadığı ve mührünün olmadığı anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin sol alt köşesinde; “Düzen Lab. Grubu Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş. ile 03.09.2007 tarihi itibarıyle sözleşmemiz devam etmektedir” ifadesine yer verilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinde sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi verileceği belirtilmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İstekliler son 5 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedeblinin % 70 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabule dilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin 7.4.1 maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde sitogenetik veya molekülersitogenetik testleri hizmeti vermiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükmü ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve şikayet konusu husus birlikte değerlendirildiğinde;  başvuru sahibinin iş deneyim belgesinde sözleşme tarihi olarak 1999 yılı belirtildiğinden, söz konusu belgeden başvuru sahibi tarafından son beş yıl içerisinde yapılan iş tutarının belirlenmesinin mümkün olmadığı, bu hususun ancak hak edişlerden anlaşılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, iş deneyim belgesinde gerçekleşme oranı % 100 olarak belirtilmiş olmasına rağmen iş durum belgesi düzenlenmiş olması hususu da uygun bulunmamıştır. Ancak iş deneyim belgesinin sol köşesinde 03.09.2007 tarihi itibarıyla devam ettiği ifadesinin de çelişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen hususlarla ilgili olarak mevzuat hükmü gereği ihale komisyonlarının inceleme yetkisi bulunmakla birlikte, başvuru sahibinin ihalede zaten başka bir nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle, söz konusu hususların araştırılmadan anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Şikayet konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş durum belgesinde sayı ve mühürün bulunmadığı, ilgili idare yerine SGK Sağlık İşleri Müdürlüğü yani belgeyi düzenleyen idarenin ismi yazılması gerekirken ihaleyi yapan idarenin adının yazıldığı, işin adı ve kayıt numarası yerine iş deneyim belgesine konu işin adının yazılması gerekirken, ihale edilen işin adının yazıldığı, söz konusu belgede sözleşme bedeli bilgisinin bulunmadığı, işin devredilmiş olduğu, ancak iş deneyim belgesinin toplam bedel üzerinden yazıldığının tespit edildiği görülmüştür. İhale komisyonunca bu durum karşısında ara karar alınarak söz konusu belgenin geçerliliği konusunda yazılı görüş sorulmasına karar verildiği anlaşılmıştır. İdarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile yukarıda belirtilen eksiklikler ve yanlışlıklarla ilgili belgeyi düzenleyen SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yazı yazıldığı, SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nün cevap yazısında söz konusu iş deneyim belgesinin idareleri tarafından hazırlandığının, sözleşme bitiş tarihinin 31.12.2007 olduğunun, 1.021.504,79 YTL.’lik fatura karşılığında ödemenin yapılmış olduğunun ifade edildiği görülmüştür.

 

          Yapılan tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin usulüne uygun şekilde hazırlanarak sunulmadığı, iş deneyim belgesine konu işin adının bile yanlış yazıldığı, ayrıca belgeyi düzenleyen idarenin yazısında da işin devir öncesindeki bölümünün mü yoksa devir sonrasındaki bölümünün mü Burç Sağlık Hiz. Eğt.Lab. ve İlaç San. Tic.Ltd. Şti. tarafından yapıldığının anlaşılamadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin kabul edilerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması 4734 sayılı Kanuna aykırı bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul