İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1194
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :89
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1194
Şikayetçi:
 Edirne Radyoloji Merkezi Sağlık Hiz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sadık Ahmet Caddesi No:17 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Selimiye Devlet Hastanesi Baştabipliği, Nazır Çeşme Karşısı Atatürk Caddesi EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2959
Başvuruya konu ihale:
 2007/202646 İhale Kayıt Numaralı “Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.03.78.0078/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Selimiye Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi (b) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile yapılan “Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edirne Radyoloji Merkezi Sağlık Hiz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 2959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamede işin tanımı başlığında "Edirne Selimiye Devlet Hastanesinin MR görüntüleme hizmetinin Edirne ili merkezinde kurulu ya da kurulacak olan bir görüntüleme merkezinden hizmet satın alınmasıdır." denildiği, ihale tarihi ve işin başlangıcı arasındaki süre içerisinde teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz bir MR cihazının kurulması için yeterli zaman bulunmadığı,

 

2)  Edirne ili merkezinde MR hizmeti verebilecek birden fazla firma bulunmasına rağmen teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun tek bir cihaz bulunduğundan bu cihaza sahip tek firmanın işaret edildiği, Edirne İli´nde radyoloji hizmeti veren firmaların ikisinin açık sistem birinin de kapalı sistem MR cihazına sahip olduğu, Edirne´de tek kapalı sistem MR cihazına sahip firmada çalışan bir kişinin Edirne Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısının eşi olduğu, ihale teknik şartnamesinde belirtilen MR çekimleri ve istenen cihazın özelliklerinin bu kişinin çalıştığı firmanın cihazı ile bire bir örtüştüğü, bu kişinin ve hastanede çalışan bazı yönetici hekimlerin kapalı MR cihazına ortak olduğu, şikayet başvurusunda bulunulması üzerine firmalarında bulunan cihazın hangi tetkikleri yapamadığının bir yazı ile sorulduğu, mevcut cihazın tüm özellikleri ve MR ihtiyacı olan hastaların % 99´dan fazlasına yanıt verdiği detaylarıyla belirtilmesine rağmen, %1´den daha az yapılmayan tetkikler gerekçe gösterilerek şikayetlerinin reddedildiği, teknik şartnamede MR ihtiyaç listesi kapalı sistem MR´a sahip firmanın elindeki cihazın yapabildiği tetkikler olarak yazıldığı, bu ihtiyaç listesinde adı geçen cihazın yapamadığı tetkiklerin yer almadığı, açık sistem MR´ların daha konforlu olduğu ve kapalı MR´lara göre MR ihtiyacı olan hastaların daha fazlasına hizmet verebildiği, teknik şartnamede belirtilen çekimlerden ikisini firmalarının yapamadığı, ancak işaret edilen firmanın cihazının yapamadığı çekimlerin listeye konulmadığı,  kapalı sistem MR´ların hastaların %20-30´una hizmet veremediğinin göz ardı edildiği, Bütçe Uygulama Talimatında adı geçen çekimlerin yaklaşık %98’ini açık sistem MR ile gerçekleştirmek mümkünken kapalı sistem MR ile hastaların %20-30’una hizmet vermenin mümkün bulunmadığı, teknik şartnamede istenilen MR çekimlerinin oranlarının bilimsel verilere uygun olmadığı,

 

3) İdari şartnamede teklif edilecek birim fiyatta hazine payının % 15 olarak hesaplanmasının istendiği, ancak hazine payının mevcut durumda %1 olması gerektiği,

 

4) Kapalı MR cihazına sahip firmanın iş deneyimi bulunmadığından  idarece ihale şartnamesinde iş bitirme belgesi istenilmediği,

 

5) Edirne Devlet Hastanesinin 28.01.2008 tarihinde yapmayı planladığı ve Edirne Devlet Hastanesi ile Selimiye Devlet Hastanesini kapsayacak biçimde bir ihale çalışması yapıldığı, bu ihalenin koşullarının yüklenici firmalar tarafından yerine getirilmesinin oldukça güç olduğu ve Sağlık Bakanlığının bazı tebliğlerine aykırı hususlar içerdiği, Edirne Devlet Hastanesi tarafından 17.12.2007´de 3 aylık pazarlık usulü ile MR tetkik sonuç alım ihalesi yapıldığı ve kamu yararı ile rekabet ilkeleri ihlal edilerek teknik şartnamenin kapalı sistem MR ile sınırlandırıldığı ve kısmi teklife izin verilmeyerek tek firmanın işaret edildiği,

 

6) Selimiye Devlet Hastanesinin teknik şartnamesinin birebir Edirne Devlet Hastanesinden kopya edildiği, oysa her hastanenin kadrosu ve ihtiyaçlarının farklı olduğu ve şartnamede Selimiye Devlet Hastanesi yerine Edirne Devlet Hastanesi radyoloji uzmanının imzasının bulunduğu, çünkü kendi radyoloji uzmanlarının teknik şartnameyi imzalamayı reddettiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin; Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı (1500 adet çekim) olduğu, işin ihale uhdesinde kalan firmanın Edirne İl Merkezinde hizmet verdiği veya vereceği görüntüleme merkezinde yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “İşin Tanımı” başlıklı bölümünde; Edirne Selimiye Devlet Hastanesinin MR görüntüleme hizmetinin Edirne İli merkezinde kurulu ya da kurulacak olan bir görüntüleme merkezinden temin edileceği ifade edilmiştir.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “Hizmetin Kapsamı” başlıklı bölümünde; hizmetin 2008 yılı ilk 3 ayı için (Ocak, Şubat, Mart ayları) hastane doktorları tarafından istenecek olan tüm MR tetkiklerinin çekilmesi, raporlanması ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını kapsadığı belirtilmiştir.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 17.01.2008 tarihli kararda özetle; şikayete konu ihalenin 28.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacak olan 2007/187655 İhale Kayıt Numaralı Tıbbi Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmet Alımı ihalesinin sonuçlanmasına kadar geçecek zaman içerisinde hastaneye müracaat edilen hastaların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve bu süre zarfında hizmetin aksamaması amacıyla 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edildiği ifade edilmiştir.

 

İşin süresine ilişkin olarak idari şartnamenin 54.2 nci maddesinde; “Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 30.03.2008 tarihinde sona erecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

 

Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 54.2 maddesine ait 30  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek bu maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ihale dokümanında işin sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacağı ve 30.03.2008 tarihinde sona ereceği belirtildiğinden, ihale konusu işin başlama tarihinin ve işin süresinin belirtilmemesi mevzuata uygun bulunmamakla birlikte; işin toplam 1500 adet manyetik rezonans görüntüleme tetkikinin yapılmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale tarihi 02.01.20008 olan söz konusu ihalede işin başlangıç tarihi belirtilmediğinden ihale tarihi ile işin başlangıcı arasındaki süre belirlenememiş olmakla birlikte; şikayet konusu edilen iddialara ilişkin olarak alınan 28.02.2008 tarihli teknik görüşte; “Teknik şartnamenin “Hizmetin Sunulacağı Alan” bölümünde “İl merkezinde kurulu ya da kurulacak olan Radyoloji Merkezinden hizmet satın alınacaktır.” maddesi bulunmakta olup, şikayetçinin “MR cihazının kurulması için yeterli zaman bulunmadığı” ifadesi haklı görülmemektedir.” değerlendirmesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu teknik görüş, idarenin şikayete ilişkin kararı ile ihale dokümanının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; açık ihale ile yapılmakta olan ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede ihtiyacın karşılanması amacıyla pazarlık usulü ile yapıldığı anlaşılan söz konusu ihalede idarenin ihtiyacı olduğu belirtilen manyetik rezonans görüntüleme tetkik hizmetinin gerek il merkezinde kurulu gerekse kurulacak bir radyoloji merkezinden temin edilmesi mümkün bulunduğundan, ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun cihazı bulunan yada temin eden isteklilerin kurulu yada kurulacak bir radyoloji merkezinden hizmet sunmalarına imkan tanınması nedeniyle isteklilerin ihaleye teklif vermelerinde bir engel bulunmadığı anlaşılmış olup, “teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz bir MR cihazının kurulması için yeterli zaman bulunmadığı” hususundaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçi tarafından ileri sürülen; “Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun tek bir cihaz bulunduğu” iddiasına ilişkin olarak alınan 28.02.2008 tarihli teknik görüşte; “Teknik şartnamede belirtilen cihazın özellikleri incelendiğinde bu özelliklerin tek bir firmayı işaret etmediği görülmekte olup, şikayetçinin bu konudaki itirazı haklı bulunmamıştır. Teknik şartnamenin son sayfasında yer alan ve hedeflenen tetkik listesine bakıldığında; bu tetkiklerin çoğunun yüksek güçlü kapalı MR cihazı ile gerçekleştirilebileceği görülmektedir. Üstelik teknik şartnamede “Vazgeçilmez Genel Şartlar ve Özellikler” bölümünün 2.4.1 nolu maddesinde “Magnetin gücü en az 1,5 Tesla olacaktır” ifadesi bulunmakta olup, Açık MR cihazlarının gücü daha düşük olduğundan şikayetçinin teknik şartnamede kapalı MR cihazı istenmesi ile ilgili itirazı haklı bulunmamıştır.” değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile şikayetçinin elinde bulunan cihazın teknik özellikleri ve Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen tetkiklerden hangilerinin yapılabildiği konusunda bilgi istenildiği görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından idareye yapılan 08.01.2008 tarihli açıklamada; firmanın mevcut cihazı ile Bütçe Uygulama Talimatında yer alan 24 MR tetkikini yapabildiği, ihaleye ait teknik şartnamede yer alan çekim listesindeki toplam 1500 çekimden ise 1478 adedinin firmanın mevcut cihazı ile yapılabildiği belirtilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 17.01.2008 tarihli kararında iddia konusu hususa ilişkin olarak özetle; Hastane idaresinin hastanede çalışan tüm klinisyen hekimlere Bütçe Uygulama Talimatında yer alan tetkiklerden hangisini ne miktarda istedikleri sorulduktan sonra gelen cevaba göre söz konusu ihalede istenilen tetkiklerin ve sayılarının karara bağlandığı, her iki ihalenin şartnamelerinin de çalışan hekimlerin klinik gözlemleri ve karşılaştıkları hasta profillerine göre ileri tetkik, tanı ve tedavi gerekçelerine göre hazırlandığı, ihale şartnamesinde belirlenen teknik kriterlerin herhangi bir firmaya, bir marka veya modele ait olmadığı, rekabeti ve fonksiyonelliği sağlayacak şekilde kapalı MR sistemine sahip bir çok cihazın girebileceği kriterlere haiz olduğu, kapalı MR sistemi tercihinin ise hastanenin ihtiyaç duyduğu MR tetkiklerini karşılayabilecek bir sistem tercihi olduğu, herhangi bir cihaz tercihi olmadığı, şikayetçi tarafından yapılan açıklamada 22 adet tetkikin firmaları cihazı tarafından yapılamadığının açıkça belirtildiği, çekilemediği belirtilen tetkiklerin hasta sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceği ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Alınan teknik görüş, idarenin cevabı ve şikayetçinin açıklaması bir arada değerlendirildiğinde; teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere haiz tek bir cihazın bulunmadığı, dolayısıyla tek bir cihaza yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmediği anlaşılmış olup, “teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun tek bir cihaz bulunduğu” hususundaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca; hizmet alımı yoluyla temin edilmesi gereken ihtiyaçların neler olduğunun tespitinin hizmet gerekleri çerçevesinde ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygun olmak kaydıyla idarenin takdirinde bulunduğu ve idarenin ihtiyacı olarak belirlediği tetkiklerin çoğunun yüksek güçlü kapalı MR cihazı ile gerçekleştirilebileceği anlaşılmasına karşın, şikayetçiye ait cihazın teknik şartnamede istenen çekimlerden 22 adedini yapamadığı anlaşılmış olup, söz konusu ihalede istenen kriterlere uygun tek bir cihaz bulunmadığından ve teknik şartnamede istenilen kriterleri taşıyan cihazı bulunan veya temin eden firmaların ihaleye teklif vermesinde bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, “idarece kapalı MR sisteminin tercih edilerek belirli bir firmanın cihazının tercih edildiği” hususundaki iddialar yerinde bulunmamıştır.

 

Öte yandan; “Edirne´de tek kapalı sistem MR cihazına sahip firmada çalışan bir kişinin Edirne Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısının eşi olduğu, ihale teknik şartnamesinde belirtilen MR çekimleri ve istenen cihazın özelliklerinin bu kişinin çalıştığı firmanın cihazı ile bire bir örtüştüğü, bu kişinin ve hastanede çalışan bazı yönetici hekimlerin kapalı MR cihazına ortak olduğu,” konularında da iddialarda bulunulduğu görülmüş olup, söz konusu iddiaların incelenen ihaleyi yapan idare dışında bir başka idare olan Edirne Devlet Hastanesi başhekimi ve eşine ilişkin iddiaları da içerdiği ve söz konusu iddiaların ihale işlem dosyası üzerinde yapılacak inceleme ile sonuçlandırılacak nitelikte iddialar olmadığı anlaşıldığından, bu iddialara ilişkin inceleme yapılmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İstekliler teklif edecekleri birim fiyatları hazırlarken 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki fiyatları esas alacaklardır. Burada % 8 KDV, % 15 Hazine payı, % 1 SHÇEK payı ve % 4 Sağlık Bakanlığı Merkez payı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden tekliflerini sunacaklardır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 02.05.2007 tarih ve B.07.0.MGM.0.22/588-1/07586 sayılı yazısında %15 olan hazine payının 01.01.2007 tarihinden itibaren %1 olarak uygulanması gerektiği belirtildiğinden, hazine payının %1 olması gerektiğine ilişkin iddia yerinde bulunmuştur.

 

            Diğer yandan; idari şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan düzenlemede; idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında ve ödeneğin belirlenmesinde esas alınması gereken Bütçe Uygulama Talimatındaki fiyatların tekliflerin üst sınırını oluşturacak şekilde, teklif fiyatlarının hazırlanmasında kriter olarak belirtilmesinin istekliler tarafından teklif fiyatlarının serbest bir şekilde hazırlanmasını engelleyici nitelikte olduğu ve bu nedenle söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 14.4 maddesinde, iş deneyim belgesi istenmediği belirtilmiştir.

           

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, bu ihalede iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Edirne Devlet Hastanesinin 28.01.2008 tarihinde yapmayı planladığı ve Edirne Devlet Hastanesi ile Selimiye Devlet Hastanesini kapsayacak biçimde bir ihale çalışması yapıldığı, bu ihalenin koşullarının yüklenici firmalar tarafından yerine getirilmesinin oldukça güç olduğu ve Sağlık Bakanlığının bazı tebliğlerine aykırı hususlar içerdiği, Edirne Devlet Hastanesi tarafından 17.12.2007´de 3 aylık pazarlık usulü ile MR tetkik sonuç alım ihalesi yapıldığı ve kamu yararı ile rekabet ilkeleri ihlal edilerek teknik şartnamenin kapalı sistem MR ile sınırlandırıldığı ve kısmi teklife izin verilmeyerek tek firmanın işaret edildiği” konularındaki iddiaların şikayet konusu ihaleye ilişkin olmadığı ve bu nedenle söz konusu iddiaların ihale işlem dosyası üzerinde yapılacak inceleme ile sonuçlandırılacak nitelikte bulunmadığı anlaşılmış olup, bu iddialara ilişkin inceleme yapılmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir….” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Şikayete konu ihaleye ait teknik şartnameyi imzalayan radyoloji uzmanının Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 12.11.2007 tarih ve 13645 sayılı yazısı ile görevlendirildiği, ayrıca teknik şartname üzerinde ilgili idarenin onayı olduğu görüldüğünden, söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin idarece hazırlandığı anlaşılmış olup, mevzuatta yer alan “teknik şartnamelerin idarece hazırlanması” esasına aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

1) İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde;

Fiyat Farkı Hesaplanması ve Şartları

                53.1. Fiyat farkı verilecektir.

            53.1.1 Yüklenici, gerek sözleşme süresi içinde sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

            53.1.2 31/12/2002 gün ve 24980/3 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 Sayılı K.İ.K´ na göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları hakkında 08.08.2005 tarih ve 2005/124 sayılı genelgesi doğrultusunda fiyat farkı verilecektir.

Fiyat Farkı Hesaplama Formülü:

           Pn= Fiyat Farkı Katsayısı

            b2 = 1(sabit katsayıdır)

            Go= İhale tarihinde geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat

            Gn= İhale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat

            F= Fiyat Farkı

            An= Sözleşme Tutarı (Birim Fiyat Tutarı)

            B= 0,90 (sabit katsayıdır)

1.      Formül Pn  = b2x( Gn/ Go )

2.      Formül F = An x B x (Pn   - 1 )”

düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8 inci maddesinde; “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir.

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinde  fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yolundaki düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

          2) İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin  14.2.1 maddesinde; “Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin sunulması zorunludur.” düzenlemesi yapılarak isteklilerden ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenildiği anlaşılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.” hükmü öngörülmüştür.

 

            Bu itibarla, anılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında (01.02.2007-31.01.2008 tarihleri arasında 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi (b) bendinin 2 nci fıkrasında yer alan üst limit parasal tutarı 115.524,00.-YTL’dir.) değerlendirilen başvuru konusu ihalede, ihaleye katılımda ekonomik ve mali yeterlik kriterleri öngörülmesi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul