En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1195
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :90
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1195
Şikayetçi:
 Erol KOÇAL At Meydanı Mh. Yıldız Sk. Bilgin Apt. K:1 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su işleri 224. Şube Müdürlüğü İslampaşa Mah. Zincirli Cad. RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5383
Başvuruya konu ihale:
 2007/185673 İhale Kayıt Numaralı “Arazi Personelinin Taşınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.05.95.0065/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su işleri 224. Şube Müdürlüğü tarafından 25.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Arazi Personelinin Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Erol KOÇAL’ın 19.02.2008 tarih ve 5383 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; personel taşıma ihalesinin, 2 adet binek oto kısmının kendi üzerinde kaldığı, ancak ihalenin diğer kısmına teklif veren bir isteklinin aşırı düşük teklif verdiği gerekçesiyle elenmesi nedeniyle ihalenin tamamının iptal edildiği, idarenin bu gerekçesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinde, şikayet edilen durumun farkına varıldığı tarihin, idareye yapılan şikayetin tarihinin ve idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine, idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin iptal edilmiş olması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul