İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-12
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-12 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.03.2008 tarih, 2008/UH.Z-1219 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :12
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-12
Şikayetçi:
 Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. 858 Sokak No:5 Kat:5 Konak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Rize Devlet Hastanesi Başhekimliği İslampaşa Mah. Şehitler Cad. Yeni Devlet Hastanesi 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38285
Başvuruya konu ihale:
 2007/153681 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik HizmetAlımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.25.18.0119/2008-88 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Rize Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarih ve 38285 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan; “İşçilerin sigorta primlerinin çalıştıkları gün kadar yatırılmasının zorunlu olduğu, ancak sürekli çalışan personelin aylık sigorta olarak 30 gün yatırılacağı,” ibaresinin  4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

2) İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yemek bedeliyle ilgili düzenleme bulunmadığı, bu durumun isteklileri tereddüde düştüğü,

3) İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde giyim bedellerinin ayni mi yoksa nakdi mi olacağına dair bir açıklama bulunmadığı,

4) İdari şartnamede; “İşin gerçekleşeceği 01.01.2008-31.12.2009 arasında resmi,dini bayram ve yılbaşı günü için 27 gün olduğu, bu günlerde her bir gün için 7 personel
çalışacağı” ifadesine yer verildiği, Özel Güvenlik işinde günlük 3 vardiya olduğu düşünüldüğünde eksik personel çalıştırılacağı, çalışan diğer personellere bayram mesaisi verilip verilmeyeceği konusunda açıklık olmadığı, ayrıca teknik şartnamede söz konusu günlerde 6 güvenlik görevlisi ile görev yapılacağı düzenlemesinin idari şartname ile çeliştiği,

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 19.11.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 20.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, teklif dosyasında yer alan belgelerin usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 06.12.2007 tarihli dilekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi ile ilişkili olmayan, ihale dokümanına ilişkin iddialar ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 nci maddesinde;

       “(1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

          c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

          hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

          (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

          (3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin istekli sıfatına sahip olduğu, ihale dokümanını okuyup kabul ederek ihaleye teklif verdiği, yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca anılan isteklinin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 19.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.12.2007 tarihinde ihale dokümanında yer alan hususlara ilişkin iddialar ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul