İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1221
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :132
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1221
Şikayetçi:
 BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara Teknoloji Bölgesi Cyberpark Plaza A Blok 1.Kat Nu A-101 Bilkent / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6544
Başvuruya konu ihale:
 2007/189842 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyon Sisteminin İşletme ve Bakım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.06.90.0041/2008-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 07.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile yapılan Hastane Otomasyon Sisteminin İşletme ve Bakım Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.02.2008 tarih ve 6544 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru sahibinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde başvuru ehliyeti bulunmadığından dilekçenin anılan Yönetmeliğin 21 nci maddesi uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirildiği,

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

1) İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleye firmalarının davet edilmediği, oysa ihalenin yapıldığı dönemde idarece kullanılmakta olan yazılımın firmalarına ait olduğu,

 

İdarece firmalarına ait yazılım kullanılmakta iken pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, idarece 3 istekli davet edilip firmalarının davet edilmediği, idareye yapmış oldukları başvuruya idarece verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yazılımın bedelsiz verildiğinin belirtildiği,

 

Ortada sebep yokken hiçbir firmanın bedelsiz yazılım kurmayacağı, yazılım hizmeti alınan idareye usulsüz olarak çeşitli adlar altında ödeme yapılacağı,

 

İdarenin bu hizmeti ihale üzerinde bırakılan firmadan alacağının önceden (07.09.2007  tarihinde) belli olduğu, bu durumun mahkemece tespit edildiği, bu nedenle ihalenin usulen gerçekleştirildiği, keza davet edilen diğer iki firmanın bu hizmeti verebilmesinin söz konusu olmadığı,

 

İdarece sözleşmesi devam eden firmalarına ait yazılım kullanılmakta iken keyfi ve yasal olmayan uygulamalarla başka yazılım  edinmesinin haksız rekabete zemin oluşturduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde göre üç isteklinin davet edildiği,  ihaleye teklif vermeye davet edilen bu isteklilerin ticari unvanında bilgisayar ve/veya yazılım hizmetlerinin bulunduğu anlaşılmış olup ihaleye davet edilen istekli sayısı bakımından Kanunda öngörülen asgari şartın sağlandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilebilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, ihale sürecine ilişkin olmayan veya ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirme yapılması mümkün olmayan iddiaları havi başvuru dilekçesi ve eklerinin idarenin bağlı bulunduğu Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul