İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1222
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :139
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1222
Şikayetçi:
 Biltem Kurumsal Hizmetler Tem. Turz. Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtr. ve İnş. Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., A.T.B. İşmerkezi C Blok No:38 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Gez Mah. Hastaneler Cad. No:1 25200 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5427
Başvuruya konu ihale:
 2007/198546 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.05.97.0078/2008-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biltem Kurumsal Hizmetler Tem. Turz. Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtr. ve  İnş. Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarih ve 5427 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklinin üzerinde bırakıldığı, idareye yapılan şikayet başvurularının kesinleşen ihale kararının taraflarına tebliğ edildiği 23.01.2008 tarihinden itibaren 5 gün içinde yapılmadığı gerekçesi ile uygun bulunmadığının bildirildiği, buna karşın kesinleşen ihale kararı ile şikayet konusu durumun farkına varıldığı 23.01.2008 tarihini izleyen 15 günlük itiraz süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğundan idarece başvurunun uygun bulunmama gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı,  teklif fiyata dahil olan masrafların düzenlendiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde 22 gün üzerinden bir işçi için günlük brüt 1,69.-YTL yol bedeli, 3,82.-YTL yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği ve bordroda gösterileceği, çalıştırılacak 10 işçiye brüt asgari ücretin %50 fazlası, diğer 10 kişiye ise brüt asgari ücretin %30 fazlasının ödeneceği, iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olduğunun belirtildiği, söz konusu işin 06.02.2008 tarihinden itibaren 12 ay süre ile yapılacağı, Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda yapılan hesaplamada, 06.02.2008-29.02.2008 tarihleri arasında 24 gün ve 01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 11 ay bulunduğu, 12 aya tamamlamak için işin bitiş tarihinin 06.02.2009 olması gerektiği, buna göre ihale tarihinde geçerli olan aylık brüt 608,40.-YTL asgari ücret dikkate alındığında işçilik maliyetinin 290.810,51.-YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli dahil, firmaları dışındaki bütün isteklilerin bu maliyet altında teklif verdiği ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği iddia edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

10.01.2008 tarihinde yapılan ihalede 17.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Koçkaya İlaçlama Taş. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının 22.01.2008 tarihli yazı ile başvuru sahibine 23.01.2008 tarihinde elden tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin idarenin 04.02.2008 tarih ve 2617 sayılı yazısı ile sözleşme imzalamaya davet edildiği, sözleşmeye davet yazısı 05.02.2008 tarihinde elden tebliğ edildikten sonra aynı tarihte Koçkaya İlaçlama Taş. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti ile idare arasında ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı, başvuru sahibinin 05.02.2008 tarihli yazısı ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 23.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 05.02.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanma tarihi ile aynı olduğu, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandığı gün idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde başvuruların iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul