En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1248
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :35
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1248
Şikayetçi:
 ASF Güvenlik Yemek Gıda Temizlik İnş. Otom. San. Ltd. Şti., Atb İşmerkezi, 1. Blok, No: 260 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Y.Hükümet Konağı, Kat.5 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4407
Başvuruya konu ihale:
 2007/196738 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Malzemeli Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.05.02.G022/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 08.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Malzemeli Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak ASF Güvenlik Yemek Gıda Temizlik İnş. Otom. San. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4407 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanında mevzuata aykırı düzenlemeler olduğu, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (c) bendinde, mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname istenildiği, ancak sigorta için gerekli bilgilerin verilmediği, sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (g) bendinde, mutfakta kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve LPG gaz bedellerini ödeyeceğine dair taahhütname istenildiği, ancak ihale süreci içinde ne kadar elektrik, gaz ve su kullanılacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadığı, bu giderlerin miktarlarının şartnamelerde belirtilmesi gerektiği,

3) Söz konusu hizmete ilişkin üretilecek yemek sayısı ile yemek üretilecek gün sayısı dikkate alındığında idari şartnamenin 7.3.d maddesinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher 3 kap üzere öğün/günlük 1500 kişilik kapasite raporu istenmesinin rekabeti engellediği,

 

4) Teknik şartnamenin 2.C.4 maddesinde, yemeklerin, kalite, nefaset ve gramaj yönünden doyurucu olacağı ve gramajların Ek’de gösterilen gıda rasyonuna uygun olacağı ve belirtilen gramajlardan aşağı olmayacağı belirtildiği halde, söz konusu hizmete ilişkin üretilecek yemek gramajları gıda rasyonunda belirlenmediği için hesaplama yapamadıkları ve ihaleye teklif veremedikleri,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (c) bendinde, mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname ibraz edileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 32 nci maddesinde de “firma besin zehirlenmelerine ve yangına karşı tüm riskler için sigorta poliçesini ibraz etmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi, idari şartnamede sigorta istenmesine rağmen, sigortalı, sorumlu, sigorta türü, teminat ve limitlere dair hiçbir açıklama ve tanımlama bulunmadığını, bunun da mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

          Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinin 31 numaralı dipnotunda;

 

          “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hükmü,

 

          Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde ise;

 

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen düzenleme hükümleri uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

İncelenen ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı halde idari şartnamenin 7.3.4.c maddesinde yapılan düzenleme ile sigorta yaptırılacağına dair taahhütnamenin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı görülmüştür.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, idarece yüklenici tarafından yaptırılması istenilen sigortanın kapsamı; “mutfakta yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolar” şeklinde belirlenmişken, yaptırılacak sigortanın türü ve teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, poliçelerde öngörülmesi gereken teminat limitlerinin sigorta poliçesi maliyetine etkili olacağı açık olup, ihale dokümanında ihtiyaç duyulan sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerine yer verilmemiş olması mevzuata aykırı bulunmuş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin “Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Malzemeli Mamul Yemek Alımı, ve Sonrası Hizmetler Alımı İşi” işi olduğu belirtilmiş, işin miktarı ve türünün “Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü: 21450 Kişilik Sabah Kahvaltısı, 25050 Kişilik Öğle Yemeği, 23100 Kişilik Akşam Yemeği, 21450 Kişilik Ara Öğün olmak üzere Mamul yemek Alımı” işi olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde bu işin konusunun; yüklenici firma veya kuruluş mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtım ve servis hizmetleri olduğu belirtilmiş, 2 nci maddesinin “A-Yemek Çeşitleri ve Öğün sayıları” başlıklı kısmında: “Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Kadın Konukevleri ile Çocuk Gençlik Merkezlerinde, kuruluşun özelliğine göre belirlenmek kaydıyla, 1 (bir) adet kahvaltı, 1 (bir) öğlen 1 (bir) akşam yemeği ile ara öğünlerin (Kuşluk, İkindi, Gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.” şeklinde, “C-Pişirme” başlıklı kısmında “Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi, firma veya tercihen kuruluş mutfaklarında gerçekleştirilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (g) bendinde, mutfakta kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve LPG gaz bedellerini ödeyeceğine dair noterden taahhütname ibraz edileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi, idari şartnamenin yukarıda anılan maddesi dikkate alındığında, ihale süreci içinde ne kadar elektrik, gaz ve su kullanılacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadığını, bu giderlerin miktarlarının şartnamelerde belirtilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

 

İdarece şikayetçiye verilen cevabi yazıda, idari şartnamenin 13 üncü maddesinde işyerinin görülmesinin istenildiği, fakat anılan firma tarafından böyle bir talep gelmediği belirtilerek şikayetinin uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerler” başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değil ise, yer temini için gereken bütün giderleri yükleniciye ait olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İddia edilen hususun, idarece yüklenici tarafından karşılanması öngörülen bir bedele ilişkin olduğu, kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesinin, firma veya tercihen kuruluş mutfaklarında gerçekleştirileceğinin düzenlendiği, ihale konusu işin yüklenici firma mutfağında mı yoksa idarenin mutfağında mı yapılacağı hususunun yapılan düzenlemelerden net bir şekilde anlaşılamadığı hususları tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar, ihale konusu yemek işine teklif verecek firmaların elektrik, gaz, su, yakıt, temizlik gibi giderlere ilişkin öngörüde bulunmasının işin doğası gereği olduğu değerlendirilmekle birlikte, yemek üretimi ve servisinin yapılacağı yerlerde kullanılacak elektrik ve su giderlerinin ara sayaç kullanılarak mı tespit edileceği, yoksa bu giderlerin aylık olarak idarece mi belirleneceği yani bu giderlerin ne şekilde yüklenicilerden tahsil edileceği hususunun ihale dokümanında yapılan düzenlemelerden ve şikayetçiye verilen cevabi yazıdan anlaşılamamıştır.

 

Sonuç olarak, ihale konusu işin yüklenici firma veya kuruluş mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtım ve servis hizmetleri olduğu, ihale konusu işe teklif verecek firmaların maliyet hesaplarında, elektrik, su, doğalgaz ve LPG gaz giderlerinin önemli bir maliyet bileşeni olduğu, idare tarafından teklif fiyata dahil edilmesi istenilen bu giderlerin, hangi kriterlere dayanılarak isteklilerden tahsil edileceğinin ihale dokümanında belirtilmediği hususları dikkate alındığında, şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartname ile ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin niteliği, türü ve miktarı; sabah kahvaltısı: 21.450, öğlen yemeği: 25.050, akşam yemeği 23.100, ara kahvaltı: 21.450 olarak belirtilmiş, işin süresi idari şartnamede belirtilmemiş fakat ihale ilanının 2.c maddesinde “20.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası” olarak düzenlenmiş, işin yapılacağı yerin ise Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü olduğu belirtilerek, ihale onay belgesinde işin miktarı 94.050 tabldot olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.d maddesinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher 3 kap üzere öğün/günlük 1500 kişilik kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti verilmesi istenilmiştir.

 

Başvuru sahibi, söz konusu hizmete ilişkin üretilecek yemek sayısı ile yemek üretilecek gün sayısı dikkate alındığında (91.050 olarak yazmış/355 gün=256,48) 1500 öğün/günlük kapasite raporu istenmesinin rekabeti engellediğini iddia etmektedir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.…

 

…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan hesaplamada, söz konusu ihalede yıllık toplam öğün sayısının 94.050 adet olduğu, bu rakamın işin süresine (işin süresi 365 gün kabul edildiğinde 94.050/365 gün=257,67; ilandaki düzenlemeye göre 345 gün kabul edildiğinde 94.050/345 gün=272,60) bölünmesi sonucunda günlük ortalama 273 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede günlük öğün sayısından fazla oranda kapasite raporu istenmiş olduğu, istenilen kapasite raporu ile ihale konusu işin fiziki miktarı arasında orantısızlık bulunduğu, bu açıdan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda, idarece ihaleye katılacak isteklilerden 1500 öğünlük kapasite raporunun istenilmesinin, ihaleye katılımı ve rekabeti önleyici mahiyette olduğu görülmüş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin miktarı ve türü “Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü: 21450 Kişilik Sabah Kahvaltısı, 25050 Kişilik Öğle Yemeği, 23100 Kişilik Akşam Yemeği, 21450 Kişilik Ara Öğün olmak üzere Mamul yemek Alımı işi olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin “C-Pişirme” bölümünde,

 

“4-Yemekler kalite, nefaset ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar Ek de belirtilen gıda rasyonu’na uygun olacak ve belirtilen gramajlardan aşağı olmayacaktır.

 

            5-Örnek yemek listesinde olmayan, İdare ve firma temsilcisi tarafından uygun bulunarak listeye yazılan yemekler, benzer yemeklerin gramajları esas alınarak hazırlanacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde bu şartnamenin 7 maddeden ibaret olduğu, gıda rasyonu ve gıda malzemelerinin özellikleri listesi olmak üzere iki adet Ek’in Kurumun web sitesinden temin edileceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde öğünler ve örnek yemek çeşitleri gösterilmiş, gıda malzemelerinin özelliklerine ilişkin listede yemekleri oluşturan malzemelerin nitelikleri açıklanmış, gıda rasyonuna ilişkin listede ise yaş gruplarına göre porsiyon miktarları belirtilmiştir.

 

Teknik şartname ve ekinde yemekleri oluşturan malzemelerin miktarlarının gramajları, verilecek yemeğin günlük en az kaç kalori olması gerektiği, yani yemeğin asgari standartları (gramajları, kalorisi) belirtilmemiştir.

idarece yapılan söz konusu düzenlemenin rekabeti ve istekliler açısından fırsat eşitliğini engelleyici hususlar içerdiği, söz konusu belirsizliklerin, isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde sunmalarını engellediği görülmüş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul