İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1251
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :38
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1251
Şikayetçi:
 Uğur Turizm İnş. Pet. Temz. ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti., Palmiye Mah. G.M.K. Bulvarı Esenler Apt. K 2 D 7 Nu 259 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Camiişerif Mah. Uray Cad. Nu 30 33100 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4336
Başvuruya konu ihale:
 2007/177333 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.04.94.0022/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Uğur Turizm İnş. Pet. Temz. ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4336 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın özel sektöre ait iş deneyim belgesini tevsik için çalışan sürücülerin SSK belgelerini sunmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş,  1 adet minibüs şoförlü ve akaryakıtlı (30.000 km), 16 adet binek araç şoförlü ve akaryakıtlı (480.000 km) kiralanması işi olup birim fiyat teklif alınmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, % 35 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi istenilmiş olup 7.4 maddesinde de, “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel sektörde yapılan personel, okul taşımacılığı ve/veya her türlü araç kiralama hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesi, Türk Telekom Mersin İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sürücülü araç kiralama işine ait belge tutarı 187.337,70 YTL olan bir iş durum belgesi ve ekinde sözleşme ile faturalar sunulmuştur.

 

            İş durum belgesi ekinde sunulan sözleşmenin 2 nci maddesinde sözleşmenin konusu, “......sürücülü kiralık araçların yüklenici tarafından sağlanması işi” olarak belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” 53 üncü maddesinin 2 fıkrasında, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü ve         anılan Yönetmeliğin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde,

 

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin ve “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 57 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, “Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı olarak sözleşmede yazılı tutarlar esas alınır ve bu tutarlar ihale komisyonlarınca değerlendirilir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-B (b) maddesinde ise, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir. ….

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” şeklinde açıklamalar yer almıştır.

 

Anılan hükümler çerçevesinde özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicilerinin iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerekmekte olup incelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sadece sözleşme ve faturaların sunulduğu, idarece de bunların yeterli kabul edildiği ve sunulan iş deneyim belgesi üzerinden değerlendirme yapıldığı, ayrıca sunulan sözleşmede de sözleşme bedelinin yer almadığı görülmüştür.

 

Bu durumda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi gereğince ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamayacağından, idarenin ihaleyi bu firma üzerinde bırakmasının mevzuata aykırı olduğu ve iddianın yerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, bu firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklamada, maliyet bileşenlerine ilişkin olarak rakamsal hiçbir açıklamaya yer verilmediği görülmüş olup, idarece bu açıklamanın yeterli kabul edilmesinde de mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç itibariyle ihale üzerinde bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen başvuru sahibi Uğur Tur. İnş. Pet. Temz. ve Din. Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklamada, “2 adet aracın şirketlerine ait olduğu ve şirket ortakları tarafından kullanılacağı, bu nedenle maliyetinin olmadığı”  belirtilmiş olup, idarece 17 şoför çalıştırılması öngörülmüşken firmanın belirtilen nedenle 15 işçi üzerinden maliyet açıklaması ve 2 işçiyi bedelsiz olarak idareye sunması sonucunu doğuran açıklamanın idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen bu firmanın da değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İdarece standart form kapsamında verilen 10 uncu madde taahhütnamesi mevzuata uygun olduğu halde, üçüncü sırada teklif sunan Çağdaş Turizm Ltd. Şti.’nin, teklif dosyasında yer alan 10 uncu madde taahhütnamesinin “ihale tarihi itibariyle” ifadesini taşımadığı ve bu taahhütnamenin imza tarihinin de ihale tarihinden önceki bir tarih olan 12.12.2007 tarihi olduğu, bu durumda bu firmanın da değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece bu yönde karar alınmadığı anlaşılmış olup bu işlemde de mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıklamalar çerçevesinde 1 inci, 2 nci ve 3 üncü tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra kalan geçerli teklifler arasından ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklifin yeniden belirlenerek ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanununun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince  düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul