İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1253
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :40
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1253
Şikayetçi:
 Ortem Temizlik İnş. Taah. Hafr. Nak. Müh. Müşv. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Anadolu Mahallesi Kader Sokak No:17/A BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Mariç-Belbir Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği, Atatürk Cad. No:60 48700 Marmaris / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4645
Başvuruya konu ihale:
 2007/184761 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Hafriyat Döküm Sahası İşletimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.05.14.0078/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mariç-Belbir Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Hafriyat Döküm Sahası İşletimi” ihalesine ilişkin olarak Ortem Temizlik İnş.Taah. Hafr. Nak. Müh. Müşv. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4645 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

  1) İdarece gönderilen kesinleşen ihale kararında; ihalenin Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığının belirtildiği, İhale Komisyonunun taraflarına verdiği zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde sadece genel başlıkların açıldığı ve detaylandırmanın yapılmadığının görüldüğü, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak istenen 1 adet 5 yıl deneyimli Çevre Mühendisinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile istekli bünyesinde bulunduğuna dair sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceği ve deneyime ait olarak da oda kayıt belgesinin sunulması gerektiği belirtildiği halde zarf açma ve kontrol tutanağında bu sütunlara yer verilmediğinin görüldüğü, ihalenin birinci oturumunda firmaları temsilcisinin huzurunda ihale üzerinde bırakılan firmanın anahtar teknik personelinin işe alındığını ya da firma bünyesinde bulunduğunu tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelerin bulunmadığının sözlü olarak ifade edildiği, fakat zarf açma ve belge kontrol tutanağında bu durum için gerekli sütün bulunmadığı için işlenmediği, idareye yapılan itiraza karşı gönderilen cevabi yazıda Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah.Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personeli olarak bildirdiği kişi adına 17.12.2007 tarihli TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilciliği´nce meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgenin düzenlendiği, şahsın isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edildiği hususlarının ihale evrakının tetkikinden anlaşıldığının belirtildiği, 17.12.2007 tarihinde ilgili odaya üye olduğu anlaşılan kişinin ihale tarihi itibariyle 5 yıllık deneyimi bulunmadığının anlaşıldığı, anahtar teknik personelin şartname hükümlerini taşımadığı,

2) İdare tarafından gönderilen itirazen şikayet başvurusu cevabında ihalenin üzerinde
bırakdığı Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd.Şti.´nin iş deneyim belgesinin Balıkesir
Belediyesi tarafından verilmiş "Landfill Kompaktör ve Paletli Kepçe Çalıştırılması" işine ait iş
deneyim belgesi olduğu ve idare tarafından benzer iş tanımına uygun olduğu gerekçesi ile geçerli kabul edildiğinin ifade edildiği, fakat idari şartnamenin 7.4. maddesinde "Benzer iş olarak kabul edilecek işlerin; “Katı atık düzenli depolama sahası işletimi.”  işi olarak belirtildiği, dolayısıyla benzer iş olarak tevsik edilen belgenin, uygun olmadığı,

3) Söz konusu işe ait idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 01 Ocak 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında 366 takvim günü olduğu ve 48.1. maddesinde ise; fiyat farkının verilmeyeceğinin belirtildiği, ihale konusu işin mahiyeti incelendiğinde; 1 adet Landfill Kompaktör, 1 adet paletli eskavatör, 1 adet geniş paletli landfill dozer, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici, 3 adet damperli kamyon, 1 adet kontrolörlük aracı ve sırt tipi ulv ilaçlama makinesi ile 15 adet çeşitli vasıflarda personelin çalıştırılacağının görüldüğü, fiyat farkının olmadığı göz önünde bulundurulduğunda ihalenin yapıldığı tarih itibari ile 2008 yılı asgari ücret oranlarının belli olmaması ve akaryakıttaki değişimler ile birlikte değerlendirildiğinde birim fiyat teklif cetvelinde tarif edilen işlerin, üzerine ihale bırakılan firmanın verdiği teklif ile yapılamayacağının açıkça görüleceği, ihale dokümanı içersinde yer alan sözleşme tasarısının 22 maddesinde; "İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk genel şartnamenin 19. maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. İş yerinin tesliminin yapılmasında iş yerinin idareye devrine kadar geçen zaman içinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve zararlardan yüklenici sorumludur. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması, işletmeye yapılacak olan ve idare tarafında yapılacak olan gözün (lotun) ve yükleniciye teslim edilen diğer binaların tam yenileme bedeli üzerinden kaza ve yangın sigortası yapılması sorumluğu yükleniciye aittir. Düzenlenen sigorta poliçelerinde idare iş veren sıfatı ile yüklenici ise iş gerçekleştiren sıfatı ile yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigortada belirtilmelidir. Yüklenici, İdarece istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarım, iş fiilen başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece iş yeri teslimi yapılmaz. Sigorta yükümlülüğü iş süresinin tamamını kapsamak zorundadır. Yüklenici yürürlükteki sigorta poliçelerinin ve cari primlerinin ödendiğini gösteren makbuzları, idare tarafından talep edilmesine lüzum görülmeden düzenli olarak idareye ibra eder." düzenlemesi ile iş yerinin sigortalanması gerektiğinin belirtildiği,  her ne kadar sözleşme tasarısında ve eklerinde sigorta limitleri ve sigorta türlerine yönelik bir düzenleme yapılmamış olsa da sigorta bedeli de teklife eklendiğinde söz konusu teklif ile işin yapılamayacağının ortaya çıktığı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “ İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 5 yıl deneyimli bir adet çevre mühendisi anahtar teknik personel olarak aranır. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel olarak öngörülen bir adet çevre mühendisinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartları aranmaktadır. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamede yer alan söz konusu düzenleme ile asgari yeterlik kriteri olarak 5 yıl deneyimli bir adet çevre mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede ihale komisyonu tarafından ihale tarihi olan 24.12.2007 tarihinde tutulan “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” incelendiğinde; anahtar teknik personel için istenilen belgelere ilişkin olarak “Anahtar Teknik Personel” başlığı altında tek bir sütun açıldığı ve ihaleye teklif veren her iki istekli içinde anılan sütuna “var” yazıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin (A) bendinde; “Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar:4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile istekliler arasından ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür. İhaleye katılan isteklilerin hem kendileri hem de diğer istekliler tarafından idareye sunulan belgeler ve teklif tutarları ile geçici teminatlarının durumu konusunda ilk oturumda bilgi sahibi olmaları gerekmekte olup, bu işlemlerin en sağlıklı şekilde yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen saydamlık, güvenirlik, rekabet ve kamuoyu denetimi ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak üzere uygulama yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir. Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilecek, bu işlemler tamamlanmadan oturum kapatılamayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede anahtar teknik personel için istekliler tarafından sunulması gereken belgelerin neler olduğu idari şartnamede belirtilmiş olup, her ne kadar ihale komisyonunca tutulan “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında” ihaleye teklif veren her iki istekli tarafından da anahtar teknik personel için istenilen belgelerden hangilerinin sunulduğu belge adı yazılarak belirtilmemiş ise de; anahtar teknik personele ilişkin belgeler sütununa her bir istekli için “var” yazıldığı görüldüğünden, ihaleye katılan her iki isteklinin de anahtar teknik personel için istenilen belgeleri verdiği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Zeybek Katı Atık Yönetimi Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin teklif dosyası incelendiğinde; anahtar teknik personel olarak öngördükleri kişi adına TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen meslek odası üye kayıt belgesinin ve ihale tarihinden önce istekli bünyesinde bu kişinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir....Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir…” hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak öngörülen kişinin 5 yıl deneyimli olması şartına yer verildiği ve özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle tevsik edileceği anlaşılmıştır.

            Bununla birlikte; Zeybek Katı Atık Yönetimi Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin anahtar teknik personel olarak öngördüğü kişiye ait TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen meslek odası üye kayıt belgesinde anılan kişinin 17.12.2007 tarihinden itibaren odaya kayıtlı bulunduğu belirtildiğinden ve söz konusu ihalenin tarihinin 24.12.2007 olması nedeniyle Zeybek Katı Atık Yönetimi Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin anahtar teknik personel olarak öngördüğü bu kişinin 5 yıllık deneyime sahip olma şartını karşılamadığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde yer alan; “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü uyarınca bu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı; “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Hafriyat Döküm Sahası İşletimi” ve anılan şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde işin miktarı ve türü; “50,000 ton katı atığın bertarafı ve sahaya gelen hafriyatın serilmesi”  şeklinde belirtilmiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” hükmüne yer verilerek, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ilişkin olarak teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyimi istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler; “Katı atık düzenli depolama sahası işletimi.” olarak düzenlenmiştir.

 

            Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen ; Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu şikayete konu iş deneyim belgesinin (iş bitirme) Balıkesir Belediye Başkanlığı tarafından 23.12.2004 tarihinde düzenlendiği, sözleşme tarihinin 26.12.2002 ve belge tutarının 139.372.461.219.-TL olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde işin adının; “Landfill Compaktör ve Paletli Kepçe Çalıştırılması”, hizmetin tanımının ise; “Düzenli katı atık depolama sahasına gelen yaklaşık 75.000 ton evsel ve evsel nitelikli katı atıkların serilmesi ve sıkıştırılması” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            24.12.2007 tarihli ihale komisyonu ara kararında; Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu ve Balıkesir Belediyesi tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygunluğunun adı geçen ilgili idareden sorulmasına karar verildiği, bu kapsamda söz konusu iş deneyim belgesine konu “Balıkesir Belediyesi Landfill Kompaktör ve Paletli Kepçe Çalıştırılması” işine ait sözleşmenin ve hak ediş raporunun/raporlarının tasdikli suretlerinin istenmesine, ayrıca teklifi aşırı düşük bulunan Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük açıklaması istenilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Balıkesir Belediye Başkanlığının 04.01.2008 tarihli yazısı ile Belediyelerinin Katı Atık Depolama Sahasında Katı Atıkların serilerek sıkıştırılması işine ait Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmenin, en son hakedişin ve iş deneyim belgesinin tasdikli fotokopileri gönderilmiş olup, Balıkesir Belediye Başkanlığınca gönderilen iş deneyim belgesine konu sözleşme incelendiğinde; sözleşme konusu işin; Balıkesir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında atıkların paletli kepçe ile serilmesi ve compaktörle sıkıştırılması işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            14.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararında; Balıkesir Belediye Başkanlığının 04.01.2008 tarih ve M.10.0BAL.10.27/4 sayılı yazısı ekinde gönderilen “Landfill Kompaktör ve Paletli Kepçe Çalıştırılması” işine ait sözleşme ve hak ediş raporunun incelenmesinden Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen iş deneyim belgesinin idari şartnamede öngörülen benzer iş tanımına uyduğu anlaşılarak belgenin geçerli kabul edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Şikayete konu iş deneyim belgesinde yer alan işin; “katı atık düzenli depolama sahasında atıkların paletli kepçe ile serilmesi ve compaktörle sıkıştırılması işi” olduğu ve söz konusu işin katı atığın bertaraf edilmesi ile ilgili işlemleri ifade ettiği anlaşıldığından, iş deneyim belgesine konu işin idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan; “Katı atık düzenli depolama sahası işletimi şeklindeki benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin; “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Hafriyat Döküm Sahası İşletimi” olduğu belirtilmiştir.

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesi uyarınca ihale konusu işte yıl boyu 15 adet personel çalıştırılacağı (1 çevre mühendisi, 3 tekniker, 3 iş makinası operatörü, 2 şoför, 5 düz işçi, 1 bahçıvan), anılan şartnamenin 7.3.4 maddesi uyarınca; ihale konusu hizmetin yürütülmesi için gerekli araç ve makinelerin 1 adet Landfill kompaktör, 1 adet Paletli ekskavatör, 1 adet Geniş paletli landfill dozer, 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici, 3 adet damperli kamyon, 1 adet kontrollük aracı, 1 adet Sırt tipi ulv ilaçlama makinesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 maddesinde; “26.1 Ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Yok.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye  ayrıca ödenir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 48.1 maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği ve 49.2 nci maddesinde işin süresinin 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

            Ayrıca, ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde; "İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. İşyerinin tesliminin yapılmasından iş yerinin idareye devrine kadar geçen zaman içinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve zararlardan yüklenici sorumludur. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması, işletme yapılacak olan ve idare tarafından teslim edilecek olan gözün (lotun) ve yükleniciye teslim edilen diğer binaların tam yenileme bedeli üzerinden kaza ve yangın sigortası yapılması sorumluluğu yükleniciye aittir. Düzenlenen sigorta poliçelerinde idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise iş gerçekleştiren sıfatıyla yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigortada belirtilmelidir. Yüklenici, İdarece istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiilen başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece iş yeri teslimi yapılmaz. Sigorta yükümlülüğü iş süresinin tamamını kapsamak zorundadır. Yüklenici yürürlükteki sigorta poliçelerinin ve cari primlerinin ödendiğini gösteren makbuzları, idare tarafından talep edilmesine lüzum görülmeden düzenli olarak idareye ibra eder." düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 490.521,00.-YTL’lik teklifi aşırı düşük bulunarak 24.12.2007 tarihli ihale komisyonu ara kararı ile; aşırı düşük açıklaması istenilmesine karar verildiği,

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan söz konusu ihalede Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 09.01.2008 tarihli yazı ile aşırı düşük açıklamasında bulunulduğu ve belgelendirilmek suretiyle yapılan söz konusu aşırı düşük açıklamasının  idarece uygun bulunması sonucunda 14.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, şikayetçi  Ortem Temizlik İnş. Taah. Hafr. Nak. Müh. Müşv. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 735.884,45.-YTL’lik teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmakla birlikte;  söz konusu ihalede en düşük fiyat teklifini veren Zeybek Katı Atık Yönetimi Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin anahtar teknik personele ilişkin yeterlik kriterini sağlayamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup, bu durumda söz konusu ihalede geçerli kalan tek teklifin ise idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üstünde bulunduğu görülmüştür.

           

            Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasının değerlendirilmesine ilişkin incelemede; ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yüklenici tarafından yapılması öngörülen kaza ve yangın sigortalarına ilişkin düzenlemeye yer verildiği ve söz konusu sigorta giderlerinin de teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmasına karşın, söz konusu sigortalara ilişkin teminat limitlerinin idarece ihale dokümanında belirtilmediği görülmüştür.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi (ğ) bendinde; ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden Kurum tarafından incelenebileceği hükmüne yer verildiğinden, ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde idarece yapılan düzenleme mevzuata uygunluk ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi yönünden incelenmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihalede; idare tarafından teslim edilecek olan gözün (lotun) ve diğer binaların kaza ve yangın sigortasının yüklenici tarafından yaptırılmasının öngörülmesi nedeniyle söz konusu sigorta bedellerinin de teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmasına karşın, söz konusu sigortalara ilişkin teminat limitlerinin ihale dokümanında belirtilmediği ve Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük açıklamasında da bu maliyete ilişkin bir açıklamada bulunulmadığı ve bir bedel öngörülmediği görülmüştür.

 

Söz konusu ihalede yüklenici tarafından yaptırılması öngörülen sigortalara ilişkin düzenlemede yer alan eksiklik nedeniyle isteklilerce sigortaya ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde tespit edilemeyeceği dolayısıyla söz konusu ihalede teklif maliyetinin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı ve bu durumun düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde,

“…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

           

İhale konusu işin sözleşmesinde sigortayla ilgili teminatın kapsam ve limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

           

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin düzenlemesinde, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması masraflarının teklif fiyata dahil olduğuna dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, 14.12.2007 tarihinde doküman satın alarak 24.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren şikayetçinin açıklama veya bu konuya ilişkin zeyilname talebinde bulunmadığı ve herhangi bir tereddüt yaşamadan teklif verdiği anlaşılmaktadır.

 

            Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta yapılması gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigorta yapılmasına ilişkin sorumluluğun kime ait olacağı ile sigorta türlerinin belirtilmesinin yanında, teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabileceği açıktır.

 

Bu itibarla, idarece işe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu hususuna yer verilmesi ve bu düzenleme kapsamında, sigorta türlerinin, teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemesi, mevzuat hükümlerine uygun olmamakla birlikte, teminat kapsam ve limitleri belirlenmediğinden idarece öngörülen sigortaların yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle hukuki sonuç doğurabilmesi mümkün olmayan düzenleme mevzuata aykırı olmakla birlikte ihalenin esasına etkili olmayacağından ve teklif verilmesini etkilemeyeceğinden şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle, ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul