• Karar No: 2008/UH.Z-1255
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :42
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1255
Şikayetçi:
 Efa Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti., Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 1. Akarsu Sokak No 126 İkitelli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eyüp Belediye Başkanlığı Fen İsleri Müdürlüğü, Nişanca Mah. Feshane Cad. No 42 34050 Eyüp / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3928
Başvuruya konu ihale:
 2007/168352 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı İçin Belediyemizin İhtiyacı Olan 56 Adet Muhtelif Cinslerde Araç Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.04.53.0092/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eyüp Belediye Başkanlığı Fen İsleri Müdürlüğünce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı İçin Belediyemizin İhtiyacı Olan 56 Adet Muhtelif Cinslerde Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Efa Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti.’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.02.2008 tarih ve 3928 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, raporun (B) bölümünün 5 inci maddesinde tespit edilen hususların soruşturulmak üzere Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın, idari şartnamede istenmiş bulunan Tursab belgesi ile D2 yolcu taşıma belgesinin bulunmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan firmanın  hangi fiyat üzerinden ihaleyi aldığının belirtilmediği,

 

            2) Birim fiyat teklif mektubu eki olan cetvelin bazı bölümlerinde kilometre yazılmadığı ve hesaplama yapılmasında kesinlik söz konusu olmaması nedeniyle kendilerince tahmini bir hesaplama yapılarak fiyat verildiği, bunun sonucu olarak da ihale üzerinde kalan firmanın  ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak ortaya çıktığı,

 

iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3 maddesinde; “ISO 9001 Kalite Sistem Yönetim Belgesi, TS 12652 – TS 12257 belgeleri, Tursab belgesi ve D2 Yolcu Taşıma Yetki Belgesi istenilmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenleme kapsamında ihale üzerinde bırakılan istekli olan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmuş bulunan belgeler incelendiğinde;

 

Adı geçen isteklinin, 21.08.2007 tarih ve 5611 numaralı A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesini (ihaleye ilişkin idari şartnamede Tursab belgesi olarak nitelendirilen) sunduğu, bahse konu belgenin her ne kadar unvan bölümünde, Jetkar Turizm Seyahat Acentası’nın adı belirtilmiş ise de belgenin sahibinin adı bölümünde, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin adının belirtilmiş olduğu görülmüştür. Buna göre, ihale dosyası kapsamında sunulan söz konusu belgenin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği belirlenmiş olup, bu yönde yapılan şikayet uygun görülmemiştir.

 

Buna karşılık D2 belgesi olarak; anılan istekli tarafından ihale işlem dosyası kapsamında 28.02.2005 tarih ve İST D2 34 3758 seri numaralı D2 Yolcu Taşıma Yetki Belgesinin sunulduğu, ancak sunulmuş bulunan söz konusu D2 Yolcu Taşıma Yetki Belgesinin Saruhan Taş. ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olduğu, isteklinin kendi adına düzenlenmiş bulunan D2 Yolcu Taşıma Yetki Belgesinin ise ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı belirlenmiştir. Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenilen D2 Yolcu Taşıma Yetki belgesinin sunulmadığı görüldüğünden, ihalenin adı geçen firma üzerinde bırakılması yönünde alınan ihale kararının uygun olmadığı, bu konuda yapılan şikayetin ise yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan firmanın  hangi fiyat üzerinden ihaleyi aldığının bilinmediği iddiası ile ilgili olarak; isteklilerin teklif ettiği fiyatın duyurulması suretiyle, KİK020.0/H standart form numaralı Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın ihale komisyonunca düzenlendiği, başvuru sahibinin bu tutanakların onaylı suretlerini istediği halde, kendisine verilmediği şeklinde bir şikayetinin bulunmadığı, buna karşılık Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle ilk açıklanan teklif fiyatının idare tarafından yükseltilmek suretiyle değiştirildiği, ancak başvuru sahibi ile isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararında sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin adı ile ikinci avantajlı teklif sahibinin adının belirtilmesinin yeterli olduğu anlaşıldığından, bu konuda yapılan şikayetin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının “2008 yılı için belediyemizin ihtiyacı olan 56 adet muhtelif cinslerde araç kiralanması hizmeti alımı” olduğu ve işin kapsamı için “34 adet binek/binek cinsi araç, 12 adet minibüs, 9 adet otobüs, 1 adet kamyonet kiralanması” hususu ifade edilmiştir. Aynı şartnamenin 19 uncu maddesinde ise, isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme yapılacağı, 22 nci maddesinde de, bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin yükümlülükler başlıklı 4 üncü maddesinde ise, kiralanacak araçların taşıması gereken özelliklerin neler olduğunun sayıldığı buna göre, şoförlü ve/veya şoförsüz olarak çalıştırılacak araçların belirtildiği, yakıt giderleri idare tarafından karşılanacak araçların ve/veya yakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacak araçların belirlendiği halde, yakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacak araçlarda ise ilgili aracın günde kaç kilometre yol kat edeceği veyahut da günde kaç saat çalıştırılacağı konusunda  bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 “2-… Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Buna göre, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede ve birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde; yakıt giderlerinin yüklenici firma tarafından karşılanması öngörülen araçlara ilişkin olarak; talep edilen araç sayısı ile yıllık çalıştırılacak gün sayısı yanında, bahse konu her bir aracın günlük kaç kilometre yol yapacağının veya günde kaç saat çalıştırılacağının isteklilerce bilinmesi gerekmektedir.

 

İdare tarafından isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetveli formunda, yakıtı ve/veya tüm giderleri idare tarafından karşılanacak olan araçlar için her bir aracın günlük çalışma süresinin veyahut da kat edeceği yol miktarının belirtilmediği, bunun yerine ilgili boşluklara “limitsiz” ibaresinin yazıldığı belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, yakıt giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması istenen araçlarda, isteklilerin tekliflerini kaç saat veya kaç kilometre üzerinden verecekleri hususu belirlenmediğinden, isteklilerce bu araçlara ilişkin verilen teklif fiyatlarının birbiriyle karşılaştırılması ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, şikayet konusu edilen ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi ile ilgili olarak,  özel sektörde faaliyet gösteren bir firma olan Uzel Park Danışmanlık Ticaret A.Ş.’ne gerçekleştirilen taşıma işine ait sözleşme ile bu sözleşme çerçevesinde düzenlenmiş bulunan fatura örneklerinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yukarıda açıklanan mevzuat hükmü uyarınca, sunduğu bahse konu hizmet sözleşmesinde, sözleşme tutarının ve sözleşme tarihinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda sözleşme bedelinin en az % 70’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilebilmesi mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin D2 belgesini sunmaması gerekçesi yanında, tespit edilen bu gerekçe ile de ihale dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibi isteklinin iş ortaklığı şeklinde ihaleye teklif verdiği, buna göre EFA Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti.’nin pilot ortak, Beykar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise diğer ortak olduğu, ortaklık hisselerinin ise % 70 ve % 30 olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca, diğer ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekmektedir. Diğer ortak olan Beykar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin konusunun “Seyahat Turizm Araç Kiralama – Konaklama ve Organizasyon İşleri” olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu edilen işin adının; “2008 yılı için belediyemizin ihtiyacı olan 56 adet muhtelif cinslerde araç kiralanması hizmeti alımı” işi olması, buna karşılık ihale dokümanında benzer işin ise; “Personel taşımacılığı işleri” şeklinde tanımlanmış olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, sunulan iş deneyim belgesinde sadece araç kiralamasına karşılık gelen ödemelerin, bahse konu ihalede geçerli iş deneyimi olarak kabul edilebileceği, dolayısıyla söz konusu belgenin konusunda yer alan konaklama ve organizasyon işleri için yapılan ödemelerin ise iş deneyimi olarak kabul  edilmemesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, diğer ortak tarafından sunulan iş deneyim ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar hakkında ilgili idareden açıklama istenilmesi, yapılacak açıklamalardan da araç kiralanması için ödenen tutarların iş deneyiminin ne kadarını oluşturduğunun ve bu tutarın da istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 30 ‘unu sağlayıp sağlamadığının teyit edilmesinin gerektiği belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun görülüp görülmemesinin ise söz konusu yapılacak açıklamaların yeterliliğine göre idarece sonradan belirlenmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

3) İhale komisyonunca tutulan 31.12.2007 tarih ve 2007/95-b sayılı ihale komisyonu karar tutanağında; Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2.379.131,00 YTL tutarında teklif verdiği, ancak idare tarafından birim fiyat eki cetvel üzerinde yapılan incelemede birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında çarpım hatalarının tespit edildiği, bu hataların sırasıyla;

27 nci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 240 x 366 x 2= 175.680 YTL yazılması gerekirken 120.480 YTL yazılmıştır.

28 inci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 280 x 366 x 2= 204.960 YTL yazılması gerekirken 140.560 YTL yazılmıştır.

30 uncu sırada özel kalem hizmetlerinde çalıştırılacak 1 minibüs için 120 x 366 = 43.920 YTL yazılması gerekirken 30.120 YTL yazılmıştır.

31 inci sırada başkan yardımcıları özel kaleminde çalıştırılacak 7 binek otomobil için 70 x 366 x 7= 179.340 YTL yazılması gerekirken 122.990 YTL yazılmıştır.

32 nci sırada belediye başkanı makam aracı olarak çalıştırılacak 1 binek otomobil için 80 x 366 = 29.280 YTL yazılması gerekirken 20.001 YTL yazılmıştır.

Buna göre ihale komisyonunun yukarıdaki düzeltmeleri 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıkrasına göre resen yapmış olduğuna, düzeltilmiş teklifin 2.578.160 YTL olarak komisyonca kabul edilmesine ve ilgili istekliye sorulmasına
   Oybirliği ile karar verildi.”
hususlarının belirtildiği,

 

Yapılan söz konusu tespitleri müteakiben, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne hitaben 31.12.2007 tarih ve 2395 sayılı yazının yazıldığı, bu yazının adı geçen istekliye aynı tarih itibariyle elden tebliğ ettirildiği, bahse konu yazıda ise, “Birim fiyat teklif cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci maddelerinde ihale komisyonunca aritmetik çarpım hataları belirlenmiştir. Buna ilişkin ihale komisyon kararı yazımız ekindedir. Komisyonun düzeltilmiş kararını kabul edip etmediğinizi 5 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim.” hususlarının belirtildiği,

 

Bunun üzerine, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye hitaben 02.01.2008 tarihli yazının yazıldığı, bu yazıda ihale komisyonunun yapmış olduğu düzeltme kararının kabul edildiği ve düzeltilmiş teklif mektubu ile cetvelin yazıları ekinde idareye sunulduğunun belirtildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda tespit edildiği belirtilen aritmetik hata işlemleri incelendiğinde;

 

Aritmetik hataya ilişkin olarak idare tarafından yapılan resen düzeltmelerin, ilgili isteklinin sunmuş olduğu 2.379.131 YTL tutarındaki teklif mektubu üzerinde yapılmasının gerektiği, ancak üzerinde düzeltme yapıldığı belirtilen teklif mektubunun Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait 2 (İKİ) adet teklif mektubunun ve her bir mektubun eki olmak üzere üçer sayfa birim fiyat cetvelinin bulunduğu, bu teklif mektuplarından tutarı 2.578.160 YTL olanın ilgili istekli tarafından 02.01.2008 tarihli yazının ekinde idareye gönderilen teklif mektubu olduğu,  2.379.131 YTL tutarındaki diğer teklif mektubunun ise ihale günü verilen ilk teklif mektubu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Buna karşılık adı geçen isteklinin 2.379.131 YTL’lik teklif mektubunun ekindeki birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemlerde herhangi bir aritmetik hatanın bulunup bulunmadığı araştırıldığında, ilgili kalemlerde;

 

27 nci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 200 x 366 x 2= 146.400 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 120.480 YTL’nin yazılmadığı,

28 inci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 250 x 366 x 2= 183.000 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 140.560 YTL yazılmadığı,

30 uncu sırada özel kalem hizmetlerinde çalıştırılacak 1 minibüs için 130 x 366 = 47.580 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 30.120 YTL yazılmadığı,

31 inci sırada başkan yardımcıları özel kaleminde çalıştırılacak 7 binek otomobil için 93 x 366 x 7= 238.266 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 122.990 YTL yazılmadığı,

32 nci sırada belediye başkanı makam aracı olarak çalıştırılacak 1 binek otomobil için 100 x 366 = 36.600 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 20.001 YTL yazılmadığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, 2.379.131 YTL tutarındaki teklif mektubu ve ekleri ile daha sonradan verilen 2.578.160 YTL tutarındaki teklif mektubu ve ekleri birbiriyle karşılaştırıldığında; ikinci teklif mektubu olan 2.578.160 YTL tutarındaki teklif mektubunun ekindeki birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemler haricindeki tüm kalemlerde yer alan birim fiyatlarının da değiştirilmiş olduğu görüldüğünden, ilk verilen teklif fiyatının sonradan verilen teklifle değiştirilmiş olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede,  ihale günü verilen 2.379.131 YTL tutarındaki birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemlerde herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı halde, ilgili kalemlerde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle teklif mektubu ile ilgili olarak düzeltme kararı verilmesinin ve Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2.379.131 YTL tutarındaki birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemlerle birlikte diğer kalemlerde de birim fiyatlarının değiştirmesi suretiyle ilk tekliften farklı bir teklif hazırlanması ve teklifin 2.578.160 YTL’sına yükseltilmesi işlemlerinin, yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne uygun olmadığı belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (d) bendinde;Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” hususu ihalelerde yasaklanan fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır.

Aynı Kanunun “ihalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı  58 inci maddesinde ise;17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde; Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale günü sunduğu teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı halde, varmış gibi gösterilmek suretiyle söz konusu birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemlerdeki birim fiyatlarının Kanun hükümlerine aykırı olarak resen değiştirilmesi fiili ile Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu eki birim fiyat cetvelindeki aritmetik hata olduğu öne sürülen 5 kalem haricinde, geriye diğer kalemlerdeki birim fiyat miktarlarını da değiştirmek suretiyle ilk teklif mektubundan tamamen farklı bir teklif mektubunu idareye sunması ve idarenin ise bu teklif mektubunu geçerli olarak kabul etmemesi gerektiği halde,  geçerli olarak kabul etmek suretiyle, ihaleyi adı geçen istekli üzerinde daha yüksek bir fiyata bırakması şeklinde gerçekleştirilen fiillerin uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde ihale bırakılması yönünde alınan ihale kararının yerinde olmadığı, adı geçen isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiği hususu yanında, aynı ihaleye teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde yer alan 32 kalem aracın birim fiyatlarının değiştirilmesi suretiyle birden fazla teklif verilmesi işlemi gerçekleştirildiğinden, adı geçen istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” ile ilgili 58 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasının gerektiği belirlenmiştir.

 

4) İdarenin, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 16.01.2008 tarihinde sözleşme imzaladığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde;

İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye davet” başlıklı 42 nci maddesinde ise; 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale komisyon kararının 02.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 14.01.2008 tarihinde düzenlendiği ve başvuru sahibi istekli ile diğer isteklilere bildirilmek üzere 18.01.2008 tarihinde Acele Posta Servisi ile postaya verildiği, ancak kesinleşen ihale kararı gönderilmesinden daha önceki bir zaman olan 16.01.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmış olmasının, 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerde belirtilen sürelere uyulmadan sözleşme imzalandığını ortaya koyduğu belirlenmiştir.

 

Ayrıca, ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, gönderilmiş bulunan kesinleşen ihale kararının 23.01.2008 tarihinde “Alıcı Derya Babacan’ın kabul etmemesi” gerekçesiyle idareye iade edildiği, başvuru sahibinin ise kesinleşen ihale kararını 24.01.2008 tarihinde elden tebliğ ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, kesinleşen ihale kararı tebliğ edilmeden sözleşmenin imzalanması işleminin,  4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen tekliflerin hazırlanmasına yönelik olarak yakıt gideri firmalarca karşılanacak araçların günlük çalıştırılacak saatinin veya günlük kullanılacakları yol miktarının belirlenmemesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. Diğer taraftan her ne kadar başvuru sahibi istekli tarafından (diğer ortak olan Beykar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce) sunulan iş deneyim belgesinin ilgili idareden sorgulanması, buna göre teklifinin ihale dışı bırakılıp bırakılmamasına karar verilmesi gerektiği hususu raporda belirtilmiş ise de, ihalenin iptal edilmesi gerektiğinden, bu yönde ayrıca bir işlem yapılmasına yer olmadığı belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)   4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)   Kararın (B) bölümünün 3 üncü maddesinde belirtilen ihale işlemlerinin, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 
Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kurul kararında belirtilen iptal konularına katılmakla birlikte;

 

İhale komisyonunca düzenlenen 31.12.2007 tarih ve 2007/95-b sayılı ihale komisyonu karar tutanağında; Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2.379.131,00 YTL tutarında teklif verdiği, ancak idare tarafından birim fiyat eki cetvel üzerinde yapılan incelemede birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında çarpım hatalarının tespit edildiği, bu hataların sırasıyla;

27 nci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 240 x 366 x 2= 175.680 YTL yazılması gerekirken 120.480 YTL yazılmıştır.

28 inci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 280 x 366 x 2= 204.960 YTL yazılması gerekirken 140.560 YTL yazılmıştır.

30 uncu sırada özel kalem hizmetlerinde çalıştırılacak 1 minibüs için 120 x 366 = 43.920 YTL yazılması gerekirken 30.120 YTL yazılmıştır.

31 inci sırada başkan yardımcıları özel kaleminde çalıştırılacak 7 binek otomobil için 70 x 366 x 7= 179.340 YTL yazılması gerekirken 122.990 YTL yazılmıştır.

32 nci sırada belediye başkanı makam aracı olarak çalıştırılacak 1 binek otomobil için 80 x 366 = 29.280 YTL yazılması gerekirken 20.001 YTL yazılmıştır.

 

Buna göre ihale komisyonunun yukarıdaki düzeltmeleri 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıkrasına göre resen yapmış olduğuna, düzeltilmiş teklifin 2.578.160 YTL olarak komisyonca kabul edilmesine ve ilgili istekliye sorulmasına; karar verildiği,

 

Yapılan söz konusu tespitleri müteakiben, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne hitaben 31.12.2007 tarih ve 2395 sayılı yazının yazıldığı, bu yazının adı geçen istekliye aynı tarih itibarıyla elden tebliğ ettirildiği, bahse konu yazıda ise, “Birim fiyat teklif cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci maddelerinde ihale komisyonunca aritmetik çarpım hataları belirlenmiştir. Buna ilişkin ihale komisyon kararı yazımız ekindedir. Komisyonun düzeltilmiş kararını kabul edip etmediğinizi 5 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim. denildiği,

 

Bunun üzerine, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye hitaben 02.01.2008 tarihli yazının yazıldığı, bu yazıda ihale komisyonunun yapmış olduğu düzeltme işleminin kabul edildiği ve düzeltilmiş teklif mektubu ile cetvelin yazıları ekinde idareye sunulduğu,

 

İdare tarafından Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda tespit edildiği belirtilen aritmetik hata işlemleri incelendiğinde;

 

Aritmetik hataya ilişkin olarak idare tarafından yapılan resen düzeltmelerin, ilgili isteklinin sunmuş olduğu 2.379.131 YTL tutarındaki teklif mektubu üzerinde yapılmasının gerektiği, ancak üzerinde düzeltme yapıldığı belirtilen teklif mektubunun Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait 2 (iki) adet teklif mektubunun ve her bir mektubun eki olmak üzere üçer sayfa birim fiyat cetvelinin bulunduğu, bu teklif mektuplarından tutarı 2.578.160 YTL olanın ilgili istekli tarafından 02.01.2008 tarihli yazının ekinde idareye gönderilen teklif mektubu olduğu 2.379.131 YTL tutarındaki diğer teklif mektubunun ise ihale günü verilen ilk teklif mektubu olduğu anlaşılmaktadır .

 

Buna karşılık adı geçen isteklinin 2.379.131 YTL’lik teklif mektubunun ekindeki birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemlerde herhangi bir aritmetik hatanın bulunup bulunmadığı incelendiğinde, ilgili kalemlerde;

 

27 nci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 200 x 366 x 2= 146.400 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 120.480 YTL’nin yazılmadığı,

28 inci sırada atölyede çalıştırılacak 2 otobüs için 250 x 366 x 2= 183.000 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 140.560 YTL yazılmadığı,

30 uncu sırada özel kalem hizmetlerinde çalıştırılacak 1 minibüs için 130 x 366 = 47.580 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 30.120 YTL yazılmadığı,

31 inci sırada başkan yardımcıları özel kaleminde çalıştırılacak 7 binek otomobil için 93 x 366 x 7= 238.266 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 122.990 YTL yazılmadığı,

32 nci sırada belediye başkanı makam aracı olarak çalıştırılacak 1 binek otomobil için 100 x 366 = 36.600 YTL yazılı olduğu, idarenin belirttiği üzere 20.001 YTL yazılmadığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, 2.379.131 YTL tutarındaki teklif mektubu ve ekleri ile daha sonradan verilen 2.578.160 YTL tutarındaki teklif mektubu ve ekleri birbiriyle karşılaştırıldığında; ikinci teklif mektubu olan 2.578.160 YTL tutarındaki teklif mektubunun ekindeki birim fiyat cetvelinin 27, 28, 30, 31 ve 32 nci sırasında yer alan kalemler haricindeki tüm kalemlerde yer alan birim fiyatlarının da değiştirilmiş olduğu görüldüğünden, ilk verilen teklif fiyatının sonradan verilen teklifle değiştirilmiş olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin son fıkrasında “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen ihale komisyonu işlemleri dikkate alındığında; idarenin işleminin  aritmetik hataların düzeltilmesinden ziyade, kamu zararına yol açacak şekilde işlem tesis ederek, teklif bedelini arttıracak şekilde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değiştirilmesi suretiyle ihaleye fesat karıştırma eylemini oluşturduğu, aynı zamanda ihalede görev alan kişilerin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek ve görevinin gereklerini yapmakta ihmal suretiyle, isteklilerin mağduriyetine, kamunun zararına neden olmaya, ihalede teklif fiyatının arttırılmasına neden olmak suretiyle kişilere haksız bir kazanç sağlayamaya teşebbüs ettikleri anlaşılmakla, söz konusu eylemler birlikte değerlendirildiğinde görevi kötüye kullanma veya ihaleye fesat karıştırma suçların oluşup oluşmadığının yetkili ve görevleri Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşıldığından ilgililer hakkında gereği yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği görüşüyle, konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine ilişkin çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul