İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1256
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :43
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1256
Şikayetçi:
 Kosifler Temizlik İnş. Otomasyon Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İç Erenköy Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:16 K:2 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mahmutlar Belediyesi Yeni Mahalle Menderes Bulvarı No:2 Mahmutlar Alanya / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4629
Başvuruya konu ihale:
 2007/201100 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi İçin 40 Vasıfsız İşçi Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.05.11.0097/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Mahmutlar Belediyesi’nce 16.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi İçin 40 Vasıfsız İşçi Alınması” ihalesine ilişkin olarak Kosifler Temizlik İnş. Otomasyon Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin yemek, yol ve giyim bedeli ile ilgili bir düzenleme yer almadığı,

 

2) Teknik Şartnamenin 12 nci maddesindeki fiyat farkıyla ilgili düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik Şartnamede yüklenici firmanın işçilerden sorumlu yetkili bir kişiyi bünyesinde bulunduracağı ve sorumlu kişinin çalışan diğer işçilerin vizite işleriyle görevlendirileceği düzenlemesinin yer aldığı, ancak sorumlu kişinin giderlerinin firmanın teklifinde nasıl belirtileceğinin düzenlenmediği ve birim fiyat teklif mektubunda belirtilmediği,

 

4) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş  kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %3,5 olması gerekirken %2 olarak belirlendiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin yemek, yol ve giyecek maliyetlerinin teklif fiyata dahil olacağı ile ilgili bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde; “Yüklenici firma yol, yemek ve giyim ücretini ödemeyecek olup çalışacak personele aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin yukarıda aktarılan 1 inci maddesindeki düzenlemeye göre ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek masrafları istekli tarafından değil, personel tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle başvuru sahibinin İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde yol, yemek ve giyim ücretine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinde; “İhaleye katılacak olan firmalar tekliflerini hazırlarken 2007 ikinci 6 (altı) aya ilişkin hesap üzerinden vereceklerdir. 2008 yılında uygulanacak fiyat farkları daha sonra idaremizce hesaplanıp yüklenici firmaya ödenecektir.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde ise;

“48.1. Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır:

Yürürlükteki hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre hesaplanarak verilecektir.

48.2. Fiyat farkı esasları aşağıda belirlenmiştir:

Fiyat farkı hesabında uygulanacak katsayılar.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde;   “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.


Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise;

 İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilan tarihi 26.12.2007, ihale tarihi ise 16.01.2008’dir. 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 27.12.2007 tarih ve 2007/1 sayılı kararı ile 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarı 608,40YTL; 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 638,70YTL olarak belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin yukarıda aktarılan 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerekmektedir.

 

Fiyat Farkı Kararnamesine göre, ihale tarihinden sonra asgari ücrette meydana gelen değişikliklerin işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicilerin alacağı hak edişlere yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle isteklilerce teklif edilecek ücretin 2007 yılının ikinci altı ayına ilişkin brüt asgari ücret olduğu açıkça ortaya konulduğundan ve isteklilerce teklifler buna göre hazırlandığından artık 2008 yılında brüt asgari ücrette meydana gelen artışın fiyat farkı olarak yükleniciye ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

 

İhale dokümanında isteklilerden ihale tarihinden önceki yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden teklif vermeleri istendiğinden, 2008 yılı için öngörülen brüt asgari ücretin teklif edilmesi de engellenmiş, bu durum karşısında İdari Şartnamenin 48 nci maddesinde yer alan fiyat farkı düzenlemesinin uygulanma imkanı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

 

Teknik Şartnamedeki sözkonusu düzenleme Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olduğundan, Teknik Şartnamedeki düzenlemeye göre teklif verildiğinde ihale tarihi itibariyle tekliflerin aşırı düşük kalma ihtimali bulunmakta ve tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilme imkanı bulunmamaktadır.

 

2007 yılının ikinci altı ayına ilişkin brüt asgari ücret esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin 323.448,84YTL olduğu, 2008 yılı ilk altı ayına ilişkin brüt asgari ücret esas alınarak yapılan hesaplamada ise asgari işçilik maliyetinin 336.387,70YTL’ye tekabül ettiği görülmüştür.  Aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan istekliler tarafından  personele ödenecek ücretin 585,00 YTL olduğu varsayılarak teklif fiyatı oluşturulduğu görülmüştür.

 

            Tekliflerin hazırlanmasını etkileyen sözkonusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde; “Yüklenici firma işçilerden sorumlu yetkili bir kişiyi bünyesinde bulundurmalı ve sorumlu kişi çalışan diğer işçilerin vizite vb. işleriyle görevlendirilecektir. Görevlendirilmediği takdirde sözleşmedeki cezai işlem uygulanacak ve bu sorumlu kişiye Belediyemizce ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnameden, ihale konusu işte 40 kişinin haricinde fazladan bir kişinin daha çalıştırılacağı, ancak bu kişinin maliyetinin idarece karşılanmayacağı, bu maliyetin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen Tebliğ hükmü gereği, Teknik Şartnamedeki söz konusu düzenleme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.5 maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Antalya Sigorta İl Müdürlüğü’nden 07.12.2007 tarih ve 13-2798-3365 sayı ile bilgi istendiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Antalya Sigorta İl Müdürlüğü’nün 11.12.2007 tarih ve 178471 sayılı yazısında sözkonusu prim oranının %2 olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının %3,5 olması gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul