İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1258
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :45
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1258
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Vali İzzetbey Cad. No:25 Karatay /KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5008
Başvuruya konu ihale:
 2007/189038 İhale Kayıt Numaralı “450 Kişi İle Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.05.66.0097/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 16.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “450 Kişi İle Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 5008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; resmi kurumlarda gerçekleştirilmiş olan temizlik hizmetleri ile devlet ve vakıf üniversitelerinde gerçekleştirilmiş temizlik hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edildiği, İdari Şartnamenin 2.a maddesinde işin adının “450 Kişi ile Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” olarak tanımlandığı, kamu ve özel sektörde yapılan her türlü temizlik hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken sözkonusu benzer iş tanımının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, resmi kurumlar ile devlet ve vakıf üniversiteleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile özel eğitim kurumları ve benzeri yerlerin dışlandığı, katılımın kısıtlanarak rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin “Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” alımı olduğunun belirtildiği, işin fiziki miktarı ve türünün ise 2.c maddesinde; “Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere ait binaların 01.02.2008-31.12.2008 tarihleri arasında temizliği, temizlikle ilgili taşıma, bu binalardaki perde, halı, yolluk vb. malzemelerin yıkanıp temizlenmesi, haşerelerle mücadele, çöplerin toplanması, taşınması gibi temizlik işleri ile yemekhanelerde pişirilen yemeklerin idarenin tahsis edeceği araçlarla yemekhanelere nakli, servisi, bulaşıkların yıkanması gibi hizmetler” olarak belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı usulde gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik taşıyan resmi kurumlarda gerçekleştirilmiş olan temizlik hizmetleri ile devlet ve vakıf üniversitelerinde gerçekleştirilmiş temizlik hizmetleri benzer iş kabul edilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Aynı düzenlemenin ihale ilanının 4.4 maddesinde yer aldığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Okyanus Taah. A.Ş’nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik için sunmuş olduğu S.Ü. Sağlık Kontrol Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesindeki hizmet tanımının “Genel Temizlik İşi, Yemekhane Hizmetleri ve Gözetim, Denetim, Kontrol ve Yönlendirme Hizmetleri İşi” olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Mircan Taah. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik için sunmuş olduğu Konya Numune Hastanesi Baştabipliği tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesindeki hizmet tanımının ise “353 İşçi ile Genel Temizlik Çamaşır Yıkama ve Çamaşırhane Temizlik Ameliyathane Dezenfeksiyon ve İlaçlama Hizmet İşi” olduğu görülmüştür.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer İş”; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde ise ; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

İdarelerce iş deneyim belgelerine ilişkin kriterlerin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu ve söz konusu temizlik işinin devlet ve vakıf üniversitelerine özgü bir nitelik arz etmediği, ayrıca benzer iş tanımında resmi kurumlara yapılan temizlik işlerinin zikredildiği, özel sektörde gerçekleştirilen temizlik işlerine ise yer verilmediği göz önüne alındığında, idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının rekabeti engelleyici, katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ve bu haliyle mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

         

          Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinde; “…İdarenin uygun görmesi halinde resmi tatil günlerinde (cumartesi, pazar, bayram vb.) idarenin belirleyeceği yerlerin temizliği yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle idarece firmaya ilave ödeme yapılmayacak olup teklif fiyata bu çalışmaların dahil olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesinde;

         

          “2-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3- Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” düzenlemesi ile,

 

            “16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince, ihale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısı ile bu kişilere verilecek ücrete ilişkin düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ihale dokümanında resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısına ilişkin bir düzenleme bulunmaması ve Teknik Şartnamede sözkonusu günlerde yapılacak çalışmalar için ücret ödenmeyeceğinin belirtilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul