• Karar No: 2008/UH.Z-1259
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :49
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1259
Şikayetçi:
 Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti., Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi Nu: 4/1 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Tosya Devlet Hastanesi,Dilküşa Mah. Kastamonu Cad. Nu: 2 37300 Tosya / KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4550
Başvuruya konu ihale:
 2007/177134 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.05.17.0102/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tosya Devlet Hastanesi’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4550 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif verdikleri, ihalenin YNR Güvenlik ve Savunma Hizmetleri firmasında kaldığının bildirildiği, kendilerinin ihale üzerinde kalan firmadan daha düşük fiyat teklifi vermelerine rağmen ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ihalenin üzerlerinde bırakılmamasının gerekçeleri konusunda açıklama talebinde bulunmalarına rağmen idarece açıklama taleplerine cevap verilmediği, teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin altında kaldığının belirtildiği, bu cevabın yeterli olmadığı, verdikleri teklifin bütün giderleri karşılayan bir teklif olduğu, kendilerinden aşırı düşük fiyat açıklaması istenmediği, yüksek fiyat teklifine sahip isteklinin en avantajlı teklif, kendilerinin daha düşük teklif fiyat vermelerine karşın ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmelerinin anlaşılır olmadığı, idareye yaptıkları şikayete de idarece cevap verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş ihale dokümanında tanımlandığı üzere; 7 Kişi ile 12 Aylık Özel Koruma Güvenlik Hizmeti Alımı  ihalesidir.

 

29.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhale komisyonu, 06.12.2007 tarihli kararında; “ihaleye katılan isteklilerin evraklarının tam olduğu, teklif edilen fiyatların değerlendirilmesi sonucunda ise ihalenin Hastane tarafından hazırlanan yaklaşık maliyete en yakın teklifi veren YNR Güv. Sav. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Kartal İsfendiyarbey Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2 nci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğine” karar vermiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin; “7 Kişi ile Özel Koruma Güvenlik Hizmeti Alımı” ve işin süresinin; “12 ay” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1 maddesinde; “yüklenici her çalıştırdığı işçi için 1 günlük yol bedeli olarak brüt 2,00 YTL alacak ve 26 gün ile çarpılarak bir işçinin yol bedeli hesaplanır.” düzenlemesi, 26.3.2 maddesinde; “yemeğin idarece ücretsiz olarak verileceği” düzenlemesi, 26.3.3 maddesinde; “…yazlık ve kışlık giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı ve teklif fiyat dahil olduğu” düzenlemesi, 26.3.4 maddesinde; “koruma ve güvenlik ekipmanları ve teçhizatlarının yüklenici tarafından karşılanacağı” düzenlemesi, 26.3.5 maddesinde; “….bayram ve genel tatil günleri hizmet süresince  toplam 54 gün 4 adet özel koruma güvenlik görevlisi ile çalışması teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesi, 26.3.6 maddesinde; “…%3 sözleşme giderinin teklif fiyata dahil olduğu” düzenlemesi, 26.3.7 maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %1,5 olduğu” düzenlemesi, Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde; “…5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yüklenici tarafından Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmasının zorunlu olduğu” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Kurum İşçilik Hesaplama Modülünde yapılan hesaplamada; giyim ve Mali Sorumluluk Sigortası hariç asgari işçilik maliyeti 68.280,66 YTL olarak ortaya çıkmakta olup, başvuru sahibi Kartal İsfendiyarbey Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 69.900,00YTL tutarındaki teklif fiyatı, asgari işçilik maliyetinin üzerinde bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 36.1 maddesinde; “ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, düşük fiyatın ikinci en avantajlı teklif, yüksek fiyatın ise “yaklaşık maliyete en yakın teklif” olduğu gerekçesiyle en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, düzeltici işlem kararı ile ihale komisyon kararının iptal edilerek  tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.       

 

            Diğer taraftan idarece 02.01.2008 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, ihalenin 29.11.2007 tarihinde yapıldığı, 06.12.2007 tarihinde ihale komisyon kararının alındığı ve ihale komisyon kararının 06.12.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, aynı tarihte kesinleşen ihale kararının posta ile isteklilere gönderildiği, başvuru sahibinin 17.12.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunduğu, idarece açıklama talebine 24.12.2007 tarihinde cevap verildiği, isteklinin 28.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin bir karar alınmadan 02.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.  Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme”  başlıklı 6.6 maddesinde; “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almakta olup, idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin bu haliyle usulüne uygun bir sözleşme olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul