İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1260
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :50
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1260
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,Kazım Karabekir Caddesi Hocahasan Sokaka Nu: 11/1 42040 Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5010
Başvuruya konu ihale:
 2007/184453 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2008 tarih ve 08.05.68.0102/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 5010 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilmiştir” düzenlemesine yer verildiği, idari şartnamenin 2.a maddesinde işin adının, “Bakım elemanı özel hizmet alımı” olarak belirtildiği, bu düzenleme ile işin adı ile benzer iş tanımının birebir aynı düzenlendiği, benzer iş tanımı ile işin adının aynı düzenlenmesinin mevzuata uygun olmadığı, kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği,

 

2- İdari şartnamenin 52.5 maddesinde; “yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7(yedi)’sine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını işçilerin maaşlarını belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez” düzenlemesi, 52.5.1 maddesinde; "İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesinin (a) bendinde yer alan "32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon (100.- YTL) lira para cezası... verilir." hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir." denildiği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde çalışanların özlük haklarının zamanında ödenmesi ve yerine getirilmesi için idarenin sorumluluğunun ne olduğu hususunda ayrıntılı düzenleme yapıldığı, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gününde ödenmeyen işçi alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağını hükme bağlamasına rağmen idarenin söz konusu düzenleme ile Kamu İhaleleri sonucunda imzalanan sözleşmenin usul ve esaslarını belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 4 ncü maddesinde yer alan; "Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir....." hükmüne aykırı düzenleme yaptığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, personel çalıştırmaya dayalı her tür hizmet işlerinin, başvuruya konu ihalede benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde işin adı; “64 Bakım Elemanı Hizmet Alımı İşi” olarak belirtilmiş, idari şartnamenin 2.a maddesinde de; “Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi(64 kişi çalıştırılacaktır)” şeklinde aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilerek, isteklilerden mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak teklif bedelin en az % 30 oranında ihale konusu iş yada benzer iş tanımı ile uyumlu iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işe ilişkin; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin; “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adının; “Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi” olarak tanımlandığı, benzer iş tanımında  ise “Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi” ifadesine “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri” açıklaması getirildiği, işin özelliği ve önemi dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, başvuruya konu ihalede benzer iş tanımının; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde  yapılan bu düzenlemeden, “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı”  işlerinden her birine ait iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanında benzer iş tanımına yönelik yapılan düzenlemenin de buna göre çocuk bakımı, genç bakımı, özürlü bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı işlerinden her birine ait iş deneyim belgelerinin ayrı ayrı kabul edilebileceği şeklinde daha açık olarak yapılması gerekmektedir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “cezalar ve kesintiler” başlıklı 52.5 maddesinde; “yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7 (yedi)’sine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını, işçilerin maaşlarını belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez. İşçi maaşları sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek ve maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 52.5.1 maddesinde; “işçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesinin (a) bendinde yer alan, “32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon (100.- YTL) lira para cezası verilir, hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare, ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme ile işçi ücretlerini zamanında ödemeyen yükleniciye yönelik olarak cezai yaptırım öngörülmüş bulunulmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde; “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” düzenlemesi bulunmakta olup, düzenleme ile idareye işçi ücretlerinin ödenmesini temin ve takip etme görevi verilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, başvuruya konu ihale dokümanında yer alan işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesini temin amacıyla ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için yaptırım öngörülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, idari şartnamenin başvuruya konu 52.5.1 maddesinde yer alan, “…Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare, ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesi, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel şartnamesinin 54 ve takip eden maddeleri ve Sözleşme Tasarısının 27 ve takip eden maddelerinde yer alan hükümlere, işçi ücretlerinin zamanında ödenmemesi ile bağlantılı ek bir düzenleme getirmesinin anılan mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelemesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) İhale dokümanında ihale konusu iş, 64 kişi ile bakım elemanı çalıştırılması olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edileceği belirtilmiştir.

 

          İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Her işçi için her yıl bir önlük bir pantolon, bir çizme ve bir terlikten oluşan giysiler yüklenici tarafından ayni olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.  Bir işçinin bir günlük brüt yol bedeli 2,50 YTL X 26=65,00 YTL verilecektir ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Bir işçinin 1 günlük brüt yemek bedeli 26 gün üzerinden ayni olarak verilecektir.” düzenlemesi,

 

          İdari şartnamenin 26.4 maddesinde; “bakım hizmetlerinde çalıştırılacak olan kişilere asgari ücretin %20 (ilkokul ve ilköğretim), %30 (lise), %40 (yüksekokul) fazlası ödenecektir. Ancak istekli birim fiyat teklif mektubunda çalıştıracağımız 64 bakım elemanı için (bir kişinin bir aylık gideri için) %40 artırımlı teklif verecektir. İhale bittikten sonra yüklenici tarafından bir kişinin bir aylık gideri için %40 artırımlı olarak verdiği teklif üzerinden işçilik hesaplama modülünde bir işçi için bir aylık olarak hesaplanan “teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı” çıkartılmak suretiyle yüklenici karı bulunacaktır. Yüklenicinin belirlenen kar oranı ilkokul ve ilköğretim mezunları ve lise mezunları olarak (KİK işçilik hesaplama modülünde asgari ücretin %20 ve %30’u ilave edilerek bulunacak aylık tutara) bulan aylık birim fiyata yansıtılmak suretiyle ilkokul veya ilköğretim ve lise mezunlarının hak edişleri belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

          İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “resmi tatillerde çalışılacak toplam gün sayısı 896 gündür. %40 artırımlı teklif verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde bu haliyle 3 ücret grubu düzenlemesine yer verildiği, buna karşın çalıştırılacak 64 personelin kaçının İlkokul veya İlköğretim Okulu mezunu, kaçının Lise veya Dengi Okul mezunu ve  kaçının  Yüksekokul mezunu olması gerektiğine ilişkin açık ve net bir düzenleme olmadığı, buna karşın tekliflerin asgari ücretin %40 fazlası üzerinden verilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin bu haliyle ihtimal üzerine kurulduğu, ihtimal üzerine kurulan bir yöntem ihale mevzuatına uygun bulunmamaktadır.

         

          2) İhale onay belgesinde, ihale konusu iş için ayrılan ödeneğin tespit edilen yaklaşık maliyet tutarından düşük olduğu görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul