İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1261
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :52
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1261
Şikayetçi:
 Nobel Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ultra Görüntüleme Merkezi A.Ş. İş Ortaklığı, Nobel Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. adresi: Musalla Bağları Mah. Ruhi Bağdadi Sok. No: 10/11 KONYA Ultra Görüntüleme Merkezi A.Ş. adresi: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:380/5 Pendik/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok. Bağcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4401
Başvuruya konu ihale:
 2007/170631 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Tanı ve Tedavi Hizmetleri Sonuç Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.01.0110/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Görüntüleme Tanı ve Tedavi Hizmetleri Sonuç Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Nobel Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ultra Görüntüleme Merkezi A.Ş. İş Ortaklığının 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale kapsamındaki tetkikler listesinde sadece tetkiklere ait işlem puanlarına yer verildiği, bu tetkiklerin öncesinde kullanılacak olan radyofarmasötiklerin ayrıca fiyatlandırılıp fiyatlandırılmayacağına değinilmediğinden tekliflerin hazırlanmasında belirsizlik oluştuğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin “III. Tekliflerin Hazırlanması Sunulmasına ilişkin Hususlar” başlığı altındaki teklif ve sözleşme türünü belirtilen 19 uncu maddesinde; "İstekliler tekliflerini, toplam iş yükü göz önünde bulundurularak öngördükleri fiyat teklifleri, ihale kapsamında bulunan toplam puana bölerek “1” (bir) birim puana denk gelen fiyatlarını vereceklerdir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme bu birim fiyat ile toplam puan çarpımı ile oluşan bedel üzerinden imzalanacaktır. Yükleniciye yapılacak geri ödemeler ise yapılan işlerin toplam puanı ve birim fiyatın çarpımı üzerinden yapılacaktır. İhale kapsamı tüm Bütçe Uygulama Tebliği ve Sağlık Uygulama Tebliğinde bulunan Görüntüleme Tanı ve Tedavi Hizmetlerinin tümünü içermektedir. Hizmet iş listesinde bulunmayıp ilgili tebliğlerde bulanan bütçe koduna, fiyat ve puan unsuruna sahip işlemler de aynı birim fiyat üzerinden yapılacak ve faturalanacaktır." düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin kapsam başlığı altında; "Bu hizmet 2010 yılı sonuna kadar acil serviste 7 gün-24 saat prensibine, diğer yerlerde günlük hasta talebini karşılamaya uygun olmak üzere alınacaktır. Bu hizmet, hastane bünyesinde çalışan hekimlerin ve başka kurum-kuruluşlarla idarece yapılacak anlaşmalar kapsamında yükleniciye ulaşmış olan ve EK-4 nolu "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Görüntüleme Tanı ve Tedavi Hizmetleri Açık İhale Usulü Sonuç Alımı Kapsamındaki tetkikleri içerir. Bu hizmetin sunulabilmesi için hastanemizde mevcut imkanlara ek olarak, gerekli olan personel, gerekli donanım ve sarf malzemelerinin temini, istihdamı, bakım ve onarımı ile yedek parça temini yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici tetkik istemlerini gerçekleştirmek, raporlamak ve sisteme aktarmak sorumluluğundadır. Talep olmaksızın röntgen filmi hastalara ve hekimlere verilmeyecektir. Çekilen direkt röntgenlere rapor yazımı yükleniciden istenmeyecek, gerekirse hastane radyoloji doktorları tarafından yapılacaktır. Hizmet iş listesinde bulunan tetkikler ve sayıları puan hesaplama amaçlı tahmini sayılardır. Hizmetin tümü birim puan esasına göre alınacaktır ve hizmet iş listesindeki tetkikler ve sayıları kendi içinde değişebilecektir. Bu listede olan tetkikleri yüklenici hastanemizde yapmakla yükümlüdür. Hizmet iş listesinde olmayıp Sağlık Uygulama Tebliğinde olan veya daha sonradan eklenebilecek olan tetkikler ise, aynı ihale uhdesinde, aynı birim puana verilen teklif esasına göre yüklenici tarafından hastane bünyesindeki makine techizat ile, teknik olarak mümkün olmadığı veya ek maliyet gerektirdiği durumlarda ise bu ihale dokümanlarının tüm gereklerini sağlayan anlaşmalı dış merkezde yaptırılabilecektir." ifadesi ile de konuya açıklık getirilmektedir.

 

25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/73 sayılı genelgede, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-8 listesi ve EK-10 C listesi “8.2. Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” işlem adı açıklama bölümünde “Kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir” ibaresi yer almaktadır. Yine SUT´un “Sağlık kurumları için fatura eki belgeler” başlıklı (25.4.) maddesi (13) numaralı alt maddesinde; Tebliğ eki EK-8 listesinde, ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu gerektiği belirtilen nükleer tıp tetkik ve tedavilerinde kullanılan radyofarmasötik ajanlar için sağlık kurumunun alış faturasının fotokopisi, fatura eki belgeler arasında sayılmıştır. Kurumumuza iletilen başvurulardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde genelge eki fiyat listesi esas alınacaktır." denilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 13.02.2008 tarih ve 81 sayılı yazısı ile, yukarıda yer alan düzenlemelere istinaden, FDG’nin kendileri tarafından tekliflerine dahil edildiği ifade edilerek, diğer isteklilerin de bu şekilde teklif verip vermediği hususunun sorulması için idareye talepte bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin bu talep doğrultusunda, isteklilere 31.12.2007 tarihli yazılar ile anılan hususu sorduğu, isteklilerden alınan cevapların değerlendirilmesi neticesinde, FDG’nin kendileri tarafından tekliflerine dahil edilmediğini ifade eden isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmadığı, diğer isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

 

İdarenin yaptığı düzenlemelerden, ihale kapsamının, tüm Bütçe Uygulama Tebliği ve Sağlık Uygulama Tebliğinde bulunan Görüntüleme Tanı ve Tedavi Hizmetlerinin tümünü içerdiği anlaşılmakta olup, ihaleyi kazanan isteklinin beyanı ve teklif mektubu incelendiğinde de, teklifi değerlendirmeye alınmayan isteklinin aksine, radyofarmasötiklerin ve bu kapsamda bulunan FDG’nin, tekliflerine dahil edildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından Görüntüleme Tanı ve Tedavi Hizmetleri Sonuç Alım işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 17.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 15.736.957,40 YTL olan ihalede;

 

İhaleye 3 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı kaldığı, ihalede 2 geçerli teklifin olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif bedelinin 12.710.619,44 YTL olduğu, 2. sıradaki ekonomik açıdan avantajlı teklif sahibinin ise 14.699.932,26 YTL bedeli teklif ettiği, 12.710.619,44  YTL bedeli teklif eden istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

İ4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul