En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1263
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :54
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1263
Şikayetçi:
 Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.- Nokta Özel Güvenlik Sav. Sist. Eğ. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.,100.Yıl Bulvarı Artun Apt. B Blok No: 47/3 ANTALYA Nokta Özel Güvenlik Sav. Sist. Eğ. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti, Dumlupınar mah. Atatürk Cad.Palmiye Apt. No:16 AFYONKARAHİSAR,
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, M. Rauf İnan Sokak No: 7 06410 Sıhhiye Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6233
Başvuruya konu ihale:
 2008/2475 İhale Kayıt Numaralı “Bina Güvenliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 06.06.70.0132/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bina Güvenliği” ihalesine ilişkin olarak Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Nokta Özel Güvenlik Sav. Sist. Eğ. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2008 tarih ve 6233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif verdikleri sözkonusu ihalenin idarece yeterli katılım olmadığı, rayiç bedelleri yansıtmadığı gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği, yapılan ihalenin aynı sebeplerden ikinci kez iptal edilmesi, ihalenin açık ihale olması Türkiye çapında ilan edilmesi ihaleye yeterli katılımın olması, piyasa rayiç bedellerini fazlasıyla karşılaması sebeplerinden iptal kararına katılmadıkları için idareye itirazda bulundukları idarenin yeterli inceleme yapmadan itirazlarının reddedildiği, işin dağınık bir güvenlik işi olmasının ve şirketlerin kar öngörmelerinin doğal bir şart olduğu değerlendirilmeden ihalenin iptal edilmesinin ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru konusu ihale ile ilgili olarak 5 firmanın ihale dokümanı aldığı, 3 isteklinin teklif verdiği, tekliflerin tamamının idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde teklif olduğu, ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince verilen teklif fiyatların tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olması, yapılan araştırma neticesi piyasa rayiç fiyatlarını yansıtmadığı ve yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı kanaatine varılarak ekonomik açıdan avantajlı teklifin olmadığı, ihalenin en düşük teklif veren firmaya verilmesinde kamu yararı ve hizmet gereği dikkate alınacak bir husus bulunmadığının tespit edildiği, sonuç olarak ihalenin ekonomik açıdan avantajlı teklif olmaması gerekçeleriyle 07.02.2008 tarihli kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği, bu kararın 11.02.2008 tarihinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilmesine imkân verildiği açıklanmıştır.

 

 “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi”  başlıklı XIII üncü kısmında yer alan  “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari ve Teknik Şartnamelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak Kamu İhale Kurumu asgari işçilik maliyeti hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada tespit edilen değerlerin idarenin tespit ettiği asgari işçilik maliyeti ile uyumlu olduğu, ayrıca idarenin yaklaşık maliyeti belirlerken piyasa araştırması yapmak suretiyle giyim bedeli belirlediği, sigorta bedeli ve firma karını yaklaşık maliyete yansıttığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler neticesinde; ihaleye 3 isteklinin katıldığı, isteklilerin tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında sözkonusu ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yersiz olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 11/02/2008 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul