İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1265
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :56
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1265
Şikayetçi:
 Nefa Temizlik İnş. Gıda Dayn. Tük. Malz. San. ve Tic. Ltd Şti 538 Sokak Ağa Mustafa Bey İşhanı No: 51/222 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Balcalı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4142
Başvuruya konu ihale:
 2007/190714 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 11 Aylık Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 08.0476.0148/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nce 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 11 Aylık Temizlik Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Nefa Temizlik İnş. Gıda Dayn. Tük. Malz. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2008 tarih ve 4142 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin yeterlilikle ilgili düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde aylık kaç gün üzerinden işçilik maliyetinin hesaplanacağı hususunda belirsizlik bulunduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 46.3 üncü maddesinde iş artışına gidildiği için teklif verilemediği, götürü bedelde iş artışından bahsedilemeyeceği,

 

            4) İhale dokümanında işe başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği,

 

            5) Teknik Şartnamenin 6.c maddesinde bir kısım işlerin hafta sonu ya da mesai saatleri dışında yapılacağı belirtilmesine rağmen ne kadar fazla çalışma yapılacağı ve fazla çalışma ücreti verilip verilmeyeceği hususlarının açıklanmadığı,

 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

          İhale ilanın 2 nci maddesinde; “İşin süresi 1 Şubat 2008 ‘den 31 Aralık 2008’ e kadardır’’. düzenlemesi yapılmıştır.

 

          İlanın 4.2.3 ve İdari Şartnamenin 7.2.3 İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler maddesi başlığı altında yapılan düzenlemede; “…Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6 ‘sından az olmaması gerekir’’. düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Süresi bir yıldan daha az olan bir hizmet ihalesi söz konusudur. Bu nedenle, iş hacmine ilişkin olarak oranların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca

toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15 ‘inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10 ‘undan az olmaması gerekmektedir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin S. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik başlığı altında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

-     Bir yıldan fazla süreli işlerde(2 yıl dahil) % 12-8

 

-     İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) % 9-6

 

-     Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir.

 

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.’’ açıklaması bulunmaktadır.

 

          İlanda ve İdari Şartnamede yapılan düzenleme, katılımı sınırlamak bir yana aksine isteklilerin lehine ve katılımı genişletecek nitelikte belirlenmiştir. Ayrıca ihaleye teklif sunan en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin iş hacmine ilişkin olarak sundukları belgelerin toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15 ‘inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10 ‘undan az olmadığı da tespit edildiğinden, söz konusu düzenlemenin sonuca etkili bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde aylık kaç gün üzerinden işçilik maliyetinin hesaplanacağı hususunda belirsizlik bulunduğu iddiasına gelince idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bu husus belirlenmemiş olmakla birlikte,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümündeki G – Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı 8 inci bendinde, İdari Şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacağı ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısının dikkate alınmayacağı, yol ve yemek için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle düzenleme tereddüt yaratacak nitelikte bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 46.3 üncü maddesinde; “ Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun harcamak zorundadır.’’ düzenlemesi yapılmıştır. Götürü bedel teklif söz konusu olduğu için iş artışına gidilemeyeceği hususu doğru ise de idarenin iş artışına gittiğine ilişkin bir düzenlemeye rastlanılmamıştır. İdari Şartnamenin 51 inci maddesinde de sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasviyesi olmadığının belirtildiği görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4)Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türü: “Çukurova Üniversitesi birimlerinin 11 aylık ( Şubat - Aralık 2008 ) temizlik hizmeti işinin ayda 100 işçiyle 11 ay süresince yapılması’’ biçiminde belirlenmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 335 ( üç yüz otuz beş ) takvim günü, 11 aydır’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde de çalıştırılacak aylar ayrıntılı olarak belirlenmiştir (2008 Şubat - 2008 Aralık arasındaki aylar ve bu ayların kendileri olmak üzere 11 ay).

 

            Sözleşme Tasarısının 10 uncu maddesinde işe başlama tarihi 1 Şubat 2008, işi bitirme tarihi 31.12.2008 olarak belirtilmiştir.

 

            İhale ilanında da işe başlama ve işin bitiş tarihleri açıktır.

 

            Söz konusu düzenlemeler dikkate alındığında, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin;

 

            Teknik Şartnamenin 6.c maddesinde; “Binaların içindeki günlük temizlik 07:00 da başlanıp 08:15 de bitirilmiş olacaktır. Çöplerin alınması 15:30 da başlayıp 16:00 da bitirilecektir. Anfilerde ve ders verilen yerlerde ise temizlik ders aralarında yapılacak, ders saatlerinde ise koridorlar ve tuvaletler ve çevre temizliği yapılacaktır. Mutfak ve kafeterya temizliği ise 14:00 de başlayıp 16:00 da bitirilecektir. Günlük temizlik mesai günleri ve saatlerinde, haftalık ve aylık temizlik ise hafta sonları veya mesai saatleri dışında yapılacaktır. Diğer yerlerin veya belirtilen yerlerin çalışma saatleri, idarece belirtildiği şekilde değiştirilebilecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale dokümanındaki düzenlemeler ile yukarıdaki düzenleme dikkate alındığında idarenin fazla mesai yaptırmayacağı, düzenlemenin tereddüt yaratmayacağı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul