İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1266
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :57
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1266
Şikayetçi:
 Zen Temiz. Gıda Elek. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ordu Caddesi No: 36 K.2/2 Bandırma/BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Balcalı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 3965
Başvuruya konu ihale:
 2007/190714 İhale Kayıt Numaralı “2008 11 Aylık Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 08.0461.0148/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nce 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 11 Aylık Temizlik Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Zen Temiz. Gıda Elek. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 3965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinin eksik düzenlendiği, geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmana ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı,

 

            2) Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinin eksik olarak düzenlendiği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinin (k) bendinde, temizlik görevlilerinin kıyafetleri firmaca karşılanacaktır düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte kıyafetlerin nitelik ve renklerinin belirtilmemesinin maliyet açısından tereddüt oluşturacağı,

 

            4) İhaleden 10 gün önce idareye başvurdukları halde, ihale dokümanın çeşitli gerekçeler ile engellendiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde idarece ilgili malzeme ve ekipmanlar belirtildikten sonra “Makine ve ekipmanların kendi malı olması şartı aranmaz ancak isteklinin kendi malı olan makine ve ekipmanların fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İstekliler, taahhüt edilerek temin edilecek makine ve ekipmanlar için de noter onaylı taahhütname vereceklerdir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde yukarıdaki düzenlemenin yanı sıra dördüncü fıkrada; “Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunun hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.’’ hükmü bulunmaktadır.

 

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlığı altındaki dip notunda; “İdareler, bu ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek (7.2) ve (7.3) maddelerinde yazacaklardır.’’düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen “Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunun hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.’’ hükmüne yer verilmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte söz konusu düzenlemeye idari şartnamede yer verilmemesi hali bu şekilde teklif sunan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağından sonuca etkili bulunmamıştır. 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde ise; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” denilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin dördüncü bendinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

             Yine anılan yönetmelik eki Tip Sözleşmenin 22 nci maddesinin 31 nolu dipnotunda da; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” denilmektedir.

           

            Yukarıda belirtilen mevzuat maddelerinden hareketle sigorta teminat ve limitlerinin belirtilmesinin sigortanın gerektiği durumlarla sınırlı olduğu ve her ihale konusu iş için sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmasının mecburiyet taşımadığı, kaldı ki incelenen ihalede sigortanın gerektiği bir durum olsaydı yukarıda belirtilen sözleşme maddesinde bu durumun ayrıntılarının düzenlenmesinin gerekeceği anlaşılmış olup, idarece sigortayı gerektirir bir husus olmadığından yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin;

 

             Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinin (k) bendinde; “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri firmaca karşılanacaktır. Ancak, kıyafetlerinin rengi ve şeklini kurum firma ile birlikte tespit edecektir. Temizlik personeli saç ve sakalına dikkat edecektir.’’ düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte kıyafetlerin nitelik ve renklerinin belirtilmemesinin maliyet açısından tereddüt oluşturacağı iddia edilmektedir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümündeki G – Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı 13 üncü bendinde; giyeceğin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtileceği düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Ancak ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alındığında, personel sayısı belli olduğundan ve temizlik işi için kullanılacak kıyafetin özellikleri tahmin edilebilir nitelikte bulunduğundan, bu hususun sonucu etkilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

           4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin;

 

            İhaleden 10 gün önce idareye başvurdukları halde, ihale dokümanı satın almalarının  çeşitli gerekçeler ile engellendiği iddiasında bulunulmuş ise de başvuru sahibinin iddiasını destekler bir bilgi, belge sunmaması nedeniyle söz konusu iddiaya ilişkin mevcut bilgi ve belgelerle bir değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul