En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1267
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :58
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1267
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elek. Gıda Ürn. Bilgisayar Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ATB İş Merkezi C Blok No: 70 06370 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4469
Başvuruya konu ihale:
 2007/181654 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama ve Haşere İle Mücadele Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2008 tarih ve 08.0520.0148/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama ve Haşere İle Mücadele Hizmet Alım İşi’’ ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elek. Gıda Ürn. Bilgisayar Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin bila tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2008 tarih ve 4469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale komisyonunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesine aykırı teşekkül ettirildiği,

 

            2) Yaklaşık maliyet ile idari şartname ve teknik şartnamedeki gider kalemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, zira idari şartnamenin 26 ncı maddesinde sigortaya ilişkin belirleme yapılmadığı ve teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yapılan “Yüklenici; çalıştırdığı personelin üç ayda bir ve ayrıca idarenin uygun gördüğü tarihlerde portör muayenelerini yaptıracaktır. Yüklenici; hizmetin görülmesi esnasında gerekli olup da idarenin teslim ettiği ve şartnamede istediği araç, gereç ve malzeme dışında, hizmetin daha kaliteli olması için muayene komisyonunca gerek görülen ek malzeme, araç ve gereci sağlamakla yükümlüdür.’’ düzenlemelerinin teklif fiyata dahil olup olmayacağı hususunda tereddütlere yol açtığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyonunun beş kişiden oluştuğu, iki diş hekimi birisi ihale komisyonu başkanı olmak üzere hastane müdür yardımcısı,bir diş teknisyeni, bir adet tıbbi teknologdan oluştuğu  dört adet de yedek üye belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Komisyon üyeleri arasında birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bulunup bulunmadığı hususunda açık bilgi bulunmamakla birlikte komisyonun teşekkülü hususunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesine aykırı olabilecek başkaca bir hususa rastlanılmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde sigortaya ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde sigortaya ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığından, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde sigortaya ilişkin düzenleme bulunması gerektiği iddiası uygun görülmemiştir.

           

         Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde ise yüklenicinin sorumlulukları başlığı altında, ayrıntılı düzenlemeler yaptığı, bu düzenlemeler arasında, başvuru sahibi firmanın itirazen şikayet başvurusunda belirttiği üzere,

 

            “Yüklenici; çalıştırdığı personelin üç ayda bir ve ayrıca idarenin uygun gördüğü tarihlerde portör muayenelerini yaptıracaktır.’’

 

            Yüklenici; hizmetin görülmesi esnasında gerekli olup da idarenin teslim ettiği ve şartnamede istediği araç, gereç ve malzeme dışında, hizmetin daha kaliteli olması için muayene komisyonunca gerek görülen ek malzeme, araç ve gereci sağlamakla yükümlüdür.’’

 

              Düzenlemelerinin de bulunduğu tespit edilmiştir.

 

  Teknik Şartnamede yapılan muayene komisyonunca gerek görülen ek malzeme, araç, gerecin ne olduğu hususunda açık bir bilgi verilmediğinden, düzenlemenin teklif fiyatını etkileyebilecek, isteklileri tereddüde düşürebilecek niteliktedir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           1) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, “ İstekli, söz konusu işte; 93 temizlik personeli, 3 ekip sorumlusu, 3 vasıflı işçi olmak üzere 99 personeli S.S.K. ve İş Hukuku Mevzuatına uygun olarak çalıştıracağını, ekip sorumlusu personelin ev ekonomisi, turizm, otelcilik yüksekokulu, hemşirelik yüksek okulu, sağlık idaresi yüksekokulu v.b. bir okul mezunu olacağını ekip sorumlularının merkez bina ve Ulucanlar ile Balgat ek hizmet binalarını ekip sorumluları olacağını, mesai saatleri içerisinde kurumda bulunacağını, kabul eden noter tasdikli taahhütname verecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır. 

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

            Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir.’’ hükmü  bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca personel taahhütnamesi istenilemeyeceğinden, idarenin yaptığı düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          2) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “ …Teknik Şartnamede belirtilen makine ve ekipmanlar 5 yaşından büyük olmayacaklar ve istekliler bunu belgelendirecektir. (Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

         

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak makine ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak idari şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, söz konusu malzemelere ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak makine ve ekipmanın uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki, makine ve malzemelere ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmadığı hususu da dikkate alındığında, kullanılacak makinelere ve malzemelere ilişkin olarak ürün kataloğunun istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

          3) İdari Şartnamenin 26.6 ncı maddesinde, “Dini ve resmi bayram günlerinde 1 günde 3 personel çalıştırılacaktır. Dolayısıyla sözleşme süresince 26 gün dini ve resmi bayram günü olduğundan, yüklenici firma dini ve resmi bayram günlerinde çalıştıracağı personele, 3 X 26 gün = 78 gün karşılığı ücreti çalıştırdığı personele ödeyecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

          İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde ise, 93 temizlik personeli, 3 ekip sorumlusu, 3 vasıflı işçi olmak üzere toplam 99 personeli  S.S.K. ve İş Hukuku Mevzuatına uygun olarak çalıştırılacağı,

         

          Ekip sorumlusu için aylık brüt asgari ücretin % 30 u oranında fazla ücret  ödeneceği; vasıflı personele de aylık brüt asgari ücretin % 30 u oranında fazla ücret  ödeneceği; 93 eleman için ise brüt asgari ücret üzerinden ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

          İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde de paralel düzenlemeye yer verilmekle birlikte  resmi tatil ve bayramda çalışacak işçilerin niteliğine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.  Bu durum tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir. 

 

            Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 11.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1184  sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte, incelemeye konu ihale, Kurulun 11.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1184 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

   

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul