• Karar No: 2008/UH.Z-1268
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :59
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1268
Şikayetçi:
 Pal-Kar Palandöken Kar Turizm Ltd. Şti. Vaniefendi Mah. , Vaniefendi İşmerkezi, No: 1 K: 1 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü Erzurum-Erzincan Karayolu 15. Km. 25700 Ilıca / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4184
Başvuruya konu ihale:
 2007/179693 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 08.0484.0148/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma’’ ihalesine ilişkin olarak Pal-Kar Palandöken Kar Turizm Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2008 tarih ve 4184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Personel taşıma ihalesine ilişkin olarak İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde Kamu ve özel sektörde personel taşıma ve araç kiralamanın benzer iş olarak belirtildiği, İdari Şartnamenin 56.1.4 maddesinde ise okul taşıtı, öğrenci servisi gibi araçların sefere konulamayacağı belirtildiği halde ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış köylerden öğrenci taşımaya ilişkin olmasının şartname ile tezat oluşturduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 56.1.3 maddesinde otobüs yerine minübüs istenebileceği belirtilerek, birim fiyat teklif cetvelinde de otobüse karşılık minübüs alternatif teklif istenildiği halde, ihaleye teklif sunan VİP PAL TOURS firmasının sadece otobüse ilişkin teklif sunduğu,

 

            3) Kısmi teklife açık olan ihalede kısmi teklif içerisinde başka kısmi teklif oluşturarak Fuat Demir firmasının teklif sunduğu,       

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı: Personel taşıma olarak belirtilmiştir.

 

            Personel taşıma ihalesine ilişkin olarak İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Kamu ve özel sektörde personel taşıma ve araç kiralama’’ benzer iş olarak belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 56.1.4 maddesinin son fıkrasında sefere konulacak vasıtaların evsafı başlığı altında; “Üzerinde okul taşıtı, öğrenci servisi v.b. ifadelerin yer aldığı araçlar sefere konulamayacaktır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Minübüs 1750 seferlik kısım için verilen teklifte en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen S.S. 50 No’lu Horasan Taş. Koop. sunduğu iş deneyim belgesinin Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış köylerden öğrenci taşımaya ilişkin olmasının şartname ile tezat oluşturduğu iddia edilmişse de ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında bulunduğu, İdari Şartnamenin 56.1.4 maddesindeki düzenlemenin ihalede araçların taşıması gereken niteliklere ilişkin olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 56.1.3 maddesinde; “Vasıta adedi başlığı altında “Yüklenici idarece verilecek otobüs ve minübüs tarifesine göre hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli sayıda otobüs ve minübüs hazır bulunduracaktır. Günlük sunulacak otobüs 3 ten az olmayacaktır. İdare lüzumu halinde otobüs ve minübüs sefer sayılarını ihtiyaç durumuna göre arttırıp eksiltebilir.

 

            İdare yükleniciden sefere koyulan otobüs yerine minübüs isteyebilir. Bu tamamen idarenin takdirindedir. Yüklenici itiraz edemez.

 

            İhale uhdesinde kalan yüklenici otobüs ve minübüsler için Erzurum Büyük Şehir Belediyesinden araç uygunluk belgesi alıp idareye sunmak zorundadır.’’düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarenin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde otobüs ve minübüs için ayrı ayrı alternatif  teklif için bölüm hazırlandığı ve alternatif teklif sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümündeki  D. Alternatif Teklifler başlığı altında sadece mal alım ihalelerinde alternatif teklif olabileceği ve şartları belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Kanunun 27 nci maddesinin (h) bendinde de alternatif teklif hususunda mal alımı ihalelerine işaret edilmektedir.

 

            VİP PAL TOURS firmasının birim fiyat teklif cetveli ekinde sadece otobüse ilişkin teklif sunulduğu minübüse ilişkin kısmın boş bırakıldığı, buna rağmen otobüse ilişkin bölümde en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin;

 

            Kısmi teklife açık olan ihalede kısmi teklif içerisinde başka kısmi teklif oluşturarak Fuat Demir firmasının teklif sunduğu iddia edilmişse de ilgilinin sadece 1000 sefer minübüs için teklif sunduğu, kısmı teklif içerisinde başkaca kısmi teklif bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) ve (ı) bentleri yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

             ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin alternatif teklif oluşturacak şekilde verilmesinin istenildiği, hizmet alımı ihalelerinde bu şekilde bir teklif verilmesi imkanı olmayıp başvuru sahibinin ikinci iddiasının incelenmesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, tekliflerin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasını engelleyecek nitelikte mevzuata aykırı düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Bir an için alternatif teklif verilmesinin mevzuata uygun bulunduğu değerlendirilmiş olsa  dahi bu durumda da yine başvuru sahibinin ikinci iddiasında incelendiği üzere Yenişehir, Sanayi, Dadaşkent’ e ilişkin kısımda alternatif teklif sunulması istenildiği halde alternatif teklif sunmayan VİP PAL TOURS firmasının en avantajlı teklif olarak belirlenmesi ile  S.S. 16 No’ lu Erzurumlular Kooperatifinin, Dadaşkent otobüs için teklif sunduğu halde, minübüs için alternatif teklif sunmadığı, birim fiyat teklif mektubu ekindeki tutar ile birim fiyat mektubundaki tutar birbirinden farklı olduğu halde her iki firmanın da tekliflerinin değerlendirmeye alınması eşit muamele ilkesine aykırı bulunmuştur.   

 

            Kısmi teklife açık ihalede; otobüs kiralamaya ilişkin olarak VİP PAL TOURS ile 01.02.2008 tarihinde, 1750 sefer minübüs için S.S. 50 No’lu Horasan Taş. Koop. ile idare arasında 31.01.2008 tarihinde, 1000 sefer minübüs için Fuat Demir ile idare arasında 31.01.2008 tarihinde sözleşmelerin ayrı ayrı imzalandığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

           Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

          

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 25.01.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden  kısmi teklife açık ihalede 31.01.2008 ve 01.02.2008  tarihlerinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul