İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1269
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :60
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1269
Şikayetçi:
 Y.K. Grup Dekorasyon Mermer İnş. Tem. İlç. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Samsun Yolu Ortaköy Mah. Nu 235 Mamak / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayazağa Kampüsü Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4655
Başvuruya konu ihale:
 2007/187545 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama ve Resepsiyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.05.05.0163/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 14.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama ve Resepsiyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Y.K. Grup Dekorasyon Mermer İnş. Tem. İlç. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2008 tarih ve 4655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Tip idari şartnamenin 56.a maddesinde yapılan; "   Müteahhit kendisini temsile yetkili bir elemanını temizlik hizmeti süresince devamlı olarak kampüs alanında bulunduracaktır." şeklindeki düzenlemenin ihale dokümanında istenilen 123 personele dahil olup olmadığı ve çalışacak personel sayısına ilişkin düzenlemelerin belirsizlik içerdiği dolayısıyla, Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 5. e maddesindeki; "İdarenin uygun görmediği personeli firma üç gün içinde değiştirecektir" düzenlemesi ile 5.m maddesindeki; "İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel ikinci bir ikaza gerek kalmadan derhal değiştirilecektir" düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanuna ve mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 2.3 maddesinde; "Sıvı Cif (30 kg.lık) 12 bidon, Skoç Brite (sünger) 80 adet" olarak yapılan düzenlemede marka belirtilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 56 ncı maddesinde; "... temizlik yapan kişiler gerektiğinde maske ve eldiven kullanmak zorundadır." şeklinde düzenleme yapıldığı fakat aylık sarf malzeme içinde böyle bir malzeme kalemlerinin bulunmadığı, söz konusu durumun teklif fiyatı etkileyerek, katılımcıların sağlıklı teklif vermesine engel teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinden; başvuru konusu işin, İTÜ Yurtlar Şube Müdürlüğüne bağlı yurtların ve bilim merkezinin temizlik ilaçlama ve resepsiyon işi olduğu, temizlik işinin 66 personelle, resepsiyon işinin de 57 personelle yürütüleceği, 49 uncu maddesinden; işin süresinin 01.03.2008-28.02.2009 (12 ay) tarihleri arasını kapsadığı, 19 uncu maddesinden; istekliler tekliflerini, işin tamamı için götürü bedel üzerinden verecekleri anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “İdari Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “İhale ve Tahakkuk İşleri İ.T.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, temizlik işlerinin kontrolü ise ilgili birimlerce yapılacaktır. Müteahhit kendisini temsile yetkili bir elemanını temizlik hizmeti süresince devamlı olarak kampüs alanında bulunduracaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 49.1 Maddedeki süre içerisinde bu personelin kimliği idareye yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca kampüslerde çalıştıracağı temizlik işçilerinin işe başlama esnasında; yarım kapaklı dosya içerisinde (savcılıktan alınacak) sabıka kaydı belgesi, nüfus cüzdan sureti, sağlık raporu ve SSK işe giriş bildirgesinin fotokopisi, varsa sigorta kartının fotokopisini idareye teslim edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı  maddesinde;

 

“26.3.Ayrıca, a) Çalışacak personelin yemek ve yol ihtiyaçları isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır.

Personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar,

Yol için; Personele çalıştığı her ay için İ.E.T.T. aylık Mavi Akbil istekli tarafından karşılanacaktır.

Yemek için; Personelin tam gün çalıştığı (Cumartesi günleri yemek verilmeyecektir) günlerde kişi başı bir öğün yemek (2000 kaloriden az olmamak üzere) istekli tarafından karşı!anacaktır.(Aylık 22 gün)

b)Teknik şartnamede ki ekipmanlar ile temizlik malzemesinin (12 aylık ) bedeli de teklif fiyata dahildir.

c)Teknik şartnamede özellikleri yazılı 123 personele yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 246 adet giyim bedeli de teklif fiyata dahildir.

d) Teknik Şartnamede belirtilen ilaçlama Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olunması durumunda ilaçlama  yüklenici  tarafından;     bu  izin   belgesine  sahip  olmaması  durumunda  ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağından ilaçlamaya ilişkin bedel

teklif fiyata dahil edilecektir.

e)Resepsiyon görevlileri resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacaktır. Yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde belirtilen ücret yüklenici  tarafından  ödenecektir. Bu  ücretin hesaplanabilmesi için gerekli veriler; çalışılacak gün sayısı: 12, çalıştırılacak personel sayısı: 60´tır. Ödenecek bu ücrette teklif fiyata dahil edilecektir.

f)57 adet resepsiyon görevlisine brüt asgari ücretin %20 fazlası ödeme yapılacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümünün 14 üncü alt bendinde; "İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef,müdür,koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır." açıklaması bulunmaktadır.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 28/01/2008 tarihli cevap yazısında söz konusu iddia ile ilgili olarak; “… anılan personelin de asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı ve bu husustaki düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini ve objektif değerlendirme yapılmasını engelleyecek nitelikte olmadığı” belirtilerek iddia yerinde bulunmamıştır.

 

İdari şartname düzenlemelerinden; 66 temizlik görevlisi, 57 resepsiyon personeli olmak üzere toplam 123 personelin çalıştırılacağı anlaşılmıştır. İşin ifası aşamasında yükleniciyi temsilen bulunması istenilen elemanın, toplam personel sayısına dahil olup olmadığı ve kendisine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği hususunda bir açıklamaya idari şartnamenin gerek 26 ncı maddesinde gerek diğer hususlara ilişkin maddelerde veya teknik şartnamede yer verilmemiştir. Söz konusu personelin, temizlik hizmetinin devamı süresince ve devamlı olarak kampüs alanında bulundurulması istenildiğinden, haftalık çalışma saatlerinin tamamını iş yerinde geçireceği ve bu personele de asgari ücretten düşük olmamak kaydıyla bir ücret ödeneceği açıktır.

 

İdarece yapılan düzenlemede bu personelin çalıştırılacak olan 123 kişiye dahil olup olmadığı ve kendisine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ihale dokümanlarında açık ve net olarak belirtilmemekle beraber, idarece şikayete verilen cevap yazısından söz konusu personele asgari ücret ödeneceği açıkça ifade edildiğinden, doküman düzenlemesinin bu hususta idarenin iradesini yansıtmadığı, bu eksik düzenleme ile isteklilerin sağlıklı ve gerçekçi teklif vermelerinin mümkün olmadığı,

 

İncelemeye konu ihalede tekliflerin götürü bedel üzerinden verilmesi ve ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararı verilmiş olması sebebiyle isteklilerin yüklenici temsilcisine ödenecek ücreti öngörüp öngörmediklerinin tespit edilemediği, bu şartlar altında ihale komisyonunca da objektif ve sağlıklı bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 5. e maddesinde; "İdarenin uygun görmediği personeli firma üç gün içinde değiştirecektir." düzenlemesi ile 5.m maddesinde; "İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel ikinci bir ikaza gerek kalmadan derhal değiştirilecektir." düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde, “Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;

 

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,

 

hak kazanamazlar.

 

Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede işçilerin işe giriş ve çıkışlarında idareye yetki tanıyan düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “kullanılacak temizlik malzemeleri, ekipmanları ve malzemeleri” başlıklı 2 nci maddesinde; temizlik maddelerinin aylık olarak hesaplandığı belirtilerek temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesine yer verilmiştir. Söz konusu malzeme listesinde;

 

            -Sıvı cif (30 Kg lık)

            -Scotch Brite (sünger) 80 adet şeklinde sayılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; "...Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir..." hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

 

İhale konusu hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü ile teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemelerin yapılabileceği, bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilebileceği ancak, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün adının belirtilemeyeceği, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği açık ve net olarak ifade edilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri ve teknik şartnamedeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar idarece “…burada markaların belirtilmesi kaliteli malzemelerin kullanılacağı vurgulanmak amacıyla yazılmıştır.” denilse de, teknik şartnamede "Cif" ve " Scotch  Brite (sünger)" gibi belirli markaların isimlerine yer verilmekle istekli olabileceklerin adı geçen ürünlere yöneltilerek söz konusu üretici firmalar lehine haksız rekabet ortamı yaratıldığı, "Cif" yerine “sıvı, yüzey temizleyicisi”, "Scotch Brite (sünger)" yerine de sadece “sünger” denilmesinin rekabet ilkesine daha çok hizmet edeceği,

Kaldı ki; bu belirlemeyi “marka-model” olarak kabul etmeyip, ürüne ilişkin bir açıklama olarak algılayarak teklif veren isteklileri, işin ifası aşamasında adı geçen ürünlerden başka ürünleri kullanması halinde idarece “işin ihale dokümanında yer alan kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği” hususunda ihtar edilmesi ve böylelikle sözleşmenin uygulanmasında sorun yaşanma ihtimallerinin de bulunduğu,

Sonuç olarak, adı geçen temizlik malzemelerine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Her ne kadar; teknik şartnamenin idari hususlar bölümünün 56 ncı maddesinin (b) alt bendinde; "... temizlik yapan kişiler gerektiğinde maske ve eldiven kullanmak zorundadır." şeklinde düzenleme yapıldığı fakat aylık sarf malzemesi içinde böyle malzeme kalemlerinin bulunmadığı ve teklif fiyatı etkileyerek, katılımcıların sağlıklı teklif vermesini engel teşkil ettiği iddia edilmiş ise de;

 

Teknik şartnamenin “kullanılacak temizlik malzemeleri, ekipmanları ve malzemeleri” başlıklı 2 nci maddesinde; temizlik maddelerinin aylık olarak hesaplandığı belirtilerek temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesine yer verilmiştir. Söz konusu temizlik malzemeleri listesinde “120 adet Bez Temizlik Eldiveni” de sayılmış ancak listede “maske” ye yer verilmemiştir. Kaldı ki; malzeme listesinde yer almasa dahi faaliyet konusu temizlik olan bir firmanın işin mahiyetinden dolayı gerektiğinde kullanılabilecek bir malzeme olarak maske ve eldiveni öngörmesi gerekmektedir. Maskeye ilişkin olarak iddianın yerinde olduğu ancak, temizlik eldivenine ilişkin olarak öne sürülen iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul