İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1270
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :61
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1270
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar-Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili: Av. Pınar USLU Av.Onur GELBAL Galyum Blok Zk 2 Odtü Teknokent 06351 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altınözü Devlet Hastanesi Baştabipliği Yenişehir Mahallesi Atatürk Cad. Nu:1 31750 Altınözü / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5326
Başvuruya konu ihale:
 2007/202643 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Hizmetleri Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.05.86.0163/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altınözü Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Hizmetleri Alım” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar-Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5326 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif zarfının sol üst kapağının (açılan kısım) mühürsüz olduğunu tespit ettikleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesi gereğince teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi koşulunu taşımayan zarfların bir tutanakla belirlenip değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla ihale komisyonunca verilen ihale kararının mevzuata uygun olmadığı, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinden; başvuru konusu işin, 10 kişi ile 34 aylık bilgisayar hizmet alımı işi olduğu, 49 uncu maddesinden; işin süresinin 1020 (binyirmi) takvim günü (01.03.2008 -31.12.2010) olduğu, 19 uncu maddesinden; isteklilerin tekliflerini, işin tamamı için götürü bedel üzerinden verecekleri anlaşılmıştır.

 

01.02.2008 tarihli ihale komisyon kararı tutanağının incelenmesinden; ihale tarihi ve saatinde (31.01.2008 tarih ve saat 10:00´da) Altınözü Devlet Hastanesi ihale toplantı salonunda toplanıldığı, ihaleye 3 (üç) isteklinin katıldığı, ihaleye katılan firmalara ait teklif zarflarının tutanakla ihale komisyonuna teslim edildiği, ihale komisyonunun teklif zarflarının dış yüzeylerini kontrol ettikten sonra teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağına geçildiği, ihale dokümanı ile istenilen belgeler tam ve eksiksiz olduğundan dolayı demo yapılmak üzere firmalara yazı yazılarak ihale komisyonunca ara verildiği, en düşük fiyat teklifi veren Galaksi Bilgisayar’ın istenilen saate kadar demo yapmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, en düşük ikinci teklif sahibi olan Birim Bilgi Teknolojileri AŞ. tarafından verilen süre içerisinde idarenin istediği şekilde demonun tamamlandığı ve uygun görüldüğü, demo yapan firmaya hastanenin otomasyon sisteminin en son halinde olan data cd´ sinin tutanakla teslim edilerek ihale kararının verildiği anlaşılmıştır.

 

      Şikayetçi ve isteklilerden Galaksi Bilgisayar tarafından tutanak başlığı altında düzenlenen 31.01.2008 tarihli yazının idarece 31.01.2008 tarih ve 81 sayı numarası ile saat 11:45´de kayda alındığı, ayrıca şikayetçinin 05.02.2008 tarih ve 453855 sayılı dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu dilekçelerde; ihale komisyonunun teklif zarflarını değerlendirmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesine uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan Birim Bil. Tek. A.Ş.ne ait teklif zarfının sol üst kapağının (açılan kısım) mühürsüz olduğunu tespit ettikleri ve bu konuda komisyon üyelerini uyardıklarının beyan edildiği, idarece söz konusu hususlara 04.02.2008 tarih ve 102-103 sayılı yazılar ile cevap verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde;Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü,

 

“Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

“Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

İdarece başvuruların reddedildiği cevap yazısında özetle; ihale komisyonunun ihale saatinde (saat 10:00) başlaması ile birlikte ihaleye katılan tüm firmaların ihale salonuna davet edildiği, teklif zarflarının ihale komisyona teslim ediliş sırasına göre ihaleye katılan firmaların huzurunda tek tek kontrol edilerek, eksiksiz görülen teklif zarflarının üstlerinin imzalanarak teklif dosyalarının açıldığı, bu süreç içerisinde şikayetçi adına ihaleye katılan Adnan Vural isimli eleman, ihale komisyonu üyeleri ve ihaleye katılan diğer firmaların temsilcilerinin hazır bulunduğu, ihalelerde ilgililer tarafından talep edilmesi halinde ihale komisyonunca düzenlenen “zarf açma ve belge kontrol tutanağı ve/veya teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edenlere verildiğine ilişkin tutanağın” düzenlenmediği,

 

Gerçekleştirilen ihale işlemlerinin hazır olanlarla birlikte imzalanan 31.01.2008 tarih 93 sayılı yazı ile saat ll:29’da şikayetçiye tebliğ edilen Demo Tutanağında kayıt altına alındığı, “Demo Tutanağı” nda teklif dosyalarındaki belgelerin değerlendirmesi sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren firmadan başlamak üzere demo yapılacağının belirtildiği görülmüştür. Şikayetçi temsilcisi tarafından söz konusu tutanağın ihale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30, 36 ve 37 nci maddelerinde yazılı ihale işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmediğine dair bir kayıt veya herhangi bir şerh düşülmeksizin imzalandığı, usule uygun olarak verilen ve değerlendirilen teklifler hakkında en düşük fiyattan başlamak üzere sıra ile demo verilmesinin kabul edildiği görülmüştür.

 

Aktarıldığı haliyle, şikayetçinin tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunca gerçekleştirilen iş ve işlemlere yönelik olarak (31.01.2008 tarih 93 sayılı yazı ile saat 11:29’da şikayetçiye tebliğ edilen Demo Tutanağında da görüldüğü üzere ) herhangi bir çekincesinin bulunmadığı, idarece onaylanarak Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamındaki bilgi ve belgelerin iddiayı destekleyecek mahiyette olmadığı, dolayısı ile soyut olarak ortada kalan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          B-  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İnceleme konusu ihalenin ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinde; “Hastanede mevcut olan HBYS yazılım programı kullanma ve program üzerinde her türlü müdahaleyi yapmaya yetkili olduğuna dair kullanıcı lisans belgesi TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi “ düzenlemesi yapılmıştır.

 

          İdarece 16.01.2008 tarihli zeyilname ile, 31.01.2008 tarihinde yapılacak olan 10 Kişi ile 34 Aylık HBYS Hizmeti Alımı işine ait 07.01.2008 tarihinde Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayımlanan 2007/202643 İKN li Hizmet Alımı ihalesine ait ilandaki 4.3.3 maddesinin;

 

"Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığından, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de bütün ortaklar BİL-KOD belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. Pilot ortak, kuruma yazılımı yüklenecek yazılım firması olmalıdır." şeklinde değiştirildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır .

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İhalelerde İstenecek Yeterlik Belgelerinin ve Yeterlik Kriterlerinin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları ile İhale İlan ve Davet Belgelerinde Belirtilmesi başlıklı (A) maddesinde yer verilen; 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun "İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar" başlıklı 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında ise, adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği,

 

Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, "İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar" başlıklı 24 üncü maddesinde;İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu hususları hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinde bu husus “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.

 

Anılan hükümler uyarınca; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, süresi içerisinde düzeltme ilanı yayımlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 4 üncü maddesine ilişkin bir düzeltme ilanı yayımlanmadığı halde, idarece 16.01.2008 tarihli zeyilname ile ilanda yer alan katılım ve yeterlik kriterlerinde değişiklik yapılmasının bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla idarelerin  sorumlu”  kılındığı  4734 sayılı Kanunun  5 nci maddesi ve "...Belirlenecek teknik kriterler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. " hükmünün yer aldığı anılan Kanunun 12 nci maddesi hükmüne de aykırılık içerdiği, rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul