• Karar No: 2008/UH.Z-1271
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :63
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1271
Şikayetçi:
 Gürbaşlar Otom. San. ve Tic. A.Ş. Vekili: Av. M. Akif DEMİREZEN - Av. Ömer GEYİK Tercüman Sitesi A-10 Blok D 5 Cevizlibağ / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstaç İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşa Mah. Piyalepaşa Cad. Nu: 9 80250 Şişli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6829
Başvuruya konu ihale:
 2007/175280 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.07.17.0168/2008-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstaç İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Gürbaşlar Otom. San. ve Tic. A.Ş.’nin 04.03.2008 tarih ve 6829 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhalede en düşük teklifte bulunmalarına karşılık idarece iş deneyim belgelerinin istenen oranı sağlamamasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, iş deneyim belgelerinin idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde istenen sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirilmesi şartını sağladığı ve bunun yeterli kabul edilmesi gerektiği, belirlenen %40’lık oranın daha ekonomik ve daha kaliteli hizmetin verilmesine engel oluşturacak nitelikte olduğu, kaldı ki kendilerinin %40 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi niteliğinde başka belgeler sunduğu iddia edilmektedir.

             

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı, anılan vekaletnamenin aslı ya da, avukat/noter onaylı örneğinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul