İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1272
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :64
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1272
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Belbeton A.Ş, Bahçekapı Mah. 06790 Şaşmaz Etimesgut / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4647
Başvuruya konu ihale:
 2007/203111 İhale Kayıt Numaralı “Münhal Kadrolara İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2008 tarih ve 08.05.08.0168/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Belbeton A.Ş’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Münhal Kadrolara İşçilik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde  teklif fiyata dahil olacak masrafların ayrıntılı olarak verilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde  işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin verilmemiş olduğu sadece işin süresinin 305 takvim günü olduğunun belirtildiği,

 

            3) Resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak işçi sayısı ile hafta içi ve hafta sonu mesai yapacak işçi sayısı ve mesai sayısının belirlenmediği,

 

            4)Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde işçilere verilecek giyim eşyalarının sayı ve özelliklerinden bahsedilmediği,

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.1.1 inci maddesinde; “Çalışan her personele günlük 2 kontör otobüs bileti verilecektir.”, 26.1.2 nci maddesinde; “4857 sayılı İş Kanununun  30 uncu maddesine istinaden özürlü, eski hükümlü, terör mağduru çalıştırma zorunluluğu”, 26.1.3 üncü maddesinde; “4857 sayılı İş Kanununun 80,81 nci maddesi ve bağlayıcı ilgili yönetmeliklere istinaden işyeri hekimi”, 26.2 nci maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”, 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, mühendise asgari ücretin %138,78, mimara asgari ücretin %138,78, şantiye şefine asgari ücretin %81,32, teknikere asgari ücretin %81,32, müşteri temsilcisine asgari ücretin %81,32, A grubunda çalışacak işçilere asgari ücretin %57,46, B grubunda çalışacak işçilere asgari ücretin %33,60’ı. Bu fazla ücret ödemeleri de teklif fiyatına dahildir.Yukarıda belirtilen işçi gruplarının kişi sayıları teknik şartnamedeki gibi olacaktır. İdare münhal kadrolarda çalıştırılacak personeli iş programına göre belirleyecektir. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı 3 (üç) tür.” ve 26.4 ncü maddesinde ise; “Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” denilmektedir.

 

            İşe ait teknik şartnamede ise çalıştırılacak personelin giyimine ve resmi ve dini bayram günlerinde işçi çalıştırılacağına ve fazla mesai yaptırılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 15 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir.Teknik Şartnamede, teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Her ne kadar teklif fiyata dahil edilecek olan maliyet kalemlerinden giyim ve resmi-dini bayram günleri ile fazla mesaiye ilişkin düzenlemenin teknik şartnamede yapıldığı ve bu durumun yukarıdaki hükme uygun olmadığı anlaşılmış olsa da, dokümanın bir bütün olduğu ve isteklilerce teklif verilmekle dokümanın tüm şartlarının kabul edilmiş sayılacağından, başvuru sahibinin idari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olacak masrafların ayrıntılı olarak verilmediği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türü 45(kıkbeş) personel ve 305 (üçyüzbeş) takvim günü olarak belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 5(beş) (rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.” ve 49.2 nci maddesinde ise; “İşin süresi 305 (üçyüzbeş) (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            İşin ilanında işin süresinin 01.03.2008 ile 31.12.2008 tarihlerini kapsadığı ifade edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G. Bölümünün 7 nci maddesinde ise; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.“   açıklaması yer almaktadır.  

 

Anılan Tebliğin “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV  üncü maddesinde; “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

 

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.” hükmü yer almaktadır.

            

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesi gereğince; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve eğer kesin ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

 

Bu hükümden hareketle sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde sözleşmenin süresinin işe başlama tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 305(üçyüzbeş) gün olduğu belirlenmiştir.

 

Ayrıca idarece isteklilere verilen standart birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde işin miktarının 10 ay, yaklaşık maliyet hesabında ise yıllık çarpanın 11 ay ve ihale onay belgesinde de işin miktarının 11 ay olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İşe ait ilanda işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin net olarak belirtildiği anlaşılmış olmakla birlikte idari şartname ve sözleşme tasarısının aktarılan hükümlerinden; ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesin olmadığı, işin başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün ve işin süresinin ise 305 takvim günü (sözleşme tasarısında 305 gün, teknik şartnamede 305 takvim günü) ve birim fiyat teklif cetvelinde 10 ay olarak belirtilmiş olmasının asgari maliyetin hesaplanmasında belirsizlik yaratacağı ve kaldı ki 10 aylık sürenin hesaplanmasında 306 günlük bir sonucun elde edildiği, ortaya konulan nedenlerden dolayı söz konusu düzenlemelerdeki çelişkinin, istekliler bakımından tekliflerin verilmesinde esas alınacak sürenin 305 takvim günü olarak kabul edileceğinden hareketle tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüde düşürecek ve sağlıklı teklif verilmesine engel olacak nitelikte olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereği işin süresinin  ilanda yer verilip, idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartnamede ilana uygun olarak düzenlenmemesinin mevzuata aykırı olmasının yanı sıra, bu durumun ihaleye katılımda isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

      

            3) Başvuru dilekçesinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesinde; “Hafta tatili, dini ve resmi bayram tatillerinde çalıştırılacak personel sayısı İdare tarafından belirlenecektir. İdare gerek duyduğunda fazla çalışma yaptırılacaktır.” denilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. Maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G/1) bendinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almakta olup, bu düzenleme ışığında söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

             Bu düzenleme gereği personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi, istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi ve tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, idarece ihale dokümanında bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan mevcut verilerle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personele ödenecek ilave ücretin ve dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı ve ihale dokümanında resmi bayram ve tatil günlerine ilişkin yapılan düzenlemedeki eksikliğin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Çalıştırılan personel, kılık ve kıyafetinin düzenli olması, kendisine verilen iş kıyafetlerinin temiz bir şekilde kullanmaya özen gösterecektir.Mesai arkadaşlarına ve amirlerine karşı davranışlarında saygılı ve iyi niyetli olmalıdır.İdarenin çıkaracağı genelge ve talimatlara uygun hareket etmeyi kabul edecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

           

Teknik şartnamenin ilgili maddesinde öngörülen düzenlemenin yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda  değerlendirilmesinde; giyime ilişkin sayı ve özelliğin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesine ilişkin  G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan; “1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir.Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü gereği ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca dokümanda çalışacak personel sayısı ile niteliklerinin belirtildiği görülmüştür.

 

Netice itibariyle söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olması nedeni ile giyimin ihale konusu işin maliyet unsurlarından biri olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda, giyeceklerin özelliklerine ve sayısına yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmüne uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  bentleri yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde münhal kadrolara işçi istihdamı işinde çalışacak işçilere ait tablonun incelenmesinde; 1 mühendis, 1 mimar, 1 şantiye şefi ve 1 inşaat teknikerinin çalışacak kişiler arasında sayıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde de; 1 mimar, 1 inşaat mühendisi, 1 şantiye şefi ve 1 inşaat teknikerinin anahtar teknik personel olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.

 

 Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür.Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemenin yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı ve mimar, inşaat mühendisi, şantiye şefi ve inşaat teknikerinin ihale konusu işte çalıştırılacağı için anahtar teknik personel olarak belirlenmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin miktarının 45 personel ve yapılacağı yerin idare sahası ile Ankara ili mücavir alanı olduğu anlaşılmıştır.

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Söz konusu ihalede ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan işlerin niteliği ve işlerin gerçekleşme mahalleri yukarıdaki mevzuat hükmü çerçevesinde birlikte değerlendirildiğinde; muhtelif işlerin (ağırlıklı olarak teknik elemanlarca gerçekleştirilen teknik işlerin.Örn: Hazır beton, beton mamulleri üretimi ve idari kısımlarda çalıştırılması) idare adına yaptırılması işinin münhal kadrolara işçi istihdamı hizmeti alımı şeklinde bir ihale yolu ile gerçekleştirilmek istenildiği, birbirinden tamamen farklı mahiyette olan işler için aşağıdaki tabloda yer alan;

 

Sekreter                                          1

Hizmetli                                         1

Personel memuru                           1

Santral Operatörü                          2

Varyant Operatörü                         2

Forlklift Operatörü                         2

Makine Operatörü                          2

Kalorifer Kazancı                           1

Elektrikçi                                        1

Kaynak Ustası                                2

Ağır vasıta şoförü                           4

Santral Operatörü                           1       

 Toplam                                           20

 

 

 

Şoför                                               1

Kaynakçı Usta Yrd                         2

Dış Görevli                                     3

Makine Opr.Yrd.                            6

Varyant Operatör Yrd.                    3

Santral Operatör Yard.                    1

Toplam                                            20

 

Mühendis                                         1

Mimar                                              1

Şantiye Şefi                                      1

İnşaat Teknikeri                                1

Müşteri Temsilcisi                            1

Toplam                                              5

         

 kişilerin çalıştırılacağı ve bu tip bir alımın yukarıda yer alan hizmet tanımı içinde yer almadığı, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine idarede personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul