İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1274
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :66
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1274
Şikayetçi:
 Bucak Temizlik Yemek ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bahçelievlet Şair Şevket Mahallesi 2. Sokak Doğan Apt. 5 K 2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak No: 14 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6756
Başvuruya konu ihale:
 2007/184206 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Aşçı, Kalorifer Yakımı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.07.09.0171/2008-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Bucak Temizlik Yemek ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarih ve 6756 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin düzenlemenin net olarak yapılmamış olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemesi ile işçi ücretlerinin aynı kalemde belirlenmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla  ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

 

 

            Yapılan inceleme sonucunda, itirazen şikayet başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunda başka bir İKN’nin bulunduğu, bu eksikliğin ilan edilmesine rağmen süresi içinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.”  hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin Star Temizlik İnşaat Gıda Mobilya Tarım ve Hayvancılık Turizm Özel Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.02.2008 tarihli şikayet başvuru dilekçesi üzerine şikayete konu ihalenin esas incelenmesine geçilmesi ve şikayet konularının da aynı içerikli olması nedeniyle  Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul