İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1276
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :69
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1276
Şikayetçi:
 Bora Temizlik İnş. Turz. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi M. Fevzi Çakmak Cad. Nu: 52/4 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Kale Devlet Hastanesi Baştabipliği,Teyyaredüzü Mah. Tarım Sok. Polisevi Mevkii Nu: 29 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3921
Başvuruya konu ihale:
 2007/182095 İKN|li “2008 Yılı 12 (Oniki) Aylık 60 (Altmış) İşçili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.04.56.0184/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Kale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 (Oniki) Aylık 60 (Altmış) İşçili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bora Temizlik İnş. Turz. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 04.02.2008 tarih ve 3921 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Adı”; “2008 Yılı 12 (Oniki) Aylık 60 (Altmış) İşçili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği ve  Hasta Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alımı”  şeklinde, “Miktarı ve Türü”; “2008 Yılı 12 (Oniki) Aylık 60 (Altmış) İşçili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği ve  Hasta Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alımı”  şeklinde belirtilmiştir.

 

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinin;

 

“Ayrıca, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği ve Hasta Yönlendirme ve Danışma Hizmetlerinde çalıştırılacak 60 (altmış) personelin, ücret (maaş, vergi, SSk vb. asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil), yol (26 gün geliş-gidiş), 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca resmi tatil günlerinde çalıştırılan personele yapılan ilave ödemeler (2008 yılı içerisinde ilave ücret ödenmesi gereken 13,5 (onüçbuçuk) resmi tatil günü bulunmaktadır. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği ve Hasta Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri için 1 günde vardiyalı olarak toplam 3 (üç) kişi çalışacaktır.), giyecek (1 yazlık, 1 kışlık) giderleri, sözleşme giderleri ve firma karı istekli tarafından teklif fiyata dahildir.

 

ÜCRET: Toplam 60 (altmış) personelin maaşı asgari ücretin altında olamaz. Ücrete SSK giderleri, işsizlik sigortası vb. dahildir. İşçiler için açılan banka hesap numaralarına yatırılacaktır.

 

YOL: Toplam 60 (altmış) personelim 26 günlük yol bedeli (geliş-gidiş) 49,40 YTL’den az olmayıp, işçilerin banka hesap numaralarına yatırılacak ve işçi bordrolarında görülecektir. İşçi başına günlük brüt yol ücreti 1,90 YTL’dir.

 

GİYECEK: Her yıl için, 1 adet yazlık, 1 adet kışlık forma verilecektir. (Teknik şartnamede belirlenen özellikte.) Firmaca karşılanacaktır.

 

RESMİ TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK İLAVE ÖDEMELER: 4857 sayılı İş Kanununa göre hesaplanacaktır.

 

SÖZLEŞME VE GENEL GİDERLER:

 

FİRMA KARI: İstekli tarafından belirlenir.

 

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecektir. Bu bedelin karşılığı olarak yüklenici çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için, hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak (işçi başına aylık 26 gün) faydalanılacaktır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

teklif fiyata tahildir.”

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1.5 olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.1 maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 30 (kırk) takvim günü içinde işe başlanır.” düzenlemesine yer verilmiş; 49.2 maddesinde ise işin süresinin 366 (üçyüzaltmışaltı) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiştir. Asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte, her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.G.7 maddesinde; idari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerektiği belirtilmekte ise de, ihale konusu işin adının “2008 Yılı 12 (Oniki) Aylık 60 (Altmış) İşçili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” şeklinde olduğuna ilişkin düzenlemeler ile idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 366 gün olduğuna ilişkin düzenleme bir arada değerlendirildiğinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri olduğu anlaşılabildiğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “giyim bedeli” hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 572.613,51 YTL olduğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde;

 

“Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından, aşağıda teknik özellikleri belirtilen 2 takım (bir yazlık, bir kışlık) iş kıyafeti (her yıl için ayrı olarak) verilecektir.

 

Çalışanların kıyafetleri idarenin belirleyeceği standart (alpaka poliviskon 300 gr/m2) kumaştan ve renkte olmak üzere, yüklenici tarafından verilecek olup, modeli sözleşme sonrasında idare belirleyecektir. Çalışanlar bu kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olup, çalışanlar kıyafetlerini daima temiz ve muntazam bir şekilde bulundurmakla mükelleftir. Giyilemeyecek kadar eskimiş kıyafetler yenisi ile değiştirilecektir. Yüklenicinin tüm çalışanları, idare tarafından tasarlanan, yüklenici tarafından temin edilecek standart resimli yaka kartını görev süresince takacaklardır.

 

1

Pantolon Bay (Yazlık)

1

Adet

2

Pantolon Bay (Kışlık)

1

Adet

3

Gömlek Bay (Yazlık)

1

Adet

4

Gömlek Bay (Kışlık)

1

Adet

5

Pantolon Bayan (Yazlık)

1

Adet

6

Pantolon Bayan (Kışlık)

1

Adet

7

Gömlek Bayan (Yazlık)

1

Adet

8

Gömlek Bayan (Kışlık)

1

Adet


düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

  a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

  b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyon kararından, Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd Şti. - Ser-Ka İnş. Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Bora Tem İnş. Tur. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu,

 

Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd Şti. - Ser-Ka İnş. Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin, giyim bedeli için toplam 37,20 YTL öngördüğü ve buna ilişkin bedeli  proforma fatura ile belgelendirdiği, anılan isteklinin açıklaması idarece yeterli görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı,

 

Bora Tem İnş. Tur. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, giyim bedeli için toplam 1.190,40 YTL öngördüğü ve buna ilişkin bedeli proforma fatura ile belgelendirdiği, anılan isteklinin açıklaması yeterli görülerek anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Yaklaşık maliyet hesaplanırken, giyim bedeline ilişkin olarak açık bir belirleme yapılmamıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturanın tutarının toplam 37,20 YTL olduğu, anılan proforma fatura incelendiğinde, içeriğinde 240 adet pantolon ile 240 adet gömleğin yer aldığı, ayrıca bunlara ilişkin birim fiyatlara yer verilmediği tespit edilmiştir. İhale konusu işte istenen kıyafetler toplam 120 adet pantolon ve 120 adet gömlektir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için öngördüğü bedelin, aslında 37,20 YTL’den de daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, öngörülen giyim bedeli 37,20 YTL olarak dikkate alınsa dahi, giyim için kişi başına 62 YKr düştüğü, kişi başına yazlık ve kışlık ayrı ayrı birer “pantolon-gömlek” takımının 62 YKr’a mal edilebilmesinin hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına aykırı olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin 17 YKr firma karı öngördüğü, bu tutar dikkate alındığında da bu durumun değişmeyeceği, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul