En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1281
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :74
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1281
Şikayetçi:
 Hayrettin İpek / Otobüs İşletmesi, Kazımdirik Mahallesi Nu 9 Bağarası Beldesi Foça / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Foça Tarım Açık Cezaevi Müdürlüğü, Söğütcük Mevkii Foça / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4701
Başvuruya konu ihale:
 2008/2825 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servis Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.05.27.0201/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Foça Tarım Açık Cezaevi Müdürlüğü’nce 25.01.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan Personel Servis Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Hayrettin İpek / Otobüs  işletmesi’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2008 tarih ve 4701 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunulan teklif mektubunun 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece 25.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, 25.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, teklif mektubunda  teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun incelenmesinden, birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazılmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde ise 44.655 YTL tutarının yazıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif mektubunda, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak 54.731 YTL olarak yazıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde de aynı tutara yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmüne,

 

Aynı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmüne,

 

“Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.


Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubunda teklif tutarı belirtilmeyerek sadece birim fiyat teklif cetvelinde teklif bedeline yer verilmesi nedeniyle başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun usulüne uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış ve söz konusu teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ç) Ödenek yönünden yapılan incelemede;

 

09.01.2008 tarihli ihale onay belgesinde, yaklaşık maliyet tutarının kullanılabilir ödenek tutarının üzerinde olduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan istekli ile 01.02.2008 tarihinde imzalanan işe ait sözleşmede sözleşme tutarının 54.731,00 YTL olarak belirtildiği, sözleşmenin 10 uncu maddesinde işin süresinin 229 gün olarak belirlendiği ve işin 31.12.2008 tarihinde bitirileceği hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale onay belgesinde belirtilen ödenek tutarının, yaklaşık maliyet ve sözleşme tutarının altında olmasının, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında;

 “(6) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilir.

            (7) Bu çerçevede, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yer alan "şikayet sorgulama" bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 29.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile şikayetin reddedilmesinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin, 01.02.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul