• Karar No: 2008/UH.Z-1282
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :75
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1282
Şikayetçi:
 Ev-Pak Tem. Ser. Hiz. İnş. Mak. Bak. Ona. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., Çiftlik Mah. Aziziye Cad. No:47/b SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilırmak Elk. Dağ. A.Ş. Samsun İl Müdürlüğü, Kale Mah.Kazım Paşa Cad.Anakent İş Merkezi No:25 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2008 / 3538
Başvuruya konu ihale:
 2007/198733 İhale Kayıt Numaralı “Samsun İl Müdürlüğü ve Bağlı İşletmelerde Temizlik ve Evrak Taşıma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.04.30.0201/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeşilırmak Elk. Dağ. A.Ş. Samsun İl Müdürlüğü’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Samsun İl Müdürlüğü ve Bağlı İşletmelerde Temizlik ve Evrak Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Ev-Pak Tem. Ser. Hiz. İnş. Mak. Bak. Ona. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2008 tarih ve 3538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede iş deneyim belgelerinin teklif bedelinin yüzde yirmi beşinden az olmayacağı düzenlenmişken, ihale ilanında bu oranın yüzde elli olarak belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarece herhangi bir zeyilname düzenlenmeksizin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde değişiklik yapıldığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait ilanın “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan idari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 maddesinde, ihale ilanında yer alan düzenlemeye benzer şekilde, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin en az %50 oranında olmak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi mevcuttur.

 

Başvuru sahibi tarafından idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesi oranının %25 olarak belirtildiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvuru dilekçesi ekinde idare tarafından 10.01.2008 tarihinde verildiği iddia edilen CD yer almaktadır. İhale dokümanı alan başka bir firma olan Süpervizör İnş. Tem. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.’nin de 15.01.2008 tarihli dilekçe ile aynı konuya ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

İhale dokümanının ihaleye katılmak isteyen firmalara CD ortamında verilip verilmediğine ilişkin olarak yapılan incelemede, idarece düzenlenen ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formlarda, “Not1: İhale dokümanı, idari şartnamede belirtilen gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, copmact disc (CD) ve/veya Floppy Disk ortamında da verilebilir. Bu şekilde verilen dokümanların sol tarafına buna ilişkin ibare yazılacaktır.” ifadesine yer verildiği, ancak ihale dokümanının CD halinde teslim edildiğine dair bir bilgiye yer verilmediği anlaşılmıştır. 15.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararında, ihaleye teklif veren isteklilere ihale dokümanına ilişkin CD verildiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin idareden 04.03.2008 tarih ve 965 sayılı yazı ile bilgi istenilmiş, İdarenin 05.03.2008 tarih ve 3020 sayılı cevabi yazısında, ihale dokümanının firmalara yazılı belge ve CD ortamında verildiği, verilen CD’lerin üzerinde ihale grup numarası ve ihale tarihinin yazılı olduğu, CD’lerin üzerindeki orijinal seri numaralarının kaydedilmediği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesi ekinde yer alan CD incelendiğinde, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesi oranının % 25 olduğu ve bu durumun idarece gönderilen idari şartname ile çelişki arz ettiği görülmekle birlikte, CD üzerinde idare tarafından hazırlandığını gösterir herhangi bir işaret bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; ihale dokümanının CD ortamında verilmesine ilişkin idare işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sorgulanması gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, aday veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında; “İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/H). Ancak,  Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları aday ve isteklilere satılabilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün  XII/D numaralı maddesinde, “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlığı altında;

“Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğince, ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere “compact disc (CD)” ortamında ihale dokümanı verilebilecektir. İncelenen ihalede; ihale dokümanının CD ortamına aktarılmış kopyalarının ihaleye katılmak isteyen firmalara verildiği anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanı satın alındığına ilişkin formlara, isteklilere verilen CD’lerin birim seri numarası ve/veya diğer ayırt edici numaralarının işlenmediği, dolayısıyla gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ihale dokümanının isteklilere verilmesi işlemlerinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan maddesinde öngörülen düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İncelenen ihaleye ait ilanın 4.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, takım, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olup, bunlar; binaların temizlik hizmetleri kabul edilecektir.” düzenlemesine,

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak, isteklilerin kamu veya özel sektörde yapmış oldukları temizlik hizmetleri kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez…” hükmü,

         

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamede temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmesine rağmen, ihale ilanında benzer iş tanımının bina temizlik hizmetleri ile sınırlandırılmış olmasının yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul