İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1283
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :76
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1283
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çamardı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü, Yeni Mahalle Hastane Caddesi No:5 51660 Çamardı/NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4047
Başvuruya konu ihale:
 2007/185744 İhale Kayıt Numaralı “DPY Öğrencileri İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.04.67.0203/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çamardı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü’nce 23.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DPY Öğrencileri İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 4047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yapılan düzenleme ile gayrısıhhi müesseselere ait ruhsat istenmesinin ve yüklenici firmadan yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair taahhütname istenmesine karşın, sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğuna ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayet başvurularına verdiği cevapta zeyilname düzenlenerek ihale dokümanının düzeltildiğinin belirtildiği ve yazı ekinde düzenlenen zeyilnameye yer verildiği, düzenlenen zeyilname ile itiraz konusu hususların düzeltilmiş olduğunun görüldüğü, ancak düzenlenen zeyilnamenin ihale tarihinde kendilerine tebliğ edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma, Geliştirme, Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “a) Gayri sıhhi müessese ruhsatı, d) Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlenmesine karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak, bu düzenlemelere, 28.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında yer verilmediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin idare kayıtlarına 14.01.2008 tarihinde giren 09.01.2008 tarihli şikayet başvurusu üzerine, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısının ekinde şikayet konusu edilen hususların ihale dokümanından çıkarıldığına ilişkin zeyilnameyi ihale tarihi olan 23.01.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ ettiği tespit edilmiştir. Hangi tarihte düzenlendiği ihale dosyası üzerinden tespit edilemeyen söz konusu zeyilnamenin 1 nci maddesinin (a) fıkrası ile idari şartnamenin gayri sıhhi müessese ruhsatı istenilmesine ilişkin 7.3.3 maddesinin (a) fıkrasının; (d) fıkrası ile de, idari şartnamenin yangın ve besin zehirlenmeleri için sigorta yaptırılacağına dair taahhütname sunulmasına ilişkin 7.3.3 maddesinin (d) fıkrasının şartname metninden çıkarıldığı görülmüştür.  

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında; “Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

 

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İhale ilanında yer almayan söz konusu düzenlemelerin düzeltme ilanı yapılmaksızın düzenlenen zeyilname ile idari şartname metninden çıkarılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, düzenlenen zeyilnamenin ihale dokümanı satın alanlara usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği tespit edilmiştir. Şöyle ki, bahse konu zeyilname başvuru sahibine, ihale tarihi olan 23.01.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda, ihale dokümanı alanların ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnameyi dikkate alarak tekliflerini hazırlayabilmelerini temin etmek amacıyla, düzenlenen zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde ihale dokümanı alanlara tebliğ edilmesi gerektiğine ilişkin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesindeki usule uyulmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) İhale dokümanı üzerinde yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Anahtar teknik personel olarak; gıda mühendisi veya diyetisyen” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak idari şartnamede yer verilen söz konusu yeterlik kriterine ihale ilanında yer verilmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

 

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

 

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” hükmü,

 

İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde ise; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, anahtar teknik personele yönelik olarak idari şartnamede yapılan düzenlemeye ihale ilanında yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul