İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1285
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :78
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1285
Şikayetçi:
 Ek-Ay Temizlik İlaçlama Peyzaj Güvenlik ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti., Hersan Mahallesi Kurubulak Sokak K 2 No 38 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Güroymak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şirintepe Mahallesi Bitlis Yolu No 1 13800 Güroymak/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5259
Başvuruya konu ihale:
 2007/181838 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.05.82.G011/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Güroymak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ek-ay Temizlik İlaçlama Peyzaj Güvenlik ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5259 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuruya konu ihalede yol dahil asgari işçilik maliyeti ve sözleşme gideri dahil maliyetin 173.460,34 YTL olduğu, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin 173.470,34 YTL olduğu, giyim bedeli olarak toplam 10 YTL öngörüldüğü, idari şartnamenin 26.3 maddesinde giyim ile ilgili yazlık kışlık 2 adet iş giysisinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, şartnamedeki düzenlemeler karşısında firmanın teklifinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2-İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde; “Bulaşıcı hastalık takibi amacıyla portör muayenesi (gaita kültürü,akciğer grafisi), hepatit markırları, Anti HIV testleri ise işe başlarken verilecektir. Kontroller sonucunda enfeksiyon komitesince gerekli görülen personellere ek tetkikler tam teşekküllü devlet hastanesinde yapılacak ve bununla ilgili giderler firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmesine rağmen ihale uhdesinde kalan firmanın teklifinin bu giderleri dahi karşılamadığı, ihale komisyonunun idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirlenen teklif fiyata dahil olan masrafları göz önüne almayarak ihaleyi sonuçlandırdığı,

 

3- İdarenin sözleşmeyi yasal süreyi beklemeden imzaladığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddialarına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

         

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

         

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.     

 

         

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adı; “2008-2009 Yılı 22 Ay 15 Günlük 10 Kişi ile Genel Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmetleri Alımı” olarak belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3.Personele yol bedeli olarak günlük brüt 1 YTL nakdi olarak ödenecek (26 gün) ve bu tutar ücret bordrosunda gösterilecektir.

İdarece belirlenecek olan yazlık ve kışlık 2 adet iş giysisi ayni olarak verilmesi öngörülmüş olup, teklif fiyata dahildir.

Bulaşıcı hastalık takibi amacıyla portör muayenesi (gaita kültürü, akciğer grafisi), hepatit markırları, Anti HIV testleri ise işe başlarken verilecektir. Kontroller sonucunda enfeksiyon komitesince gerekli görülen personellere ek tetkikler tam teşekküllü devlet hastanesinde yapılacak ve bununla ilgili giderler firma tarafından ödenecektir.


İş kazası ve sigorta prim oranı % 2,5 dir.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetin Sunumu İle İlgili Kurallar” başlıklı  bölümünün 12 nci maddesinde; “Çalışanların , memur ve hastane kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyim kuşamları idarece belirlenecek, firma tarafından sağlanacaktır. Giyecekler %35 pamuk, %65 polyester, çekme payı %0, renk verme ve tüylenme olmayacak kumaştan olacaktır. Dikişleri düzgün, kenarları overloklu olacaktır. Rengi ve modeli hastane idaresi tarafından belirlenecektir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          İdari şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (işçilik, yol, %3 sözleşme gideri dahil, giyim hariç) 173.460,34 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

             İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 173.470,34 YTL olduğu, 20 adet iş elbisesi için 10,00 YTL giyim bedeli öngördüğü, porter muayenesi ve tetkikler için bedel öngörmediği, yukarıda belirlenen asgari maliyetten 10,00 YTL fazla fiyat teklif verdiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından giyime ilişkin faturanın idareye sunulduğu görülmekle birlikte; idari ve teknik şartnamedeki düzenlemeler karşısında giyim bedeli ile ilgili giderlerin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamanın ihale komisyonunca uygun görülmesi, anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddialarına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde; “…Bulaşıcı hastalık takibi amacıyla portör muayenesi (gaita kültürü, akciğer grafisi), hepatit markırları, Anti HIV testleri ise işe başlarken verilecektir. Kontroller sonucunda enfeksiyon komitesince gerekli görülen personellere ek tetkikler tam teşekküllü devlet hastanesinde yapılacak ve bununla ilgili giderler firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar,”

 

Aynı Kanunun 127 nci maddesinde ise, “126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye dercolunur.” hükmü mevcuttur.

 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

           

Anılan Kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan, portör muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir.

 

İdarece portör muayenesi ve tetkiklere ilişkin olarak idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde düzenleme yapılmış olmakla birlikte, anılan hükümler çerçevesinde portör muayenesinin ücretsiz olması, tetkiklerin ise önemli bir teklif bileşeni olmadığı, dolayısıyla genel giderler içinde değerlendirileceğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

          3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibine kesinleşen ihale kararının 04.02.2008 tarihinde bildirildiği, başvuru sahibi tarafından 07.02.2008 tarihinde idare kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan şikayet başvurusu üzerine idarece şikayeti sonuçlandıran 07.02.2008 tarihli kararın şikayetçiye 13.02.2008 tarihinde bildirimini izleyen günden itibaren Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 13.02.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (ğ) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H /b) bendinde; “…Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede resmi ve dini bayramlarda işçi çalıştırılacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı, teknik şartnamenin “Hizmetin Sunumu İle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; “Resmi ve dini bayramlarda hizmet aksatılmadan yürütülecektir.” düzenlemesine yer verildiği, yaklaşık maliyet hesaplanması aşamasında da maliyet unsuru olarak dikkate alınmadığı belirlenmiştir.

 

            İdarece resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için idari şartnamede düzenleme yapması ve yapılacak düzenlemede anılan günlerde kaç işçi ile kaç gün çalışılacağı hususunun açıkça belirlenmesi gerekirken teknik şartnamede yapılan düzenleme ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyeceğinden, ayrıca işin yerine getirilmesi aşamasında hukuki ihtilaflara yol açacağından düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul