İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1286
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :79
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1286
Şikayetçi:
 SFK Medikal Yemekçilik Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Ahmet Şimşek Çarşısı No 12 K 1 33010 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No 23/A MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5668
Başvuruya konu ihale:
 2007/171047 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 08.06.25.G011/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak SFK Medikal Yemekçilik Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 24.12.2007 tarihinde ihalesi yapılan malzeme dahil yemek pişirme, servis ve sonrası hizmet alımı ihalesine istekli olarak katılmak istemelerine rağmen idari şartnamenin kapasite ve standartlara ilişkin belgeler başlıklı 7.3.5. maddesinin (c) bendinde “İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin ve ruhsat, (ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı)”, (d) bendinde “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen çalışma izin belgesi (gıda maddeleri üreten iş yerlerine ait çalışma izin belgesi) ihale dosyasının içinde verilecektir” düzenlemesi yapıldığından dolayı ihaleye teklif veremedikleri, ihale konusu hizmet alımı için kullanıma tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, anılan belgelerin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu düzenlemelerden dolayı ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin "Kalite ve standarda ilişkin belgeler " başlıklı 7.3.5. maddesinin (c) bendinde; “İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin ve ruhsat (ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı.)”, (d) bendinde; “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen çalışma izin belgesi (gıda maddeleri üreten iş yerlerine ait çalışma izin belgesi)” istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; “… Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihi itibarı ile yürürlükte olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

            b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

            c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

            e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini,

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

            k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayrisıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 17.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1284 sayılı kararı ile iptal edildiğinden iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul