İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1288
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :82
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1288
Şikayetçi:
 Also Gıda İnşaat Turizm Tic. A.Ş., Çilingiler Caddesi Banka Sokak No:4 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Şükrüpaşa Mah. Yeni Emniyet Cad. No:2 22130 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3813
Başvuruya konu ihale:
 2007/194731 İhale Kayıt Numaralı “Yasadışı Göçmenler İçin Üç Öğün (Sabah,Öğle, Akşam) Sulu Yemek ve Sevk İşlemleri Sırasında Kumanya Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.04.48.G012/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yasadışı Göçmenler İçin Üç Öğün (Sabah,Öğle, Akşam) Sulu Yemek ve Sevk İşlemleri Sırasında Kumanya Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Also Gıda İnşaat Turizm Tic. A.Ş.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale konusu işe ait ilan ve idari şartname maddelerinin birbirini tutmadığı, idari şartnamenin 7.2.1. “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlıklı bendin 7.2.1.1. numaralı alt bendinde; “Bu belgenin istenmesi” şeklinde düzenlendiği, bu ifadenin söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak ihaleye sunulması gerektiği yorumuna sebebiyet verdiği, buna göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu belgeleri sunmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2- Firmalarının kurum bünyesinde yemek işi yapacağı, ancak TSE ilaçlama yeterlik belgesine sahip olmadıklarından ve firmalarının bünyesinde ziraat mühendisi veya kimya mühendisi çalıştırmadıklarından ilaçlama işini bu belgeye sahip kişi veya firmalara yaptıracakları, bu hususun ise ihale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamaz hükmüne  aykırılık oluşturduğu,

 

3- İhale dokümanında yüklenicinin çalıştıracağı personelin yemek, yol ve giyecek ihtiyacının ne şekilde karşılanacağı konusunda düzenleme yapılmadığı, ayrıca idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin en düşük fiyat teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı,

           

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3 maddesinde iş deneyim belgelerinin, makine tesis ve ekipmana ilişkin belgelerin ve kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenildiği, “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler”  başlıklı bir maddeye yer verilmediği,

 

            “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlığı altında, idari şartnamenin, “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlıklı 7.2.1 maddesinde “Bu belge istenmesi” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi uyarınca, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerinde ancak Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen limitin üzerinde olmayan ihalelerde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin ve isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı konusu ise, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve anılan Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenebilmektedir.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen limitin üzerinde olmayan başvuruya konu ihalede, bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin, isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olmadığı, nitekim ihaleye katılımda istenilen yeterlik kriterleri ile ilgili olarak, idari şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan düzenleme incelendiğinde, 7.2 maddesinde “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlığı altında, idari şartnamenin, “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlıklı 7.2.1 maddesinde sadece “Bu belge istenmesi” ifadesine yer verildiği, anılan belgeler ile ilgili olarak başkaca ve ayrıntılı bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrıca ihale ilanında da “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlığına dahi yer verilmediği göz önüne alındığında, söz konusu ihalede anılan belgelerin yeterlik kriteri olarak istenilmediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında bankalardan temin edilecek belgelerin yer almadığı ve bu çerçevede hiçbir isteklinin teklif dosyası kapsamında söz konusu belgelerin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

            2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihalenin adının “Yasadışı Göçmenler İçin Üç Öğün (Sabah,Öğle, Akşam) Sulu Yemek ve Sevk İşlemleri Sırasında Kumanya Hizmet Alımı” ihalesi, miktarının 125.195 kişiye günlük üç öğün (sabah, öğle, akşam) sulu yemek pişirilip dağıtılması ve sevk işlemleri sırasında kumanya verilmesi hizmet alımı”  işi olduğu,

 

            Teknik şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Yemek dağıtımından sonra firma personeli tarafından yapılacak temizlik işlemi için kullanılacak temizlik malzemeleri yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İhale dokümanının incelenmesi neticesinde, ilaçlama işi konusunda ise herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve idarece ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı konusunda yapılan düzenlemenin de mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından, 13.01.2008 tarihinde ihale dokümanının satın alındığı, 18.01.2008 tarihinde ihaleye teklif verildiği, 28.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde teklif verme aşamasında ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak isteklilerin açıklama talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmış olmasına karşılık, teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar açıklama talebinde veya ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde;

 

 “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri vb. giderler teklif fiyata dahildir.

 

“26.1 maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde;  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İhale dokümanının incelenmesi neticesinde, yemek için her türlü alet ve teçhizatın yüklenici tarafından sağlanacağı ve işin ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, ihale konusu işin maliyetinde, işçilik maliyetinden çok malzemelerin maliyetinin ağırlık kazandığı, dolayısıyla söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu çerçevede çalışacak personele ait yemek, yol ve giyecek giderine ilişkin bir düzenleme yapılmamasının bir eksiklik olarak kabul edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin ihale dokümanında yemek, yol ve giyecek giderinin teklif fiyata dahil olup olmadığı konusunda düzenleme yapılması gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kanunun anılan hükmünde, tekliflerin Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirilmesinden sonra, belgelerinde herhangi bir eksikliği bulunmadığı tespit edilen ve teklifleri diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan isteklilerden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili açıklama istenilebileceği belirtilmiş olmakla birlikte, idarece en düşük fiyat teklifi veren isteklinin teklif ettiği fiyat ile ihale konusu işin gerçekleştirilebileceği anlaşıldığı takdirde, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin bu istekli üzerinde bırakılarak, ihaleyi sonuçlandırma yetkileri bulunmaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, ihalenin en düşük fiyat teklifi veren, idarece de teklifi diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmeyen Susesi Gıda Pet. Turz. İşl. A.Ş. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

                B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Başvuru sahibinin teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yazıldığı, fakat rakam ile yazılmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından ise, her ne kadar birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde toplam tutar rakam olarak yazılmış olsa da, birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ile yazılmadığı, bu hususun mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

2- Başvuru sahibi tarafından “Yemekhane, Lokal ve Tabldot Hizmetleri” işine ilişkin 23.01.2007 tarihli iş deneyim belgesinin ve söz konusu işe ait faturaların sunulduğu, anılan belgenin Maden Çimento San. İşl. ve Tic. A.Ş. tarafından verildiği, sözleşme tarihinin 31.10.2003, belge tutarının 269.038,08 YTL olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerde iş deneyimini tevsik için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecektir. Ancak iş deneyimini tevsik için istekliler tarafından sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler sunulabilecektir.

 

Buna göre özel sektöre taahhüt edilen hizmet alımı işi için düzenlenen iş deneyim belgesinin iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından özel sektöre taahhüt edilen hizmet işine ilişkin sözleşmenin sunulmamış olmasının, bunun yerine iş deneyim belgesi ve faturaların sunulmuş olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3- İhale üzerinde bırakılan Susesi Gıda Pet. Turz. İşl. A.Ş. tarafından Edirne Valiliği Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen 12.09.2007 tarih ve 7338 sayılı iş deneyim belgesinin sunulduğu, “Taşımalı Eğitim Sistemindeki İlköğretim Öğrencilerine Öğle Yemeği Temini” işine ilişkin söz konusu belgede keşif tutarının 198.930,00 YTL olduğu, sözleşme tarihinin ve belge tutarının ise belirtilmediği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; “Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü,

 

59 uncu maddesinin (e) bendinde; “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

İş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulması gereken iş deneyim belgelerinde belge tutarı ve sözleşme tarihinin belirtilmesi, söz konusu işin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde, sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun tespiti açısından önem arz ettiğinden, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer almayan belge tutarı ve sözleşme tarihi konusunda inceleme yapıldıktan sonra değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul