İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1289
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :83
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1289
Şikayetçi:
 Beyaz Saray İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bülbül Mahallesi Konuk Caddesi Şebinkarahisar/GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhsaniye Mah. 4935 Sokak No:3 33079 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6462
Başvuruya konu ihale:
 2007/175123 İhale Kayıt Numaralı “MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.06.82.G012/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beyaz Saray İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Beyaz Saray İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.02.2008 tarih ve 6462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin pilot ortağa ait olan ISO belgesinde “Yemek üretimi ve sunumu hizmeti” yazdığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak “kendi ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ISO belgesi”nin istenildiği, ancak uluslar arası akreditasyon rehberinde kendi veya müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi şeklinde bir ayrım bulunmadığı, sadece “Yemek Üretimi ve Sunumu” şeklinde bir kodun bulunduğu, dolayısıyla firmalarının söz konusu standarda sahip olduğu bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.3.4. “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinin (a) bendinde; “İstekliler kendilerine ait TSE/TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınan kendi ve müşterilerinin tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 serisi kalite sistem belgesinin aslı veya noter onaylı suretini verecektir. İş ortaklıklarında pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yapılan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yemeğin pişirilmesi işi hastane mutfağında yapılacaktır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur… İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” hükmüne yer verilmiş ve devam eden hükümlerinde söz konusu belgelere ilişkin kriterler açıklanmıştır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII. Maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar”ın düzenlendiği (L) bendinde;

 

“İdareler tarafından isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterlerin, idari şartnamelerin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri”  başlıklı maddesinin   “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler”  başlıklı alt maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

İdareler bu düzenlemelerini, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standarda  ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesini esas alarak yapmalıdırlar. İhale konusu alımla ilgisi olmayan ve rekabeti engelleyecek şekilde belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İdarelerce bu belgelere ilişkin düzenleme yapılması durumunda idari şartnamede bu belgelerin “Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu” olduğu belirtilmelidir. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının  Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.” hükümleri ile idarelerce kalite yönetim sistem belgesi, vb. istenilmesi halinde idari şartnamenin ilgili maddesinde bu belgelerle ilgili kriterlerin belirtilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

              İdarece yapılan düzenleme ile kendi ve müşterilerinin tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 serisi kalite sistem belgesinin istenildiği, başvuru sahibince süresinde dokümana itiraz edilmediği, söz konusu düzenlemeye göre de başvuru sahibinin sunduğu ISO 9000 serisi kalite sistem belgesinin yemek üretimi ve sunumu hizmetini içerdiğinden idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmekte ise de; incelemeye konu ihale Kurulun  17.03.2008  tarih ve 2008/UH.Z-1287 sayılı kararıyla iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul