İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1290
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :85
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1290
Şikayetçi:
 Korzay Mühendislik Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Çarşı Mah. Topçu İşhanı Kat:5 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Rize İl Müdürlüğü, Tophane Mah. Cumhuriyet Cad. No :248 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7265
Başvuruya konu ihale:
 2008/8940 İhale Kayıt Numaralı “El Bilgisayarı İle 2. İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.07.67.G014/2008-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Rize İl Müdürlüğü tarafından 22.02.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında yapılan “El Bilgisayarı İle 2. İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma” ihalesine ilişkin olarak Korzay Mühendislik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarih ve 7265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ilanda yer alan işin adı ile ihale dokümanında yer alan adının farklı olduğu, ihalede isteklilere bedeli karşılığı sehven  bu ihale konusu olan El Bilgisayarı ile 2. İhbar Dağıtma Kesme açma işine ait ihale dokümanı yerine El Bilgisayarı (GPRS) ile 2. İhbar Dağıtma Kesme açma işine ait ihale dokümanı verildiği, işin El Bilgisayarı (GPRS) ile yapılması halinde farklı maliyetlerin ortaya çıkacağı, nitekim isteklilerin maliyet ve yorumlamalarının farklı olduğu, bu ihaleye iştirak eden isteklilerden bir tanesinin işin adı bölümüne “El Bilgisayarı (GPRS) ile 2. İhbar Dağıtma Kesme Açma” işi olarak teklif verdiği, ayrıca 6 ayrı işin birleştirilerek tek ihaleye çıkıldığı  iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ise; “Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-517 sayılı Kararıyla TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin “36 kV ve Altındaki Enerji Dağıtımı ve Ticareti”, ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Elektrik Sayaçlarının Endekslerinin Okunması ve Fatura Bildirimi Dağıtılması İle İhbarname Dağıtımı ve Borçtan Dolayı Enerji Kesme Açma” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, İhalenin TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı bir elektrik dağıtım şirketi olan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Rize İl Müdürlüğünce istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul