İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1291
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :86
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1291
Şikayetçi:
 Erdağ Sosyal Hizmetler İnş. Temz. Taah. Turz. Gıda Otom. Mak. Peyzaj San. ve Tic. Ltd Şti., Milli Egemenlik Cad. Onur Apt. Nu: 12/12 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2008 / 3536
Başvuruya konu ihale:
 2007/200846 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayaçlarının Okunması, Kesme - Bağlama ve Arızalı Su Sayaçlarının Değişimi Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.04.29.G014/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Sayaçlarının Okunması, Kesme - Bağlama ve Arızalı Su Sayaçlarının Değişimi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Erdağ Sosyal Hizmetler İnş. Temz. Taah. Turz. Gıda Otom. Mak. Peyzaj San. ve Tic. Ltd Şti’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.01.2008 tarih ve 3536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, teklifin sunulduğu tarih itibariyle asgari maliyeti karşılamadığı, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinde eski asgari ücretin yahut yeni asgari ücret tutarının esas alındığının bilinmediği, 2008 yılı tutarına göre hesaplanmış olması durumunda en avantajlı teklif sahibinin kendileri olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan NKA Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihli teklif mektubu üzerinde yapılan incelemede firmanın ihaleye 305.000,00 YTL götürü bedel teklif sunduğu görülmüştür.

 

18.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“…Personel yemek gideri günlük brüt (6 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmi İki) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Sıra

İşçinin Pozisyonu

Asgari Ücretten Fazlası %

1

26 adet işçi

20

 

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (iki) olarak tespit edilmiştir.”,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde ise; “İşin süresi 335 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.02.2008; işi bitirme tarihi 31.12.2008’dir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, dolayısıyla işin süresinin 11 ay olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine idari şartnamenin 48 inci maddesinde; “asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkının yükleniciye ödeneceği” düzenlenmiştir.

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde 26 işçi için 11 aylık asgari işçilik maliyet tutarının 298.061,94 YTL olarak hesaplandığı, söz konusu hesaplamada 2007 yılına ait asgari ücretin %20 fazlası olan 702,00 YTL ’nin esas alındığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede asgari işçilik maliyetinin ihale tarihi olan 18.01.2008 itibariyle 308.086,49 YTL olduğu, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan firmanın 305.000,00 YTL’lik teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı anlaşılmış ve idare tarafından herhangi bir istekli için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

  a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

  Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

             

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/H- b bölümünde;

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, personel çalıştırılmasına dayalı sayaç okuma, kesme ve açma işine konu ihalede, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yaparak asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifleri reddetmesi gerekirken, sorgulama yapmadan ihaleyi asgari işçilik maliyeti altında kalan teklif sahibi istekli üzerinde bırakması yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

18.01.2008 tarihli ihale komisyon kararında isteklilerden Simatel Ltd. Şti.’nin teklif zarfının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Yine aynı tarihli “Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” üzerinde yapılan incelemede anılan isteklinin “ihale zarfı üzerinde işin tanımı yapılmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasında idarece onaylı bir örneği gönderilen Simatel Ltd. Şti’ne ait teklif zarfının üzerinde; isteklinin ticaret unvanı ve adresi ile idarenin adı ve adresinin bulunduğu, ihale konusu işin adının yazılmamakla birlikte İhale Kayıt Numarası’nın (İKN) doğru olarak yazıldığı, zarfın yapıştırılan yerinin firma tarafından kaşelendiği ve imzalandığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında, anılan firmanın teklif dosyasında sadece teklif zarfı örneğinin bulunduğu, başka bir belgenin yer almadığı, dolayısıyla isteklinin teklif zarfının değerlendirmeye alınmadığı kendisine açılmadan iade edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı KanununTekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde;Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir…” hükmü, 

 

“Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde ise;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” hükmü yer almaktadır. 

 

Simatel Ltd. Şti.’ne ait zarfın üzerinde ihale konusu işin adı yazılmamakla birlikte İhale Kayıt Numarası’nın (İKN) doğru olarak yazıldığı, Kanun hükmünün, teklifin hangi işe ait olduğunun yazılmasını istemesindeki amacının, teklif zarfının hangi ihaleye ilişkin verildiğinin anlaşılması ve muhtemel karışıklıkların engellenmesi olduğu, söz konusu zarfın üzerindeki ihale kayıt numarasından teklifin hangi işe ait ihaleye verildiğinin anlaşıldığı, isteklinin zarfının uygun kabul edilerek değerlendirmeye alınması gerektiği halde ilk oturumda açılmadan iade edilmesi yönündeki ihale komisyonu işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Anılan Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca isteklilerin huzurunda ilk oturumda yapılması zorunlu olan işlemlerde aykırılık olmasına rağmen 37 ve izleyen maddelere göre değerlendirmeye devam edildiğinden, daha sonra aykırılıkların giderilmesi yoluyla ilk oturumun ihya edilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 31.01.2008 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, ihalenin 18.01.2008 tarihinde gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin idareye 23.01.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin aynı tarihte şikayet başvurusunu reddi üzerine 31.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan ihale işlem dosyasında 04.02.2008 tarih ve 25 sayılı yazı ile idarenin ihale sürecine devam etmesi yönünde bir karar aldığı görülmüş olsa da, ihale sürecinin sözleşmenin imzalanmasıyla sona ermesi sebebiyle, sözleşmenin imzalanmasından sonra alınan söz konusu kararın bir ivedilik ve kamu yararı kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığı, anılan kararın herhangi bir hükmünün olmadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 23.01.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 31.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul