• Karar No: 2008/UH.Z-1292
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :87
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1292
Şikayetçi:
 İlhan Müteahhitlik İnş. Turizm Elek. Tem. Hiz. Gıda Teks. Nak. Petrol Ürün. ve Yemek. Ltd. Şti, Yeni Mahalle Emrullah Efendi Cad. Kalender Apt. No: 2/16 K.5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği,Yıldız Mah. Donatım Sok. No:3 Lüleburgaz /KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4062
Başvuruya konu ihale:
 2007/189538 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 08.04.81.G015/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliğince 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemesiz  Genel Temizlik Hizmet Alımıihalesine ilişkin olarak İlhan Müteahhitlik İnş. Turizm Elek. Tem. Hiz. Gıda Teks. Nak. Petrol Ürün. ve Yemek. Ltd. Şti.nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2008 tarih ve 4062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, tıbbi atık taşıma görevlilerinin giyeceği özel giysiler için maliyet öngörmemeleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, bu giysilerin genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubu cetvelinde aritmetik hata olmasına rağmen herhangi bir düzeltme yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ilişkin olarak, işe ait ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin, 11  Ay Süreli 31 Kişi ile Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımından ibaret olduğu hususuna yer verilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, işe  ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 2 olduğu, resmi ve dini bayramlarda toplam 132 gün çalışılacağı ve bu günlerde asgari ücret üzerinden fazla ödeme yapılacağı hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, yüklenici firmanın idarenin onaylayacağı ve üzerinde sadece yüklenici firmanın adının yazılı olduğu ve kimlik kartının bulunduğu kıyafetleri işe başlama gününe kadar temin edeceği, çalıştırılacak işçilerin giyim giderlerinin yükleniciye ait olduğu, 4 üncü maddesinde, tıbbi atık deposunun temizlenmesi esnasında görevli işçiler için koruyucu turuncu elbise, eldiven, koruyucu gözlük, maske ve çizmenin giyilmek zorunda olunduğu, 9 uncu maddesinde, işçilere 2 takım iş önlüğünün firma tarafından verileceği hususları yer almaktadır.

 

            İşçilik ücreti, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve % 3 sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı 253.907,34 YTL’dir.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, isteklilerden Batman Sarıgül İnş. Tic. Ltd. Şti., İlhan Müt. Ltd. Şti. ve Bentem Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük olduğunun idarece tespit edildiği ve bu isteklilerden 31.12.2007 tarihli yazılarla teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili belgelendirilmek suretiyle yapılacak yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, isteklilerden Bentem Tic. Ltd. Şti.nin  giyim hariç asgari ücret üzerinden işçilik maliyetini 253.907,34 YTL, % 3 sözleşme giderleri dahil giyecek bedelini ise 415,90 YTL olarak belirlediği, ayrıca, 185,57 YTL firma karı öngörüldüğü yazılı açıklamanın ekine işçilik hesaplaması ile iş önlüğüne ilişkin taahhütnamenin konulduğu, tıbbi atık toplanması sırasında giyilecek kıyafete ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

 

İlhan Müt. Ltd. Şti.nin giyim hariç asgari ücret üzerinden işçilik maliyetini 253.907,34 YTL, % 3 sözleşme giderleri dahil giyecek bedelini ise 92,60 YTL olarak belirlediği, ayrıca, 0,11 YTL genel gider ve kar öngördüğü, açıklamanın ekine işçilik hesaplaması ile iş önlüğüne ilişkin taahhütnamenin konulduğu, tıbbi atık toplanması sırasında giyilecek kıyafete ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

 

Batman Sarıgül İnş. Tic. Ltd. Şti.nin ise, süresi içinde açıklamada bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

11.01.2008 tarihli ihale komisyon kararında da, isteklilerden Bentem Tic. Ltd. Şti. ve İlhan Müt. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklaması kapsamında tıbbi atıkların toplanması esnasında giyilecek kıyafete ilişkin herhangi bir maliyet öngörmedikleri ve bu konuda açıklama yapmadıkları için açıklamalarının yeterli ve gerçekçi bulunmadığı hususuna yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümünde,  Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan, idarece sağlıklı bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilmesi için, ihale konusu işin maliyet bileşenlerinin ihale dokümanında açık bir şekilde ve tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, işe ait teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, tıbbi atık deposunun temizlenmesi esnasında görevli işçiler için koruyucu turuncu elbise, eldiven, koruyucu gözlük, maske ve çizmenin giyilmek zorunda olunduğunun belirtilmesi ve yaklaşık maliyet hesaplamasında 1 adet üzerinden bu kaleme ilişkin maliyet hesaplamasının yapıldığının anlaşılmasına rağmen, ihale dokümanında söz konusu giyeceğin kaç adet olarak temin edileceği ve bunun masraflarının da yüklenici tarafından karşılanıp karşılanmayacağı hususuna açıkça yer verilmemesinin tereddüt yaratıcı bir durum oluşturduğu, zira, açıklama sunan iki isteklinin de bu maliyet kalemine ilişkin açıklamada bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu hususun düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde 1 kalemin “Genel Temizlik Hizmet Alımı” olarak öngörüldüğü, birimin “kişi”, miktarın ise “31” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubu eki cetvelde, birimin 31, miktarın ise kişi olarak gösterildiği, teklif edilen birim fiyatın “82.33,00 YTL”, toplam tutarın ise “255.223,00 YTL” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Birim fiyat teklif cetvellerindeki aritmetik hataya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “4734 sayılı Kanun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş olan teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir.

İstekliler tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunun Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan Standart Forma uygun olarak  hazırlanması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanuna göre birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin, birim fiyat eki cetvelde toplamı gösteren rakamla uyumlu olması ve teklif bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunludur. 

Kanunun aktarılan hükmüne göre, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamdaki hatalar sonucunda, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın hataların düzeltilmesi gerekmektedir.” yönünde açıklamaya yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu teklif mektubu eki cetvelinde, idarece öngörülen şeklinin aksine, “birim” yerine “miktar”, “miktar” yerine ise de “birim” öngörüldüğü, ayrıca, bu birim, miktar ve birim fiyat çarpımının toplam tutarı vermediği, bununla birlikte, teklif edilen birim fiyatın “82.33,00 YTL” olarak gösterilmesine rağmen, böyle bir rakamsal değerin bulunmadığı dikkate alındığında, idarece anılan isteklinin teklifini değerlendirilme dışı bırakılması gerekirken bu isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

  1) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu bilançonun noter onaylı ve firma kaşesiyle imzalanarak sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerekli olduğu hükme bağlanmış olmasına karşılık, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu bilançonun anılan yönetmelik hükmüne aykırı olarak, noter onaylı ve firma kaşesiyle sunulduğu anlaşıldığından, usulüne uygun bir şekilde bilançosunu sunmayan bu isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu gelir tablosunun noter onaylı ve firma kaşesiyle imzalanarak sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde, sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekli olduğu hükme bağlanmış olmasına karşılık, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu gelir tablosunun anılan yönetmelik hükmüne aykırı olarak, noter onaylı ve firma kaşesiyle sunulduğu anlaşıldığından, usulüne uygun bir şekilde gelir tablosunu sunmayan bu isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu teklif mektubu eki cetvelde, birimin “31”, miktarın ise “kişi” olarak gösterildiği, diğer taraftan, teklif edilen birim fiyatın “31.905,51 YTL”, toplam tutarın ise “350.960,61 YTL” olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde 1 kalemin “Genel Temizlik Hizmet Alımı” olarak öngörüldüğü, birimin “kişi”, miktarın ise “31” olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Birim fiyat teklif cetvellerindeki aritmetik hataya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “4734 sayılı Kanun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş olan teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir.

İstekliler tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunun Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan Standart Forma uygun olarak  hazırlanması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanuna göre birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin, birim fiyat eki cetvelde toplamı gösteren rakamla uyumlu olması ve teklif bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunludur. 

Kanunun aktarılan hükmüne göre, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamdaki hatalar sonucunda, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın hataların düzeltilmesi gerekmektedir.     yönünde açıklamaya yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif mektubu eki cetvelde, idarece öngörülen şeklinin aksine, “birim” yerine “miktar”, “miktar” yerine ise de “birim” öngörüldüğü, ayrıca, bu birim, miktar ve birim fiyat çarpımının toplam tutarı vermediği, bununla birlikte, teklif edilen birim fiyatın “31.905,51 YTL” olarak gösterilmesine karşılık, bu birim, miktar ve birim fiyat çarpımının toplam tutarı vermediği dikkate alındığında, anılan isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerekirken, bu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında tıbbi atıkların toplanması sırasında giyilecek kıyafetin sayısının belirlenmediği, bu hususun tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engellediği, ayrıca, ihale dokümanında yer alan düzenlemelere ve sunulan belgelere göre ortada geçerli bir teklif kalmadığı dikkate alındığında, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul