İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1294
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :90
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1294
Şikayetçi:
 Kemal Çağlar İnş. Özel Güvenlik Sistemleri Tic. ve San. Ltd. Şti., Bahçelievler Cengiz Topel Cad. Kahraman Sokak Şafak Apt. No: 1 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah. Hastane Cad. No: 38 31100 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4648
Başvuruya konu ihale:
 2007/175300 İhale Kayıt Numaralı “MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2008 Yılı Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.05.15.G015/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2008 Yılı Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kemal Çağlar İnş. Özel Güvenlik Sistemleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,           

 

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmekte ve idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılması istenilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının ve İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, söz konusu iş olarak, “100 işçi ile 11 ay (onbir ay) süreli Malzeme Dahil Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama İşi”, işin yapılacağı yer olarak da hastane binası ve ekleri gösterilmiştir. İdari Şartnamede işin 01.02.2008-31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, (KDV hariç) resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

            26.2 (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3 Ayrıca çalıştırılacak personelin yol, yemek ve giyecek giderleri istekli tarafından karşılanacaktır. İstekli bir kişiye aylık yemek gideri 78,00 YTL (yetmişsekiz YTL), yol gideri 39,00 YTL (Otuzdokuz YTL), temizlik malzemesi giderleri 20,00 YTL (yirmi YTL) hesaplanan bu giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            26.5 Bu ihalede sigorta risk prim oranı % 2 olarak uygulanacaktır.

 

            26.6 (22.05.2003 tarihi 4857 nolu İş Kanunu Resmi Gazete yayım tarihi 10.06.2003 sayısı:25134) Müteahhit firma çalışan işçilere Resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. 2008 yılının 01.02.2008 ve 31.12.2008 tarihleri arasında 12 resmi tatil günü olacağından çalıştırılacak olan 30 işçiye hesaplanan günlük tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır. 

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

            4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında; “2- Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas olacaktır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, İdari Şartnamede, temizlik malzemesi giderlerinin 20,00 YTL (yirmi YTL) olarak belirlendiği, bu durumun istekliler tarafından farklı algılandığı, idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında yukarıda anılan 20,00 YTL’lik tutarın dikkate alınmadığı ve  genel temizlik malzemesi gideri olarak bu hususa birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği görülmüştür. Diğer yandan, idare başvuru sahibinin şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevapta, 20,00 YTL tutarındaki temizlik malzemesi giderinin işte kullanılacak malzeme için değil, çalışan personelin şahsi temizliklerini sağlamaları için nakit olarak ödenmesi gereken bir tutar olduğunu bildirmiştir.

 

            Diğer yandan, idare tarafından, 24.12.2007 tarih ve 1154 sayılı yazı ile, 1.004.000,00 YTL teklif vermiş olan Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ den teklif ettiği fiyatın aşırı düşük olması sebebiyle açıklamada bulunması istenilmiştir. Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti, 28.12.2007 tarihli cevabında, asgari işçilik maliyeti olarak 971.588,08 YTL, İdari Şartnamede öngörülen temizlik malzemesi bedeli olarak 22.000,00 YTL, giyim bedeli olarak 6.489,00 YTL, ilaç bedeli olarak 2.750,00 YTL, öngörülmeyen giderler ve firma karı olarak da 1.172,92 YTL, toplam teklif bedeli olarak ise, 1.004.000,00 YTL teklif verdiğini bildirmiş, Teknik Şartnamede yer alan “temizlik malzemesi” için bir bedel öngörmemiştir. Yukarıda, İdari Şartnamede, temizlik malzemesi giderlerinin 20,00 YTL (yirmi YTL) olarak belirlendiği bu durumun istekliler tarafından farklı olarak algılandığı, idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında anılan 20,00 YTL’lik tutarın dikkate alınmadığı ve  genel temizlik malzemesi gideri olarak bu hususa birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği, ayrıca temizlik için bir tutar öngörülmediği dikkate alındığında bu hususların sağlıklı teklif verilmesini engelleyen ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılığa yol açtığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ahça Yolcu ve Yük Taş. Tem. Med. Tur. Gıda ve Tem. Mad. Paz. İnş. Kafe İth. Mad. Zir. Tic. Ltd. Şti.’ den 24.12.2007  tarih ve 1156 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenmiştir. Ahça Yolcu ve Yük Taş. Tem. Med. Tur. Gıda ve Tem. Mad. Paz. İnş. Kafe İth. Mad. Zir. Tic. Ltd. Şti. 28.12.2007 tarihinde, asgari işçilik maliyeti 971.588,08 YTL, işçilere verilecek temizlik gideri 22.000,00 YTL, işçilere verilecek iş elbisesi 4.098,00 YTL, ilaçlama bedeli 2.200,00 YTL, temizlik malzemesi gideri 4.950,00 YTL, firma karı 1.663,92 YTL, toplam teklif bedeli olarak ise, 1.006.500,00 YTL teklif verdiğini bildirmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması idare tarafından kabul edilmiş olsa da, anılan isteklinin temizlik malzemesi bedelini faturalandırmadığı, ayrıca, raporun A) 1 inci bölümünde yapılan tespitler göz önüne alındığında, ihalenin Ahça Yolcu ve Yük Taş. Tem. Med. Tur. Gıda ve Tem. Mad. Paz. İnş. Kafe İth. Mad. Zir. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak ihale dokümanında temizlik malzemelerine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamasının düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul