İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1298
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :95
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1298
Şikayetçi:
 Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Tem. ve Konfeksiyon Tic. ve San. Ltd. Şti., Cumhuriyet Bulvarı No: 121 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Paşabahçe Devlet Hastanesi Başhekimliği, Sahip Molla Caddesi Kısayol Sok. No: 1 Paşabahçe/ Beykoz / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5722
Başvuruya konu ihale:
 2007/184967 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 08.0627.0075/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Paşabahçe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Tem. ve Konfeksiyon Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 7.2 maddesi, teknik şartnamenin 3.1.9, 5.1 ve 5.10 maddelerinin mevzuata aykırı olması nedeniyle isteklileri teklif vermede tereddüde düşürdüğü, kendilerinin de bu nedenle teklif veremedikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını 10.01.2008 tarihinde satın almış olduğu, başvuruya konu ihaleye  teklif vermediği, itirazen şikayet başvurusunun ihale dokümanına yönelik olduğu tespit edilmiştir. 

 

İdari şartnamenin 7.2 maddesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

Başvuruya konu ihalede idarece düzenlenen idari şartnamenin “ Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler “ başlıklı 7.2. maddesinde bir düzenleme yapılmadığı ve boş bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin  (b) bendinde yer aldığı üzere, ihale ilanının 2007 yılında yayınlandığı göz önüne alındığında eşik değerin 882.352 YTL olduğu, söz konusu ihalede idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin eşik değerin altında hesaplandığı,  başvuru sahibinin iddia konusu ettiği ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince ancak yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya eşik değeri aşan ihalelerde idarelerce istenilmesi zorunlu olduğundan ve idarece  takdir yetkisinin ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin  istenilmemesi yönünde kullanılmış olması nedeniyle ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Teknik şartnamenin  3.1.9 maddesinde yer alan düzenlemeye idari şartname ve ihale ilanında yer verilmediği ve bu hususun yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda tereddüte sebep olduğu yönündeki  iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İdarece hazırlanan Teknik  Şartnamenin 3.1.9 maddesinin;

 

Müteahhit firma, hastane mutfağında herhangi bir nedenle yemek pişirilememesi halinde taahhüt ettiği yemeği dışarıdan temin edeceğine dair noter tasdikli taahhütname verecektir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan düzenleme ile istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması istenen noter tasdikli taahhütnameye, işe ait ihale ilanında ve İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde yer verilmediği, ayrıca idarece düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda söz konusu taahhütname için ayrı bir sütun açılmadığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında da böyle bir taahhütnamenin bulunmadığı, ancak idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu hususu göz ardı ederek değerlendirme yapmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda ihale dokümanının, (idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı vb.) bir bütün olduğu göz önüne alındığında, başvuruya konu ihalede bu hususun işin yürütülmesi aşamasında oldukça önemli bir husus olduğu ve idarece gerçekleştirilen uygulamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.      

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56.3 maddesinin ise;

 

İstekli firma hastane mutfağında meydana gelecek muhtemel arıza hallerinde yemek pişirme işini aksatmadan yürütmek zorundadır. Meydana gelen arıza sonucu yemek hizmetinin sunumunun   kesintiye uğramaması için ihale uhdesinde kalan firma en az 2000 yemek kapasiteli T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan gıda üretim izin belgesine sahip bir yemek firmasıyla sözleşme yapacaktır. Sözleşmeden önce bu sözleşme idareye ibraz edilecektir.” düzenlendiği  görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve istenen sözleşmenin, sözleşmeden önce idareye ibraz edilecek bir belge olduğu, aslında idarenin böyle bir sözleşmeyi sözleşme imzalanmadan önce istemiş olmasının, muhtemel arıza halinde  sorunu çözmeyeceği, çünkü ihale üzerinde kalan firmanın, başka bir firma ile yapmış olduğu sözleşmenin bir yaptırımının da olmayacağı,  ayrıca teklif vermeyi engelleyecek bir husus da olmadığı  göz önüne alındığında söz konusu düzenleme ilgili mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartnamenin 5.1 maddesindeki düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Teknik  Şartnamenin 5.1 maddesinin;

 

Çalıştırılacak personel, hastane idaresinin onayı üzerine göreve başlayabilecektir. Hastane idaresi yeni işe alınacakları mülakata tabi tutacak ve hizmetin gerektirdiği belgeleri isteyecektir. Firma hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam etmeyecektir. Yemekhanelerde, servis ofislerinde ve meydan hizmetlerinde çalıştırılacak işçiler 18 yaşından küçük, kadın ise 45 erkek ise 50 yaşından büyük olmayacaktır. Hastane genel kurallarına ya da şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket etmeyen işçiler hastane idaresinin bildirimini müteakip işten çıkartılarak en geç 24 saat içinde yerine yenisi istihdam edilecektir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında;

 

“a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde  hükümler  konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan teknik şartnamenin ilgili hükmünden, idarenin amacının ihale konusu işte çalıştırılacak personelin hizmetin gerektirdiği ve idarece belirlenen şartlara uygun olup olmadığı hususundaki yetkisine ilişkin olduğu, firmanın işe alacağı veya işten çıkaracağı personelle ilgili kararına bir müdahalenin bulunmadığı, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan hükümlere aykırı bir düzenleme olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Yine Teknik Şartnamenin 5.10 maddesindeki düzenleme ile  söz konusu ihalede alt yüklenici kullanılmadığı halde mer’i mevzuatın idareye vermediği bir yetki ve görevin kullanılması anlamına geldiği ve bu durumun önemli bir yasa ihlali olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik  Şartnamenin 5.10 maddesinin;

 

Hastane idaresi, belediye veya diğer yetkili kurumlar vasıtasıyla, firmanın ya da gıda maddesi satın aldığı taşeronların (örneğin ekmek) gıda tüzüğüne uygun üretim yapıp yapmadığını, çalışanların ve üretim  mahallinin hijyenik şartları taşıyıp taşımadığını denetlettirme yetkisine sahiptir. Denetim sırasında belirtilen eksikliklerin süresi içerisinde giderildiğinin firma tarafından hastane yönetimine bildirilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin zamanında giderilmemesi halinde gıda maddesi alımında bulunulacak yeni bir firma bildirme yetkisine  sahip olabileceği gibi kurum sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede, İdari Şartnamenin 18 inci maddesinde ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak işin yürütülmesi aşamasında, ihale üzerinde bırakılan firmanın gıda tüzüğüne uygun üretim yapıp yapmadığını denetlenmesi hususunda mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, idarenin ihale üzerinde bırakılan firmanın gıda maddesi satın aldığı taşeronların gıda tüzüğüne uygun üretim yapıp yapmadığını denetlenmesi konusunda yetkili olamayacağı, bu konudaki yetkilerin başka kamu kurum ve kuruluşlarının elinde olduğu, ayrıca idarenin yeni bir firma  bildirme yetkisinin olamayacağı böyle bir yetkinin kötüye kullanılabileceği ve bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak marka  ve ürün belirlenmesi sonucunu doğurabileceği ve idarenin  bu konudaki yetkisinin sadece 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesinin (b) gereğince sözleşmenin feshi şeklinde olacağı değerlendirildiğinden söz konusu iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca bu konuya ilişkin olarak  başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda bu konuya yer vermiş olmasına rağmen idarece alınan nihai kararda bu konunun incelenmediği ve bu konuda cevap verilmediği görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul