İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1299
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :113
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1299
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:79/20 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Başhekimliği, Hürriyet Caddesi Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7212
Başvuruya konu ihale:
 2007/191360 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2008 tarih ve 08.07.44.0201/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.03.2008 tarih ve 7212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusunda aykırılığı iddia edilen hususların yasal mesnetleri belirtildiği halde idarenin mevzuat hükümlerini dar yorumlamak suretiyle tespitler yaptığı ve ihale işlemlerinin devam ettirilmesinin telafisi zor durumlara sebebiyet verecek nitelikte olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvuru dilekçesinde ise;

 

            1) İhale konusu işin malzemeli temizlik hizmeti olduğu, idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmaya dayalı tüm hizmet ihaleleri benzer iş kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale konusu iş haricinde personel çalıştırılmasına dayalı diğer hizmet işlerine ait iş deneyim belgelerinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen her türlü hizmet alımı işini gerçekleştirmiş isteklilerin ihaleye iştirak edebilecekleri, idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde kalite belgesinin standart ve kapsamına ilişkin sadece temizlik hizmetine ilişkin belgeye yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İşin adında ve fiziki miktarında yer almamasına rağmen teknik şartnamede çamaşırların yıkanmasının yüklenici tarafından yerine getirileceğinin belirtildiği, buna rağmen sadece temizlik işine ait kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 07.03.2008 tarih ve 7212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; şikayet konusu işlemin farkına varıldığı tarih olarak 21.01.2008 tarihinin, idareye şikayet başvurusu tarihi olarak 05.02.2008 tarihinin belirtildiği, anılan başvuru üzerine, 10.03.2008 tarih ve 2008/AK.H-744.1 sayılı Kurul Kararı ile “İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            10.03.2008 tarih ve 1045 sayılı Kurum yazısı ile idareden ihale işlem dosyasının gönderilmesi istenilmiş, 12.03.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasında yer alan şikayet dilekçesinin incelenmesinden, başvuru sahibinin şikayet dilekçesinin 06.02.2008 tarih ve 739 sayı ile idare kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

           Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

           Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 21.01.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.02.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

           İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul