İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1300
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :140
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1300
Şikayetçi:
 Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi Ltd. Şti., Halil Sezai Erkut Caddesi Martı Sokak No:18/8 Etlik Keçiören / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Bağlarbaşı Mahallesi 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7490
Başvuruya konu ihale:
 2008/8478 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Nükleer Tıp Cihaz (22 Kalem-16140 Adet Çekim) Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 08.07.76.0078/2008-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Nükleer Tıp Cihaz (22 Kalem-16140 Adet Çekim) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarih ve 7490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dokümanında rekabeti engelleyici ve tek ürünü tarif eden şartlara yer verildiği, teknik Şartnamenin; “1.10 Gantry şişman hastaların görüntülenmesine olanak sağlayacak büyüklükte en az 90 cm genişliğinde olmalıdır. 1.17. Dedektör başlatma pozisyonuna en hızlı sürede ulaşarak zaman kaybını asgariye indirmek için gantri dönüş hızı en az 5 rpm olmalıdır. 1.19. Dedektörlerin enerji aralığı en az 60-900 keV aralığında olmalı ve yüksek enerjiye ekranlanmış olmalıdır. 2.1.Sistemin 140 keV için içsel (intrinsik) enerji rezolüsyonu %9,6’dan küçük olmalıdır. 2.2.Sistemin   içsel   (intrinsic)   uzaysal   rezolüsyonu FWHM3.4mm´den küçük olmalıdır. 2.4. Sistemin içsel (intrinsic) integral uniformitesi (UFOV) % 2.6´dan küçük olmalıdır.” maddelerinde yer alan hükümlerin eşitlik ve fonksiyonelliği ve fırsat eşitliğini öngörmediği, aksine isteklilerin rekabet alanını daralttığı, idareye yapılan 20.02.2008 tarihli başvuru ile teknik şartnamenin söz konusu maddelerinin yeniden ve nasıl düzenlenmesi gerektiği yönünde önerilerinin bildirildiği, yapılan başvuru üzerine idarece düzenlenen zeyilnamenin 27.02.2008 tarihli yazı ekinde taraflarına bildirildiği, ancak idarenin ihale dokümanında yaptığı değişikliklerin idareye bildirilen olumsuzlukları kaldırmadığı ve rekabeti arttırıcı nitelikler taşımadığı, ayrıca teknik şartnamenin “teknik dokümanın performans özellikleri” başlıklı 2.6. maddesinde yer alan; “hasta yatağı taşıma kapasitesi en az 200 kg. olmalıdır." şartının da başlı başına rekabeti yok edici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.03.2008 tarihinde yapılan 2008/8478 İKN´li “24 Aylık Nükleer Tıp Cihaz (22 Kalem-16140 Adet Çekim) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin düzenlenen 12.03.2008 tarihli ihale komisyonu kararında; söz konusu ihaleye hiçbir istekli tarafından teklif verilmediğinin belirtildiği ve ihale yetkilisinin 12.03.2008 tarihli onayında ise doküman gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılmasının uygun olduğu ifadesi yazılarak kararın onaylandığı anlaşılmış olup, söz konusu ihalenin hiçbir istekli tarafından teklif verilmemesi nedeniyle 12.03.2008 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 12.03.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul