İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1310
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :13
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1310
Şikayetçi:
 Pak Temizlik İlaçlama Temz. Maddeleri ve Ekipmanları Toptan Satışı/Burak Doğan KIZILIRMAK, Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Cad., Akçadağ İşhanı K: 4 No: 33 Melikgazi / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,Zümrüt Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 186 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5223
Başvuruya konu ihale:
 2007/201191 İhale Kayıt Numaralı “Atıksu Arıtma Tesisinin Haşere Mücadelesi Yapılması, Bahçe ve Kapalı Alanların Bakım ve Hijyeni” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.84.G022/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atıksu Arıtma Tesisinin Haşere Mücadelesi Yapılması, Bahçe ve Kapalı Alanların Bakım ve Hijyeni” ihalesine ilişkin olarak Pak Temizlik İlaçlama Temz. Maddeleri ve Ekipmanları Toptan Satışı / Burak Doğan KIZILIRMAK’ın 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin mevzuata aykırı hazırlandığı; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek sureti ile ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılacağının, ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınacak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamede ilgili maddede belirtileceğinin, vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması idarece öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin % kaç fazlası olacağının idari şartnamede açıkça gösterileceğinin belirtilmesine karşın, şartnamenin anılan düzenlemeye aykırı hazırlandığı, bu nedenle ihaleye katılacak olan firmaların teklif edecekleri fiyatın etkilemesi söz konusu olduğundan sağlıklı bir teklif verilemediği, ayrıca idari şartnamenin 26.3.1 ve 26.3.2 maddesinde yemek ve yol yardımı olarak 26 gün üzerinden günde 2.88 YTL’den, ayda 74,88 YTL brüt her ay işçiye nakden ödeneceği düzenlendiği halde, bu bedellerin bordroya yansıtılıp yansıtılmayacağının belirtilmediği,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde kalite ve standartlara ilişkin olarak bazı belgelerin istenildiği, Kamu İhale Kanununda idari şartnamede belirtilmek kaydı ile ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin bulunması halinde, bu belgelerin teklif kapsamında istenmesine gerek olmadığı, idari şartnamelerin diğer hususlar kısmında ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce aslı veya noterce yada yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulması şeklinde düzenleme yapılmasının uygun olduğu, ayrıca şartnamenin.7.3.3 maddesinde istenilen bu belgelerin ilaç üreten ve ithal eden firmalara yönelik hazırlandığı, ve diğer ilaçlama yapan firmaların bu belgeleri almasının mümkün olmadığı, bu belgelerin ihale dosyasında istenmesinin ilaçlama yapan firmaların ihaleye katılımını engellediği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 18 inci maddesinde ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş, 19 ncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Ayrıca, bu iş bünyesinde çalıştırılacak tüm personele ödenecek aşağıda belirtilen yemek ve yol bedeli miktarlar teklif fiyata dahildir.

26.3.1 Yemek Yardımı olarak 26 gün üzerinden günde 2,88’YTL´den ayda 74,88 YTL brüt her ay işçiye nakden ödenir.

26.3.2 Yol bedeli olarak 26 gün üzerinden günde 2,88 YTL’den ayda 74,88 YTL brüt her ay işçiye nakden ödenir.

26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”

 

            şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu iş için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmediği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı Birinci Bölüm/XIII. Kısım/G-6 bendinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartname ile ihale ilanının “ihalenin miktarı ve türü” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin:

 

“1) Biri sorumlu müdür olmak üzere toplam 8 personel ile haşere mücadelesi, bahçe ve kapalı alanların hijyeniğinin yapılması,

2) Karasinek ve sivrisinek larvasiti olarak kullanılacak olan IGR Larvasit (böcek büyüme düzenleyici) ilacı 350 litre,

3) Sivrisinek Larvasiti (biyolojik) olarak kullanılacak olan ilaç 20 Litre veya 40 Kg.

4) Açık alanlarda karasinek ve sivrisinek haşere ilacı 350 Litre,

5) Kapalı alanlardaki haşere mücadelesinde kullanılacak olan ilaç 30 Litre veya 20 Kg.

6) Karasinek mücadelesinde kollanılacak olan ilaç 50 Kg.

7) Fare ilacı 100 Kg.

8) Sırt Pulverizatörü 2 Adet.”

 

            şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Tebliğ düzenlemesinden, idarelerin sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranını belirtmesi gerektiği, her ne kadar ihaleye ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde söz konusu prim oranı konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiş olsa da, ihale konusu işin “Atıksu Arıtma Tesisinin Haşere Mücadelesi Yapılması, Bahçe ve Kapalı Alanların Bakım ve Hijyeni” işi yani haşerelere karşı ilaçlama işi olduğu, anılan düzenlemenin teklif verilmesini etkileyici nitelikte olmadığı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerce prim oranını bilmedikleri gerekçesiyle ihaleye teklif veremedikleri yönündeki iddiaların basiretli tacir gibi davranma yükümü ile bağdaşmadığı, öte yandan başvuru sahibi tarafından da bu hususa ilişkin olarak idareye herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin, yemek ve yol bedelinin işçiye nakden ödeneceği belirtilmesine rağmen bu bedellerin bordroya yansıtılıp yansıtılmayacağının belirtilmediği yolundaki iddiasına gelince;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 8 inci maddesinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir…” şeklinde düzenleme yapıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

         

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin" ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere" ilişkin alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.” hükmü yer almaktadır.

         

İdari şartnamenin; “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde;

 

“Haşere ilaçlarında;

1) İlacın onaylı TC Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal izni

2) İlacın onaylı Türkçe etiket örneği,

3) İlacın ürün garanti belgesi,

4) İlacın aktif belge garanti ve analiz belgesi,

5) İlaç ithal ise üretildiği üretici firması adına alınmış ruhsatı,

6) İlaç ithal ise aktif maddesinin verildiği ülkeden üretici firması adına alınmış ruhsatı,

7) İlacın ürün güvenlik belgesi (MSDS),

8-İlacın üretildiği yerin ISO 14001 veya GMP belgesi,

 

Her ilaç için; teknik şartnamesinde belirtilen belgelerin aslını ve ya yeni tarihli noter tasdikli suretini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgelerle ilgili düzenleme 45 inci maddede yapılmış, istenebilecek belgeler ise anılan maddenin 1 inci fıkrasında: “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenilen belgelerin bir kısmının sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılacak ilaçlara ilişkin olduğu, bu belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik belgeler olması nedeniyle ihaleye katılım aşamasında kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, anılan şartnamenin 7.3.3.8 maddesindeki “ilacın üretildiği yerin ISO 14001 veya GMP belgesinin” istenilmesinin yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 45 inci maddesine uygun olmadığı, kullanılacak ilaçlara ve bu ilaçların sahip olması gereken niteliklere yönelik düzenlemenin teknik şartnamede yapılması ve sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından idarenin denetim teşkilatına sunulması gerektiğinden, söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtladığı görülmüş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Öte yandan incelenen ihalede, başvuru sahibi tarafından idareye 29.01.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra idarenin 06.02.2008 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararının 12.02.2008 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin 18.02.2008 tarihinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale üzerinde kalan firma ile 20.02 2008 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10.5 maddesinde: “Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz.” hükmüne aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul